Kritiky.cz > Pro domov > Virtuální kancelář

Virtuální kancelář

Kancelar

Když začí­ná­te s pod­ni­ká­ním, je samo­zřej­mé, že začí­ná­te poma­lu. Jen málo­kdo jde do rizi­ka a nasta­ví si vyso­kou pres­tiž v podo­bě luxus­ní kan­ce­lá­ře na vyhlá­še­né adre­se, luxus­ním voze a jiných nále­ži­tos­tech typic­kých pro úspěš­né­ho a boha­té­ho pod­ni­ka­te­le. Ano, pod­ni­ka­tel musí umět repre­zen­to­vat, ale jen málo­kdo si může dovo­lit nasa­dit tak vyso­kou lať­ku.

To je pocho­pi­tel­ně vel­ký vabank, kte­rý se Vám může a taky nemu­sí vypla­tit.
Mnozí lidé začí­na­jí tak, že kan­ce­lář si udě­la­jí v obý­va­cím poko­ji a pro­vo­zov­nu pro­za­tím ve své kan­ce­lá­ři. Nicméně napadlo Vás, jak to může půso­bit na Vašeho poten­ci­ál­ní­ho zákaz­ní­ka?

Určitě uzná­te, že dob­rá adre­sa by se Vám kvů­li pres­ti­ži hodi­la.
Pokud si nemů­že­te dovo­lit fyzic­kou kan­ce­lář na pres­tiž­ní adre­se, roz­hod­ně si může­te dopřát na pres­tiž­ní adre­se ale­spoň vir­tu­ál­ní kan­ce­lář. K čemu by Vám byla?

Kancelář i zasedací místnosti

Věřte tomu, že vir­tu­ál­ní kan­ce­lář je pro roz­jezd Vašeho pod­ni­ká­ní vel­mi důle­ži­tá. Jedná se totiž v pod­sta­tě o vir­tu­ál­ní adre­su síd­la. Pošta cho­dí na vir­tu­ál­ní adre­su a násled­ně je pře­po­sí­la­ná na Vaši sku­teč­nou. Že je to tak tro­chu fake na zákaz­ní­ky? Nikoli. Pokud bude­te potře­bo­vat, může­te vyu­ží­vat nára­zo­vě i sku­teč­nou kan­ce­lář.

Hodinový totiž není jen hotel nebo man­žel, hodi­no­vá může být i kan­ce­lář. Pokud potře­bu­je­te něja­kou krát­kou dobu vyu­ží­vat kom­for­tu kva­lit­ně vyba­ve­né kan­ce­lá­ře, kte­rou ovšem nemá­te, může­te si ji pros­tě pro­najmout. Ve svě­tě se jed­ná o zce­la běž­nou zále­ži­tost, u nás si na ten­to způ­sob prá­ce tepr­ve začí­ná­me zvy­kat.

Podobně je tomu napří­klad také v pří­pa­dě zase­da­cích míst­nos­tí. Rádi bys­te uspo­řá­da­li setká­ní se stá­va­jí­cí­mi nebo i poten­ci­ál­ní­mi zákaz­ní­ky, ale Vaše pro­vi­zor­ní domá­cí kan­ce­lář je pro ten­to účel nepo­u­ži­tel­ná a přá­tel­ské pose­ze­ní v restau­ra­ci není vždy vhod­né, zvláš­tě pokud potře­bu­je­te pro­mít­nout pre­zen­ta­ci. Není tedy nic snad­něj­ší­ho než si zase­da­cí míst­nost pro­najmout. Je to podob­né jako se salón­kem v restau­ra­ci. Velikost zále­ží na počtu „hos­tů“.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,59361 s | počet dotazů: 213 | paměť: 54248 KB. | 17.04.2021 - 15:39:03
X