Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás

Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás

virus 4937553 1920
virus 4937553 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte kni­hu, kte­rá vás poba­ví? Chcete se dozvě­dět něco o nakaž­li­vých nemo­cech, pře­de­vším nemo­ci COVID 19? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Vire, pad­ni! 

0066200469 Vire padni potah PRINT 1

Hlava rodi­ny, tatí­nek při­chys­tal pro svou báječ­nou rodi­nu neza­po­me­nu­tel­nou dovo­le­nou. Pětičlenná rodi­na vyra­zí o jar­ních prázd­ni­nách na cha­tu. Jejich dovo­le­ná se zvrt­ne v napros­to něco jiné­ho, neče­ka­né­ho. Nevyžádaná karan­té­na pro­ti nemo­ci COVID 19 je něco, co si pro­ži­lo mno­ho rodin. Ivona Březinová, jenž je autor­kou kni­hy Vire, pad­ni! napsa­la oprav­du nevšed­ní kni­hu, kte­rá nám pomů­že se ori­en­to­vat v celé pro­ble­ma­ti­ce koro­na­vi­ru a záro­veň vás poba­ví.

Kniha je urče­na dětem od 10 let a nejen pro ně. Celkem 168 stran plné humor­né­ho pří­bě­hu i zají­ma­vos­tí o nemo­ci COVID 19. I když se vám může zdát, že jste o tom­to viru sly­še­li už mno­ho věcí, mož­ná už ani nechce­te sly­šet, věř­te, že v této kni­ze se dozví­te vše o této nemo­ci na jed­nom mís­tě. Kniha obsa­hu­je cel­kem 18 pří­bě­hů o rodi­ně Vejklubcových, jejich dědeč­ko­vi a pso­vi. Dále dal­ších 17 kapi­tol pojed­ná­vá o virech vše­o­bec­ně, o nej­na­kaž­li­věj­ších nemo­cech, o distanč­ní výu­ce, o karan­té­ně, o tom, čím se může­te pro­ti nemo­ci COVID 19 chrá­nit, také rejstřík názvů, kte­ré s tou­to nemo­cí sou­vi­sí, zdro­je, kde může­te dále čer­pat mno­ho infor­ma­cí, kte­ré jste mož­ná nevě­dě­li. Nesmí chy­bět obsah a závěr, kte­rý vše zakon­čí.

Kniha byla napsá­na na pod­zim roku 2020. Od té doby se toho už řadu okol­nos­tí oko­lo této nemo­ci udá­lo. Knihu jsem pře­čet­la oprav­du rych­le. Trvalo mně, než jsi ji vza­la do ruky a zača­la číst. Je prav­da, že jsme se z růz­ných médií dozví­da­li, kolik obě­tí si tato nemoc již vyžá­da­la, jaká dal­ší opat­ře­ní a restrik­ce nás v rám­ci této nemo­ci čeka­jí, tak pro­to se mně do ní moc nechtě­lo. Ale ten správ­ný čas při­šel a kni­hu jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Autorka svým pří­jem­ný humo­rem ote­vře­la slo­ži­té téma, kte­rá nás od jara 2020 pohl­ti­lo a stá­le v něm žije­me a také mně doká­za­la vykouz­lit úsměv na tvá­ři.

Kniha se čte veli­ce dob­ře, je skvě­le zpra­co­va­ná, roz­dě­le­ná pod­le kapi­tol i tex­tů o COVIDU 19 barev­ný­mi strán­ka­mi, což usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v tex­tu. Tuto kni­hu pře­čet­li i oba mojí syno­vé a musím říci, že se jim moc líbi­la.  Ilustrace jsou úsměv­né a poba­ví všech­ny čte­ná­ře.

Knihu dopo­ru­čím všem lidem, kte­ří se chtě­jí poba­vit a záro­veň se dozvě­dět zají­ma­vos­ti o mno­ha nemo­cech, kte­ré trá­pí naše lid­stvo.

Ukázka z kni­hy:

Jednoho rána se pus­tou cha­to­vou osa­dou roz­lehl vítě­zo­slav­ný pokřik. Táta Valdemar se prá­vě pomo­cí seke­ry pro­bou­ral oke­ni­cí, pro­tá­hl se ven a šťast­ně zamžou­ral do osl­ňu­jí­cí­ho svět­la.

„Dokázali jsme to!“

„Seš si jist, že jsme uvnitř strá­vi­li celý týden?„zeptal se děda Drahoslav pochy­bo­vač­ně. „od tý doby, co se Klaudii vybi­la bater­ka i v chyt­rých hodin­kách, jsme zůsta­li úpl­ně hlou­pí.“

„Mluvte za sebe, dědeč­ku,“ namít­la mamin­ka Klaudie z nit­ra sru­bu ochrap­tě­lým šepo­tem, čtyřroz­měr­ně dez­o­ri­en­to­va­ná, jak v dlou­ho­tr­va­jí­cí tmě pře­sta­la vní­mat, zda je den, či noc.

Dírou v oke­ni­ci postup­ně pro­lez­ly dal­ší čty­ři mátož­né posta­vy - špi­na­vé, potr­ha­né, roz­cu­cha­né, sina­lé, s ová­za­ný­mi čely, s náplast­mi na nosech a s dla­ně­mi na očích, navíc not­ně prochlad­lé a ztuh­lé dlou­ho­do­bým nedo­stat­kem pohy­bu.

„Budiž svět­lo! „zade­kla­mo­val otec pro­cí­tě­ně a kle­sl na kole­na do bahni­té lou­že.

Šarlota, Felix, Vincent i děda Drahoslav se po pře­stá­lé tera­pii koneč­ně nadech­li čer­stvé­ho vzdu­chu, kte­rý se jim ledo­vě pro­bě­hl po zádech a zaští­pal je v nose.

Několik slov u autor­ce:

Ivona Březinová

Je spi­so­va­tel­kou na vol­né noze, šest let ved­la semi­ná­ře tvůr­čí­ho psa­ní na Literární aka­de­mii. Její prvo­ti­na Zrcátko pro Markétu nača­la boha­tou řadu knih od lepo­rel přes pohád­ky, pří­běhy pro malé čte­ná­ře (F jako Fík, Vítej, Karle!, Ďasík a Ďáblík), popu­lár­ně nauč­né tex­ty a ency­klo­pe­die až po romá­ny pro tee­nage­ry. Pro dív­ky vyda­la lite­rár­ní ces­to­pi­sy (tzv. Béčkovky) a nevy­hý­bá se ani závaž­ným téma­tům (Lentilka pro dědu Edu, Kluk a pes, Řvi poti­chu, brá­cho, triptych, Holky na vodít­ku). Mnohé její pub­li­ka­ce zís­ka­ly oce­ně­ní a byly pře­lo­že­ny do cizích jazy­ků. Autorka ráda bese­du­je se svý­mi čte­ná­ři.

  • Autor: Ivona Březinová
  • Ilustroval: Lukáš Fibich
  • Žánr: humor pro děti, vzdě­lá­vá­ní
  • Vydáno: 2020, Albatros Media a.s., Praha
  • Počet stran: 168
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-00-06001-9

  • Náhledové foto: PIRO4DPixabay
  • Fotka kni­hy: Albatros Media a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04819 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61642 KB. | 03.12.2022 - 19:58:40