Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Virtua tennis 4

Virtua tennis 4

Úvodem napí­ši, že mne hra vel­mi zkla­ma­la a není se čemu divit, pokud už jste hrá­li Top Spin 4, tak Vám hra při­jde jako pro­cház­ka růžo­vým sadem a hlav­ně jste zkla­ma­ní ze sko­ro ama­tér­ské­ho pro­ve­de­ní hry. Jediné plus, kte­ré se hře může snad při­psat, je hra­ní s pod­po­rou kinect.

Úvodní menu ve hře a celé pohy­bo­va­ní  v nabíd­ce, je veli­ce nepře­hled­né. Ovládání hry je jed­no­du­ché a podob­né hře Top Spin 4 s jed­nou výjim­kou, že nemá­te k dis­po­zi­ci tolik tri­ků a chy­tá­ků na pro­těj­ší­ho hrá­če a tak Vás brzy hra­ní tako­vé­to hry omr­zí.  Grafické pro­ve­de­ní je vel­mi jed­no­du­ché a neza­ujme ničím, žád­né detai­ly, kte­ré by stá­ly za chvá­lu. Provedení a detai­ly hrá­čů, jsou vel­mi fád­ní a nepo­ve­de­né. Co lze hře ješ­tě vyčíst, je poma­lé načí­tá­ní hrá­čů a sta­tis­tik v reži­mu kari­é­ry a také vel­mi dlou­hé ani­ma­ce, kte­ré nejsou až tak gra­fic­ky pro­pra­co­va­né.

V začát­ku reži­mu kari­é­ry máte k dis­po­zi­ci cca 5 hrá­čů, ostat­ní jsou zamče­ni, cel­kem těch­to hrá­čů najde­te ve hře 22. Tato hra je vel­mi jed­no­du­chá a tak potě­ší začá­teč­ní­ky nebo ty kte­ré nehrá­li v živo­tě tenis. Jelikož, je gra­fic­ky hra mdlá vypa­da­jí na to i kur­ty na kte­rých násled­ně hra­je­te. Hráči jsou nedo­ko­na­le ztvár­ně­ní a za to mlu­ví i to, když jsou hrá­či zpo­ce­ní a mají na sobě pot, vypa­dá to, jak kdy­by jim někdo posmr­kal obli­čej.

Hraní v módu s kinec­tem, je dosti nároč­né na mís­to, jeli­kož k pro­ve­de­ní správ­né­ho odpá­le­ní míč­ku vyža­du­je přes­ný pohyb rukou a vel­mi přes­nou rych­lost úde­ru a v nepo­sled­ní řadě, je vel­mi důle­ži­té správ­né nača­so­vá­ní, když mách­ne­te dří­ve už to poté zno­vu nestih­ne­te zopa­ko­vat a pokud to poz­dě nača­su­je­te, míček už také od země neod­pá­lí­te. Vesměs si vlast­ně moc neza­hra­je­te, pro­to­že je to vel­mi slo­ži­té na pro­ve­de­ní a ako­rát Vás z toho máchá­ní bude dru­hý den zby­teč­ně bolet ruka. Při hra­ní ve dvou hrá­čích dávej­te pozor, aby nedo­šlo k úra­zu, jeli­kož oba bude­te dělat veli­ké roz­ma­chy rukou. Při hra­ní nemá vliv sklon ruky, je to spí­še hra jen pro zába­vu, abys­te si zku­si­li. Ovládáte pou­ze rukou, nemu­sí­te běhat ze stra­ny na stra­nu, tak­že stá­čí odpa­lo­vat míček a mys­lím, že směr také roz­hod­ně neo­vliv­ní­te. Z hle­dis­ka kinec­tu, není také moc o to stát, celé­mu dojmu z hry to do krá­sy moc nepři­da­lo, vyšlo roz­hod­ně více lep­ších titu­lů na kinect než tato hra. Je, ale fakt, že tvůr­ci se na kinect pod­po­ru moc nesou­stře­di­li a spí­še jen něco sláta­li, aby při­šli s něja­kou novin­kou.

Hra mě osob­ně vůbec neza­u­ja­la, jeli­kož se mi líbí více pro­pra­co­va­něj­ší hra Top Spin 4, i když je bez kinect pod­po­ry, ale mys­lím, že časem se dočká­me, že tvůr­ci vyda­jí Top Spin také s pod­po­rou kinect. Zda-li Vám mohu pora­dit, tak jenom kvů­li kinec­tu si hru nepo­ři­zuj­te, cena této hry je srov­na­tel­ná s Top Spin 4 a věř­te, že pokud jste už něco nahrá­li, tak kva­li­tu od nekva­li­ty roz­hod­ně pozná­te a ako­rát bude­te naštva­ní, že jste utra­ti­li tolik peněz za hru, kte­rá neod­po­ví­dá ceno­vé kva­li­tě.

DSC02840
DSC02841
DSC02837
DSC02838
DSC02839
DSC02841
DSC02842
DSC02843
DSC02844
DSC02847
DSC02848
DSC02849
DSC02854
DSC02855
DSC02862
DSC02868
DSC02871
DSC02873


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Únava: 9/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Výrobce: SEGA
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, kinect 1-2, mul­tipla­yer 2-4
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 26.4.2011
Doporučený věk: od 7let

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81982 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53902 KB. | 02.08.2021 - 04:04:18