Víte, co je bodystocking?

spodni pradlo 1497254451

Každá žena tou­ží po tom, aby za kaž­dých okol­nos­tí vypa­da­la dob­ře. Proto je pro ni výběr spod­ní­ho prádla vel­mi důle­ži­tý, obzvlášť, pakli­že se jed­ná o prádlo ero­tic­ké. Bodystocking je vel­mi odváž­ným ero­tic­kým prádlem, kte­ré i přes prvot­ní mož­né zavá­há­ní je tou nej­lep­ší vol­bou, jak udě­lat své tělo ješ­tě krás­něj­ší a svůd­něj­ší. A co je napros­to úžas­né, jde o per­fekt­ní kou­sek prádla vhod­ný i pro ženy kyprých tva­rů.

Co je bodystocking?

Bodystocking je nevšed­ní ero­tic­ké spod­ní prádlo, kte­ré i přes svou poměr­ně dlou­hou his­to­rii, je stá­le na čes­kém trhu stá­le ješ­tě vel­mi taju­pl­nou a neob­je­ve­nou zále­ži­tos­tí. A je to ško­da, pro­to­že pokud tou­ží­te po svůd­ném prádle, kte­ré by vám vylep­ši­lo figu­ru, je bodystoc­king tou nej­lep­ší vol­bou. Jde totiž o vel­mi licho­ti­vé prádlo, kte­ré má podo­bu celo­tě­lo­vých pun­čo­chá­čů. Velmi jem­ná síťo­vi­na doko­na­le obe­p­ne celé tělo, kte­ré zpev­ní, zfor­mu­je a nechá vynik­nout vašim křiv­kám. Bodystocking hrdě pre­zen­tu­je veřej­nos­ti, že i ero­tic­ká móda nemu­sí být za kaž­dou cenu vul­gár­ní, ale i vkus­ná a ele­gant­ní.

Z čeho jsou celotělové punčocháče vyrobeny?

Prádlo je vyro­be­no z pev­né, ale záro­veň i pruž­né síťo­vi­ny, jež může­te opa­ko­va­ně pou­žít. Vybírat si může­te z roz­sáh­lé nabíd­ky vzo­rů. Ty nej­jed­no­duš­ší mohou mít podo­bu, kte­rá může při­po­mí­nat rybář­skou síť, ale exis­tu­jí i mno­hem rafi­no­va­něj­ší (či decent­něj­ší) mode­ly, jež zdo­bí geo­me­t­ric­ké vzo­ry, kvě­tin­ky apod. Rozmanitý je i střih, kdy prádlo může mít dlou­hé ruká­vy, tří­čtvr­teč­ní ruká­vy, zava­zo­vá­ní oko­lo krku i špage­to­vá ramín­ka, hlu­bo­ký výstřih i nevšed­ní zapí­ná­ní mezi prsy. Některé mode­ly zakrý­va­jí celé tělo a jiné odha­lu­jí intim­ní par­tie.

 

Nestyďte se a vyzkou­šej­te bodystoc­king, samy se pře­svěd­čí­te, jak moc je toto ero­tic­ké prádlo nevšed­ní a zají­ma­vé nejen pro vás, ale i pro vaši dra­hou polo­vič­ku. Pořídit si je může­te za vel­mi pří­z­ni­vou cenu.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,84292 s | počet dotazů: 235 | paměť: 46582 KB. | 25.01.2021 - 07:57:56