Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

vis kde bydli zvirata poznavame zivot na loukach a v lesich

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví kni­ha Petera Wohllebena s názvem VÍŠ, KDE BYDLÍ ZVÍŘATA? 

Tato kni­ha při­blí­ží dětem život zví­řat žijí­cích v lese a na zahra­dě či v moři. Bude vaše děti pod­ně­co­vat k obje­vo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a leda­cos si prak­tic­ky vyzkou­šet. Na ces­tě tou­to kni­hou se dozví­te, jak a kde zví­řa­ta vlast­ně byd­lí, čím se živí, jakou mají řeč, jak se rodí, ros­tou a dospí­va­jí, cítí, jak se cho­va­jí při růz­ných dru­zích poča­sí, jak je to se zví­řát­ky u vás doma a nejen to.

V kni­ze najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, dále námě­ty na růz­né poku­sy a pozo­ro­vá­ní a také růz­né kví­zy, ve kte­rých se pře­svěd­čí­te, zda jste pozor­ně čet­li a ově­ří­te si tak vaše zna­los­ti. Knihu dopl­ňu­je řada nád­her­ných foto­gra­fií nejmen­ších detai­lů ze živo­ta všech zví­řat, ale také kou­zel­né ilu­stra­ce Stefanie Reich.

Peter Wohlleben je úžas­ný autor knih o zví­řa­tech a lese. Přečetla jsem si jich něko­lik a musím říci, že se mě líbí čím dál více. Rozhodně to není posled­ní kni­ha, kte­rou si od toho­to auto­ra pře­čtu. Vždy na mě dých­ne pří­jem­ná nos­tal­gie dět­ství, kdy jsem byd­le­la na ves­ni­ci kou­sek od ryb­ní­ka a lesa. Každý den jsme si hrá­li na zahra­dě, cho­di­li do lesa, k vodě a pozo­ro­va­li zví­řa­ta a rost­li­ny. Jsem za to moc ráda. Dodnes mám pří­ro­du ráda a pře­dá­vám to nejen svým dětem, ale i těm v mateř­ské ško­le.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, zví­řat i lesa. Autor díky své lás­ce k lesu doká­že pří­běh auten­tic­ky vyprá­vět, tak­že máte pocit, že jste oprav­du v lese. Vydejte se spo­leč­ně se mnou do tajem­né­ho svě­ta zví­řat. Čekají na vás pří­běhy o zví­řa­tech žijí­cích v lese, na zahra­dě, u vody, ale i u nás doma, ač to nejsou naši domá­cí maz­líč­ci. Peter Wohlleben je milov­ník pří­ro­dy i zví­řat tělem i duší. Jeho kni­hy jsou toho pří­kla­dem.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. Je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší. Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech.

Kniha je urče­na dětem od 6 let a nejen jim. Tato vzdě­lá­va­cí kni­ha potě­ší všech­ny malé děti, ale i mlad­ší ško­lá­ky, ale také rodi­če a pra­ro­di­če. Autor si dal oprav­du zále­žet se svou kni­hou.

Autor: Peter Wohlleben

Ilustrace: Stefanie Reich

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 125

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-88316-42-8

  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […] Posted in Recenze knih
  • Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin18. října 2020 Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin Příroda je tak fascinující, krásná, prostě úžasná. Kdykoli se v přírodě zastavíte a začnete pozorovat, věřte, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíčka v dospělého jedince, ze semínka […] Posted in Recenze knih
  • Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity20. července 2020 Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity Pobyt v přírodě, souznění s přírodou, to je to krásné, co pro naše smysly můžeme udělat. Dnešní doba je spíše přetechnizovaná, více nás drží doma, u počítače, mobilu, tabletu, či televize. […] Posted in Recenze
  • Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem13. července 2020 Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem Víte, proč šišky na jedličce rostou nahoru, a proč vrby rostou nejvíce u vody? Máte rádi pohádky o přírodě, zvířatech a lesu? Tak je tato novinka, kterou vydala Grada pod značkou bambook, […] Posted in Recenze knih
  • Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel13. května 2020 Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel Jako dítě jsem chtěla být zvěrolékařkou. Pečovat o zvířata, chodit do přírody. Byl to můj velký sen. I když se nesplnil, přírodu i zvířata mám stále ráda. Doma mám velkou zahradu, kousek […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Poznejte ptáky kolem nás10. června 2021 Poznejte ptáky kolem nás Máte rádi přírodu a především ptáky? Rádi nasloucháte jejich zpěvu a přemýšlíte, který takhle hezky pěje? Pozorujete, kolik druhů kolem nás žije? Pak vás jistě potěší nová knížka od […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50190 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53388 KB. | 25.09.2021 - 01:31:36