Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Vladimír Brabec

Vladimír Brabec

Brabec

Vladimír Brabec (15. květ­na 1934 Praha – 1. září 2017 Nová Ves pod Pleší) byl čes­ký herec.

Život

K diva­dlu měl sklon již od dět­ství, zpí­val také v dět­ském sbo­ru. Hned po vál­ce hrál v Pražském diva­dle pro mlá­dež Míly Mellanové – dneš­ní Akropolis (1946–1948, dět­ské diva­dlo), v roce 1953 pak absol­vo­val DAMU u pro­fe­so­rů Miloše Nedbala, Otomara Krejči a Radovana Lukavského, v roč­ní­ku stu­do­val napří­klad s Petrem Haničincem, Vlastimilem Haškem, Josefem Zímou a Janou Štěpánkovou.

V roce 1980 obdr­žel titul zaslou­ži­lý umě­lec a v roce 1998 v Přelouči pře­vzal Cenu Františka Filipovského za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v oblas­ti dabin­gu. Díky jeho roli majo­ra Zemana (30 pří­pa­dů majo­ra Zemana) si řada lidí mys­lí, že byl aktiv­ním komu­nis­tou. O jeho poli­tic­kém pře­svěd­če­ní za tota­li­ty se dnes dá pou­ze dis­ku­to­vat, fak­tem však zůstá­vá, že do KSČ nikdy nevstou­pil.

Rodina

Narodil se do rodi­ny Gustava Brabce (1899 - 1986), vyu­če­né­ho malí­ře poko­jů z ves­ni­ce Šanov u Rakovníka a jeho man­žel­ky Anny, roze­né Štysové (1899 - 1985). Gustav Brabec pochá­zel z dva­nác­ti dětí, během První svě­to­vé vál­ky pět jeho sou­ro­zen­ců padlo, sám Gustav bojo­val na ital­ské fron­tě. Kromě Vladimíra měli dvě star­ší děti, syna Jiřího (1924 - 1980) a dce­ru Vlastu (* 1927).

Dne 19. dub­na 1955 se ože­nil s Naděždou Znamínkovou (1932-2016), mají spo­lu dvě děti. Starší Pavel (* 1957) vystu­do­val FAMU a živí se jako reži­sér. Je roz­ve­de­ný, se sou­čas­nou part­ner­kou má syna Jana (* 1993). Mladší Helena (* 1964) je hereč­kou a dabér­kou, s prv­ním man­že­lem má dce­ru Annu (* 1984), se sou­čas­ným dce­ru Lénu (* 1991), kte­rá je malíř­kou. Od vnuč­ky Anny má Vladimír Brabec prav­nu­ky Sebastiána (* 2008) a Filipa (* 2011), od vnuč­ky Lény prav­nuč­ku Jasmínu (* 2013). Celkem mají man­že­lé Brabcovi k roku 2014 dvě děti, tři vnou­ča­ta a tři prav­nou­ča­ta.

V závě­ru živo­ta měl Vladimír Brabec zdra­vot­ní potí­že. Roku 2015 pro­dě­lal srdeč­ní pří­ho­du. Zemřel 1. září 2017 v sana­to­riu Na Pleši na Příbramsku.

Dílo

Divadlo

Po ško­le půso­bil v letech 1953–1954 v Mostě a od roku 1959 v Národním diva­dle. Hrál v dra­ma­tech, napří­klad Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy nebo Cyrano z Bergeracu. Z Národního diva­dla ode­šel v květ­nu 1975, když ho pří­mo při před­sta­ve­ní Cyrana posti­hl infarkt (dru­hý dostal v září 2002 u Národního muzea). Stal se čle­nem herec­ké­ho sou­bo­ru Filmového stu­dia Barrandov, chy­bě­li mu však divá­ci, a tak se opět vrá­til na prk­na Národního diva­dla, kde setr­val až do roku 1994, kdy po nesho­dách s vede­ním ode­šel. Od té doby je na vol­né noze. Deset let napří­klad hos­to­val v Hudebním diva­dle Karlín (napří­klad muzi­ká­ly My Fair Lady, Někdo to rád hor­ké, Zvonokosy nebo Anděl s ďáblem v těle). V posled­ních letech účin­ko­val v muzi­ká­lech praž­ské­ho diva­dla Broadway Kleopatra a Tři muš­ke­tý­ři.

Film

Ve fil­mu si zahrál popr­vé již ve čtr­nác­ti letech, a to v Gajerově sním­ku Křížová troj­ka (1948). Ještě za stu­dií dostal role mla­dí­ků ve fil­mech Revoluční rok 1848 (1949) a Velké dob­ro­druž­ství (1952). Později při­šlo něko­lik malých rolí výsad­ká­řů a vojá­ků (Návštěva z oblak, Vina Vladimíra Olmera, Váhavý stře­lec, Probuzení, Ztracená sto­pa a Zářijové noci).

Film mu vcel­ku nedal žád­nou roli, kte­rá by se vyrov­na­la jeho diva­del­ním rolím – vět­ši­nou to byly role neod­po­ví­da­jí­cí jeho talen­tu. Větších rolí vlast­ně bylo jen něko­lik: František Adam z Valdštejna ve fil­mu Poslední růže od Casanovy (1966), kte­rý se dosta­ne do spo­ru s maza­ným hra­bě­tem Casanovou (Felix le Breux). Poté dostal roli osa­mě­lé­ho výprav­čí­ho Kordy v dět­ském fil­mu Kapitán Korda (1970), kanc­lé­ře císa­ře Rudolfa II. v his­to­ric­ké kome­dii Svatby pana Voka (1970) a vévo­dy z Orléansu v živo­to­pis­ném fil­mu Tajemství vel­ké­ho vypra­vě­če. V kome­di­ál­ním žán­ru se uplat­nil napří­klad jako bez­cha­rak­ter­ní král v obou dílech pohád­ky Z pek­la štěs­tí. Ve fil­mu už dostá­val jen malé role.

Televize

Větší uplat­ně­ní mu při­nes­la tele­vi­ze, napří­klad v tele­viz­ních insce­na­cích Námořníci z Kotoru, Vynes na horu svůj hrob nebo Nebezpečný člo­věk. Zajímavá byla role v insce­na­ci Jestli jed­nou ode­jdu (1985), kde si zahrál stár­nou­cí­ho man­že­la, kte­rý s dět­mi vyu­ží­vá svo­ji ženu (Iva Janžurová) jako slu­žeb­nou, ta se nako­nec roz­hod­ne ode­jít. Dobrý výkon také podal v insce­na­ci Generál Eliáš (1995).

Největší slá­vu však zís­kal v seri­á­lech. Hned po prv­ním infark­tu dostal titul­ní i život­ní roli poli­cis­ty a komu­nis­ty Jana Zemana v dnes už legen­dár­ním, avšak kon­tro­verz­ním seri­á­lu 30 pří­pa­dů majo­ra Zemana (1974–1979), což mu při­nes­lo popu­la­ri­tu u mno­ha divá­ků. Nepřehlédnutelnou rolí byl roz­ve­de­ný otec Richard Jokl v seri­á­lu My všich­ni ško­lou povin­ní (1984). K roli majo­ra Zemana se měl ješ­tě jed­nou vrá­tit, a to v při­pra­vo­va­ném fil­mu Major Zeman se vra­cí!, k jeho natá­če­ní však nedo­šlo. O majo­ru Zemanovi napsal také kni­hu Major Zeman – Jak to vidím dnes.

Dabing

Samostatnou kapi­to­lu v jeho kari­é­ře tvo­řil dabing. Byl dabé­rem slav­ných zahra­nič­ních her­ců, napří­klad Jacka Lemmona (dabo­val ho v kome­dii Někdo to rád hor­ké), Harryho Morgana (v seri­á­lu M*A*S*H), Maxe von Sydowa, Seana Conneryho nebo Iana Holma (ve dvou dílech vel­ko­fil­mu Pán prs­te­nů). Daboval také her­ce Rogera Moora v roli Jamese Bonda.


Detaily o článku Vladimír Brabec

  • V EA Motive mají krátce po vydání Star Wars: Squadrons...3. listopadu 2020 V EA Motive mají krátce po vydání Star Wars: Squadrons... V EA Motive mají krátce po vydání Star Wars: Squadrons pracovat na zcela nové hře ze světa Star Wars. Nasvědčuje tomu nabídka na pracovní pozici programátora na webu studia. Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Little Fires Everywhere S01E07 - Picture Perfect24. dubna 2020 Titulky k Little Fires Everywhere S01E07 - Picture Perfect Izzy má pocit, že se ve svém životě topí a útěchu nachází u Mii. Naopak Pearl se cítí dobře právě v domě Richrdsonových. Ovšem ani krásná vánoční výzdoba nepřekryje skutečnost, že všichni […] Posted in Titulky
  • Resty30. července 2021 Resty Posted in Komiks
  • Velký úklid s Marií Kondo18. října 2020 Velký úklid s Marií Kondo Uklízíte rádi? A Marie Kondo znáte? Marie je japonská organizátorka úklidu, která se proslavila svou uklízecí metodou KonMari. Od roku 2019 vysílá Netflix reality show, ve které Marie […] Posted in TV Recenze
  • Perfektní den - 60 %18. prosince 2015 Perfektní den - 60 % Někdo prožívá adrenalinové chvíle jen tak pro svou radost a někdo je prožívá, když se snaží zajistit jiným lidem podmínky pro normální život. Schopnost zvládnout adrenalinové situace, […] Posted in Filmové recenze
  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • Zkouškové 5 - Plán29. března 2019 Zkouškové 5 - Plán Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Místo u moře - Obsah/O filmu30. ledna 2017 Místo u moře - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Místo u moře, nejnovější film úspěšného scenáristy a režiséra Kennetha Lonergana, vypráví příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní […] Posted in Speciály
  • Netflix s Disney jedná o odkoupení vysílacích práv na...8. srpna 2020 Netflix s Disney jedná o odkoupení vysílacích práv na... Netflix s Disney jedná o odkoupení vysílacích práv na thriller Žena v okně Posted in Krátké filmové aktuality
  • Začne to výměnou oken22. března 2017 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Domácí rady

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51772 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53353 KB. | 21.09.2021 - 15:45:36