Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

vis kde bydli zvirata poznavame zivot na loukach a v lesich

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví kni­ha Petera Wohllebena s názvem VÍŠ, KDE BYDLÍ ZVÍŘATA? 

Tato kni­ha při­blí­ží dětem život zví­řat žijí­cích v lese a na zahra­dě či v moři. Bude vaše děti pod­ně­co­vat k obje­vo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a leda­cos si prak­tic­ky vyzkou­šet. Na ces­tě tou­to kni­hou se dozví­te, jak a kde zví­řa­ta vlast­ně byd­lí, čím se živí, jakou mají řeč, jak se rodí, ros­tou a dospí­va­jí, cítí, jak se cho­va­jí při růz­ných dru­zích poča­sí, jak je to se zví­řát­ky u vás doma a nejen to.

V kni­ze najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, dále námě­ty na růz­né poku­sy a pozo­ro­vá­ní a také růz­né kví­zy, ve kte­rých se pře­svěd­čí­te, zda jste pozor­ně čet­li a ově­ří­te si tak vaše zna­los­ti. Knihu dopl­ňu­je řada nád­her­ných foto­gra­fií nejmen­ších detai­lů ze živo­ta všech zví­řat, ale také kou­zel­né ilu­stra­ce Stefanie Reich.

Peter Wohlleben je úžas­ný autor knih o zví­řa­tech a lese. Přečetla jsem si jich něko­lik a musím říci, že se mě líbí čím dál více. Rozhodně to není posled­ní kni­ha, kte­rou si od toho­to auto­ra pře­čtu. Vždy na mě dých­ne pří­jem­ná nos­tal­gie dět­ství, kdy jsem byd­le­la na ves­ni­ci kou­sek od ryb­ní­ka a lesa. Každý den jsme si hrá­li na zahra­dě, cho­di­li do lesa, k vodě a pozo­ro­va­li zví­řa­ta a rost­li­ny. Jsem za to moc ráda. Dodnes mám pří­ro­du ráda a pře­dá­vám to nejen svým dětem, ale i těm v mateř­ské ško­le.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, zví­řat i lesa. Autor díky své lás­ce k lesu doká­že pří­běh auten­tic­ky vyprá­vět, tak­že máte pocit, že jste oprav­du v lese. Vydejte se spo­leč­ně se mnou do tajem­né­ho svě­ta zví­řat. Čekají na vás pří­běhy o zví­řa­tech žijí­cích v lese, na zahra­dě, u vody, ale i u nás doma, ač to nejsou naši domá­cí maz­líč­ci. Peter Wohlleben je milov­ník pří­ro­dy i zví­řat tělem i duší. Jeho kni­hy jsou toho pří­kla­dem.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. Je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší. Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech.

Kniha je urče­na dětem od 6 let a nejen jim. Tato vzdě­lá­va­cí kni­ha potě­ší všech­ny malé děti, ale i mlad­ší ško­lá­ky, ale také rodi­če a pra­ro­di­če. Autor si dal oprav­du zále­žet se svou kni­hou.

Autor: Peter Wohlleben

Ilustrace: Stefanie Reich

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 125

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-88316-42-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství20. listopadu 2019 Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství Víte, co dělají světlušky když prší? Chcete poznat, jak voní podzim? Jakou barvu má Brouček rád? Veronika Kratochvílová je autorkou úžasné knihy Když se brouček probudil a pokud si jí […]
  • Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc21. března 2020 Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc Kdo vlastně náladovníčci jsou? "Jsou to malincí skřítkové žijící bezpečně ukryti v tajemných cestách dětských hlaviček a v zákoutích jejich pokojíků. Mají na starosti jejich nálady, […]
  • Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti28. dubna 2020 Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti Chcete se dozvědět, jak lidé žijí jinde, jinak, jak vypadají, jaké svátky slaví? Víte, proč pan Šachovský pojmenoval své letadlo Váša? Ne všichni lidé na zemi vypadají a žijí stejně jako […]
  • Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech21. března 2020 Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech Víte, že mozek dnešního člověka váží 1,4 kg? Zajímá vás, kdo ze zvířat má největší srdce, či jak dlouhá jsou naše střeva? Toto a ještě mnohem více se můžete dozvědět, pokud si otevřete […]
Doporučujeme...