Kritiky.cz > Recenze knih > Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu

Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu

forest 1072828 1920
forest 1072828 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky z pro­stře­dí lesa? Chcete si čte­ní pořád­ně užít? Hledáte kni­hu, kte­rá vás poba­ví celý týden? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Nakladatelství KAZDA a jme­nu­je se Vítejte u nás v lese! 

Sedmiletá Frída a šes­ti­le­tý Benjamin jsou sou­ro­zen­ci, kte­ří byd­lí v lese v hájov­ně. Maminka se jme­nu­je Andrea a pra­cu­je v les­ní škol­ce, sta­rá se o stro­meč­ky a tatí­nek Štěpán je uči­tel. Život v lese je nád­her­ný a plný růz­ných dob­ro­druž­ství. Prožijte s Frídou, Benjaminem i jejich rodi­či od pon­dě­lí do nedě­le mno­ho dob­ro­druž­ství. Poznáte při­tom i jejich krá­lí­ky Ňufa a Asterixe. V pon­dě­lí najde Frída liš­čí noru, s liš­ča­ty a zaži­je s nimi mno­ho zážit­ků, v úte­rý mamin­ka Andrea najde vystra­še­né­ho Luďka, kte­rý se má ženit. Ve stře­du Benjamin zaži­je něco kou­zel­né­ho. Ve čtvr­tek pej­sek Loli zahra­be babič­ce hodin­ky, Benjamin s Frídou upe­čou s babič­kou výbor­ný bylin­ko­vý koláč. Co se sta­ne v sobo­tu a nedě­li? Tak to už vám nepro­zra­dím, ať už se máte na co těšit. Každý den je pros­tě něčím výji­meč­ným a děti mají oprav­du na co vzpo­mí­nat.

vitejte u nas v lese

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te hru, při níž si pro­cvi­čí­te dny v týd­nu, jak jdou za sebou.

Ukázka z kni­hy:

Za škol­kou, kde se pěs­tu­jí mla­dé strom­ky, vychá­zí slun­ce. Bonifác už je vzhů­ru a nata­hu­je koru­nu vstříc slu­neč­ním paprs­kům. Ze začát­ku to tro­chu lech­tá, když se paprsky dotknou jeho lis­tů. Potom mu tep­lo prou­dí kme­nem až ke koře­nům. Bonifác si při­pa­dá svo­bod­ný a sil­ný.

„Dobré ráno, Bonifáci!“ volá Barbora.

„Pojď, pro­bu­dí­me Baltazara a Brigitu.

Je tak krás­ný den.

„Jasně,“ sou­hla­sí Bonifác.

Čekají na dal­ší závan vět­ru. Když při­jde, oba ze všech sil zašus­tí lis­tím.

Baltazar zív­ne. „Aáááh. Všechno v poho­dě, kama­rá­di?“

„Zdálo se mi o nás,„vykládá vzru­še­ně Barbora.

„Dožili jsme se tří sta let a pořád jsme byli nej­lep­ší přá­te­lé.“

„Pojďme se rych­le obe­jmout,“ navrh­ne Baltazar. „Mám vás mooc rád!“

Několik slov o autor­ce:

Henriette Wichová pochá­zí z Landshutu v Německu, kde už jako dítě na zahra­dě v hou­pa­cí síti čet­la všech­ny kni­hy, kte­ré se jí dosta­ly do rukou a čas­to sni­la o tom, že až vyros­te, bude kni­hy sama psát. Později, po stu­di­ích něm­či­ny a filo­zo­fie, zača­la sbí­rat dět­ské kni­hy a ten­to koní­ček ji při­ve­dl do kniž­ní­ho nakla­da­tel­ství k prá­ci redak­tor­ky knih pro děti. V roku 2000 se jí spl­nil vel­ký sen a sta­la se autor­kou prv­ní vlast­ní kni­hy. Psaní knih pro děti a mlá­dež se sta­lo jejím povo­lá­ním a její pří­běhy jsou vždy o odva­ze a přá­tel­ství.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Tessa Rathová je němec­ká ilu­strá­tor­ka, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na hra­vé ilu­stra­ce knih pro děti a mlá­dež. Žije v Berlíně a její pes­t­ro­ba­rev­né hra­vé obráz­ky jsou sou­čás­tí více než tři­ce­ti pub­li­ka­cí z pro­duk­ce něko­li­ka němec­kých kniž­ních nakla­da­tel­ství.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let a nejen jim.

7 pří­bě­hů k před­čí­tá­ní a pro dobrou nála­du 7 dní v týd­nu.

  • Autor: Henriette Wichová
  • Ilustrace: Tessa Rathová
  • Přeložila: Michaela Škuléty
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Počet stran: 61
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-7670-029-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60830 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61768 KB. | 30.09.2023 - 15:37:15