Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman)

VLADIMÍR SMUTNÝ (kameraman)

Smutny

„Kde jsou ženy, je svět hez­čí“

 S reži­sé­rem Jiřím Vejdělkem jste spo­lu­pra­co­val už podru­hé. Je na obra­zo­vou strán­ku fil­mu stej­ně nároč­ný jako na her­ce?

Ve všech fil­mech reži­sé­ra Jiřího Vejdělka je vidět důraz na sty­li­za­ci obra­zu. Což je dnes vzác­né, ale prá­vě pro­to s ním rád spo­lu­pra­cu­ji, že ví, co chce.

 

Vizuální styl fil­mu vzni­kl na zákla­dě vaší tvůr­čí dis­ku­ze, nebo kdo a co jej vlast­ně urču­je?

Tak zva­ný „film look“ se vyví­jí prů­běž­ně během pří­prav fil­mu a během obhlí­dek. Ale v nepo­sled­ní míře ho před­ur­ču­je i žánr fil­mu. Protože prá­vě žánr urču­je způ­sob fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní, neboť dodr­že­ní pra­vi­del žán­ru je nesmír­ně důle­ži­té. Nehrajeme si na život, ale vyprá­ví­me pří­běh a tomu se musí­me podří­dit.

 

Kameramani zís­ká­va­jí oce­ně­ní pře­de­vším za vel­ko­le­pé pro­duk­ce nebo his­to­ric­ké fil­my, ale není to tak, že intim­ní fil­my jsou z hle­dis­ka sní­má­ní stej­ně nároč­né?


Kameramanská oce­ně­ní jsou spí­še vyjá­d­ře­ním vku­su hod­no­ti­te­lů v kom­bi­na­ci s mód­ní­mi tren­dy, a jako tako­vé bych je nepře­ce­ňo­val. Někdy víte, že jste udě­lal kame­ra­man­sky sil­ný film, ale do vku­su poro­ty nebo do oce­ně­ní se pros­tě „neve­jde­te“.

Není pro vás jako kame­ra­ma­na někdy těž­ké, když jste her­cům doslo­va „na tělo“ při jejich výko­nech? Nebojí se člo­věk někdy pohnout, aby nena­ru­šil jejich sou­stře­dě­ní?

Vztah mezi kame­ra­ma­nem a v tom­to pří­pa­dě hereč­ka­mi vždyc­ky byl a bude o vzá­jem­né důvě­ře.

Před kame­rou v ten oka­mžik nejsou Eliška Balzerová a Táňa Vilhelmová, ale mat­ka a dce­ra. A zase  všich­ni slou­ží­me pří­bě­hu, kte­rý vyprá­ví­me.

 

V čem pro vás bylo natá­če­ní fil­mu Tátova volha zají­ma­vé?

Asi tím vel­kým množ­stvím žen­ských postav, růz­no­ro­dostí jejich herec­kých před­sta­vi­te­lek. A tam, kde jsou krás­né a milé ženy, je svět hned lep­ší, a to jsme si oprav­du spo­leč­ně uží­va­li (smích).

 

Která scé­na vám byla nej­ná­roč­něj­ší a proč?

Nejnáročnější bylo vyrov­nat se s nepříz­ní poča­sí, pro­to­že to září, kdy jsme natá­če­li, slun­ce nezá­ři­lo a pří­běh by ho býval moc potře­bo­val. Měli jsme hod­ně exte­ri­é­rů a kra­ji­na ve slun­ci a pod mra­kem, to je roz­díl. Ale nějak jsme se s tím vypo­řá­da­li.

 

Kdybyste měl divá­ky pozvat do kina, na co bys­te je nalá­kal?

Na zvlášt­ní pří­běh ze svě­ta žen, kte­rý nám mužům bývá zastřen. Díky fil­mu do toho­to svě­ta nahléd­ne­me. A byl to prá­vě žen­ský úhel pohle­du, kte­rý mě nej­víc zau­jal a pře­kva­pil.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,07454 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53513 KB. | 04.12.2021 - 05:42:06