Kritiky.cz > Pro ženy > Vkusná vánoční výzdoba

Vkusná vánoční výzdoba

img a301074 w1731 t1511185842

Vánoční zdo­be­ní si uží­vá mno­ho lidí. Je ale důle­ži­té dbát na to, aby výzdo­ba oprav­du vypa­da­la dob­ře. Dejte si hlav­ně pozor, abys­te nezdo­bi­li tak, až bys­te svůj inte­ri­ér pře­zdo­bi­li. Výzdoba je rov­něž veli­ce indi­vi­du­ál­ní, pro­to­že kaž­dý jedi­nec má jiný styl a hlav­ně, kaž­dý má jiný pohled na váno­ce. Někomu se líbí spí­še ven­kov­ský styl, jiní upřed­nost­ňu­jí nablýska­nou a třpy­ti­vou výzdo­bu.

vánoční ozdoba

1) I okna si zaslou­ží výzdo­bu – na okna může­te nale­pit růz­né deko­ra­tiv­ní obráz­ky, kte­ré seže­ne­te v obcho­dech. Rovněž může­te také vytvo­řit ozdo­by pomo­cí spre­je, kte­rý vypa­dá, jako by vám okna zasně­žil. Velice popu­lár­ní jsou také světýl­ka do oken.

2) Girlandy a řetě­zy – jsou ide­ál­ním pomoc­ní­kem na výzdo­bu. Pokud seže­ne­te vánoč­ní řetěz imi­tu­jí­cí smr­ko­vé vět­vič­ky, bude výzdo­ba napros­to při­ro­ze­ná a doko­na­lá. Celkový dojem vylep­ší­te, když si kou­pí­te vůni smr­ku, kte­rá výzdo­bě dodá napros­tou při­ro­ze­nost. Je veli­ce pěk­né, když řetěz omo­tá­te napří­klad kolem gar­ný­ží, oko­lo futer či na oken­ní para­pet (zvol­te ovšem okno, kte­ré neo­t­ví­rá­te, ať ozdo­bu nemu­sí­te neu­stá­le sun­dá­vat). Rovněž je veli­ce hez­ké, když do řetě­zu namo­tá­te světýl­ka, kte­rá v něm budou krás­ně bli­kat.

vánoce

3) Na okna může­te pově­sit vloč­ky či hvěz­dič­ky, kte­ré si klid­ně vlast­no­ruč­ně vyro­bí­te.Zavěšte tyto ozdo­by na gar­ný­že. Klidně vytvoř­te nepra­vi­del­ný dojem, jed­na vločka či hvězda může být pově­še­na výš, dru­há níž… Dávejte si ale pozor, jestli­že už něja­kou gar­nýž ozdo­bí­te řetě­zem, nevěš­te již dal­ší ozdo­by. Je to z toho důvo­du, aby výzdo­ba oprav­du nepů­so­bi­la pře­plá­ca­ným dojmem.

4) Svíčky a zase svíč­ky. Svíčky jsou pro Vánoce veli­ce typic­ké. Bude vhod­né, když si nakou­pí­te svíč­ky v bar­vách, do kte­ré ladí­te cel­ko­vou výzdo­bu. Můžete je roze­sta­vět růz­ně na komo­dy či na obý­va­cí stě­ně nebo na para­pe­ty.

vánoční ozdoby

5) Vánoční tex­ti­lie. Celkovou výzdo­bu pod­trh­ne vhod­ně zvo­le­ný ubrus, běhoun na stůl nebo pou­ze pro­stí­rá­ní. V kuchy­ni se budou krás­ně vyjí­mat vánoč­ní utěr­ky, chňap­ky či zástě­ra. Polštářky může­te rov­něž povléct do vánoč­ní­ho povle­če­ní.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,73066 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46917 KB. | 06.03.2021 - 12:20:28