Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

vis kde bydli zvirata poznavame zivot na loukach a v lesich

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví kni­ha Petera Wohllebena s názvem VÍŠ, KDE BYDLÍ ZVÍŘATA? 

Tato kni­ha při­blí­ží dětem život zví­řat žijí­cích v lese a na zahra­dě či v moři. Bude vaše děti pod­ně­co­vat k obje­vo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a leda­cos si prak­tic­ky vyzkou­šet. Na ces­tě tou­to kni­hou se dozví­te, jak a kde zví­řa­ta vlast­ně byd­lí, čím se živí, jakou mají řeč, jak se rodí, ros­tou a dospí­va­jí, cítí, jak se cho­va­jí při růz­ných dru­zích poča­sí, jak je to se zví­řát­ky u vás doma a nejen to.

V kni­ze najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, dále námě­ty na růz­né poku­sy a pozo­ro­vá­ní a také růz­né kví­zy, ve kte­rých se pře­svěd­čí­te, zda jste pozor­ně čet­li a ově­ří­te si tak vaše zna­los­ti. Knihu dopl­ňu­je řada nád­her­ných foto­gra­fií nejmen­ších detai­lů ze živo­ta všech zví­řat, ale také kou­zel­né ilu­stra­ce Stefanie Reich.

Peter Wohlleben je úžas­ný autor knih o zví­řa­tech a lese. Přečetla jsem si jich něko­lik a musím říci, že se mě líbí čím dál více. Rozhodně to není posled­ní kni­ha, kte­rou si od toho­to auto­ra pře­čtu. Vždy na mě dých­ne pří­jem­ná nos­tal­gie dět­ství, kdy jsem byd­le­la na ves­ni­ci kou­sek od ryb­ní­ka a lesa. Každý den jsme si hrá­li na zahra­dě, cho­di­li do lesa, k vodě a pozo­ro­va­li zví­řa­ta a rost­li­ny. Jsem za to moc ráda. Dodnes mám pří­ro­du ráda a pře­dá­vám to nejen svým dětem, ale i těm v mateř­ské ško­le.

Více na Kritiky.cz
Puberta ...
Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu „In brightest day, in blackest night, No evil shall escape my sight. Let those who worship evi...
Komiks 50 ...
Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a naj...
Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa Kniha, která vás provede životem Fridy Kahlo a zároveň jejím uměleckým dílem. Uvidíte, jak...

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, zví­řat i lesa. Autor díky své lás­ce k lesu doká­že pří­běh auten­tic­ky vyprá­vět, tak­že máte pocit, že jste oprav­du v lese. Vydejte se spo­leč­ně se mnou do tajem­né­ho svě­ta zví­řat. Čekají na vás pří­běhy o zví­řa­tech žijí­cích v lese, na zahra­dě, u vody, ale i u nás doma, ač to nejsou naši domá­cí maz­líč­ci. Peter Wohlleben je milov­ník pří­ro­dy i zví­řat tělem i duší. Jeho kni­hy jsou toho pří­kla­dem.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. Je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší. Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech.

Kniha je urče­na dětem od 6 let a nejen jim. Tato vzdě­lá­va­cí kni­ha potě­ší všech­ny malé děti, ale i mlad­ší ško­lá­ky, ale také rodi­če a pra­ro­di­če. Autor si dal oprav­du zále­žet se svou kni­hou.

Autor: Peter Wohlleben

Ilustrace: Stefanie Reich

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 125

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-88316-42-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství20. listopadu 2019 Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství Víte, co dělají světlušky když prší? Chcete poznat, jak voní podzim? Jakou barvu má Brouček rád? Veronika Kratochvílová je autorkou úžasné knihy Když se brouček probudil a pokud si jí […]
  • Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky6. ledna 2020 Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky Jako malá holka si pamatuji, když moje babička používala různá přísloví, pranostiky a lidová moudra. Moc ráda na to vzpomínám. Byla to krásná doba. Nebyly žádné převratné technologie jako […]
  • Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti2. prosince 2019 Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti Víte, že se jezevčím norám říká hrad? A že liščí stopy se podobají psím? Nebo že stopy jelena mohou být od sebe vzdálené až jedenáct metrů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostává […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]