Kritiky.cz > Recenze knih > Víš, kde jsou děti stromů?

Víš, kde jsou děti stromů?

large

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní lesem a spát při­tom pod širá­kem? Podaří se haj­né­mu Petrovi najít vever­čá­ko­vi rodi­nu? 

Hajný Petr byd­lí ve své hájov­ně v lese. Potká vever­čá­ka Píťu, kte­rý je moc smut­ný, pro­to­že nemá rodi­nu. Petr jej utě­šu­je a vyra­zí s ním do lesa hle­dat děti stro­mů a při té ces­tě pot­ka­jí vlka, koně a mno­ho dal­ších zví­řá­tek, žijí­cích v lese.

Laskavý pří­běh jed­no­ho haj­né­ho a malé­ho vever­čá­ka Píťy vás oprav­du zahře­je u srd­ce. Tento pří­běh jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Už jsem měla tu čest pře­číst od auto­ra této kni­hy Petera Wohllebena jed­nu kni­hu a musím říci, že byla úpl­ně stej­ně krás­ná jako tato. Autor je les­ník tělem i duší. Z jeho pří­bě­hů číší nesko­na­lá lás­ka k lesu, zví­řa­tům, poho­da a klid, kte­rý v lese nalez­ne­te. Takových kní­žek si moc vážím a jsem ráda, že kni­hy o pří­ro­dě, zví­řa­tech a lese se neztra­tí mezi růz­ný­mi seri­á­lo­vý­mi kni­ha­mi. Autor si dal oprav­du zále­žet, aby se kni­ha líbi­la, jak dětem, tak i dospělým.Velice krás­né ilu­stra­ce vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, kte­ří potře­bu­jí ješ­tě méně tex­tu a více obráz­ků, ale také jejich rodi­če, kte­ří hle­da­jí pěk­ný pohád­ko­vý pří­běh s mno­ha ilu­stra­ce­mi a men­ším množ­stvím tex­tu.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, zví­řat i lesa. Autor, díky své lás­ce k lesu doká­že pří­běh auten­tic­ky vyprá­vět, tak­že máte pocit, že jste oprav­du v lese.

Ukázka z kni­hy:

Každé ráno, než se haj­ný Petr vydá do lesa, used­ne na lavič­ku, před svým domem. V kli­du popí­jí kávu, naslou­chá švi­to­ře­ní ptá­ků a dívá se, jak mezi stro­my poma­lu vychá­zí slun­ce. Dnes je to ale tak nějak jiné než v ostat­ní dny. Kolem se mih­ne malý vever­čák a posa­dí se ved­le Petra, tak blíz­ko, jako by byli sta­ří kama­rá­di v jeho čer­ve­ných očkách se třpy­tí slzy.

„Co je s tebou? Proč jsi tak smut­ný?“ ptá se Petr. „Jsem tak sám, vzly­ká malý vever­čák.“ Všechna zví­řa­ta ji mají. A dokon­ce i u stro­mů žijí rodi­če spo­lu se svý­mi dět­mi.“ „Opravdu?“ diví se vever­čí kluk. „To jsem ješ­tě nikdy nesly­šel. Můžeš mi tako­vé stro­mo­vé děti uká­zat?“

Petr se zamys­lí. „To není vůbec jed­no­du­ché. Já sám jsem už dlou­ho žád­né rodi­ny stro­mů nevi­děl. Ale moh­li bychom je spo­lu hle­dat.“

Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. Je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší.

Stefanie Reichová, naro­ze­ná v roce 1984 na sasko- anhalt­ském ven­ko­vě, stu­do­va­la Vizuální komu­ni­ka­ci na Bauhaus - Universitat ve Výmaru. Diplomovaná desig­nér­ka žije se svým dítě­tem a mužem od roku 2010 v Lipsku a den­ně se se svým psem tou­lá lip­ským Auwaldem, kde je také mno­ho stro­mů.

Autor: Peter Wohlleben

Ilustrace: Stefanie Reich

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 32

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-907197-7-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky17. prosince 2018 Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky Chcete si pochutnat a sušených housenkách? Jedli jste někdy mravenčí paštiku? Máte rádi přírodu? Pokud jste odpověděli třikrát ano, tak se začtěte do novinky Lucie Šavlíkové Černobílé […]
  • Temní muži jako klenot severské kultury30. srpna 2018 Temní muži jako klenot severské kultury Pokud jste četli román Oběšení psi a rádi byste si přečetli další strhující pokračování tohoto klenotu severské kultury, zcela určitě si nenechte ujít knižní novinku „Temní Muži“ od […]
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]