Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

Novinka vinny most z vinice sv. Klara 3

Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí, kde je mož­né si hoto­vá vína oprav­du vychut­nat. Tradiční vino­bra­ní, kte­ré se zde koná už příští víkend, k tomu navíc při­dá boha­tý hudeb­ní dopro­vod a výbor­né jíd­lo. Zejména však nabíd­ne to nej­lep­ší od vina­řů z Čech i Moravy. Chybět nebu­de ani boha­tá míst­ní pro­duk­ce. Ta zahr­nu­je kva­lit­ní odrů­do­vá vína a cuvée, dopl­ně­ná odrů­do­vý­mi pálen­ka­mi, letos nově per­li­vý­mi víny
a také vin­ným moš­tem. Na správ­né osla­vě vino­bra­ní se beze­spo­ru musí nalé­vat i bur­čák. V troj­ské bota­nic­ké zahra­dě může­te už tra­dič­ně ochut­nat jak bílou, tak čer­ve­nou vari­an­tu. I letos jej ve zdej­ším vin­ném skle­pě vznik­ne 2000 lit­rů. Přijďte si o víken­du
15. a 16. září užít svá­tek vini­ce s kou­zel­ným výhle­dem na pano­rá­ma Prahy. Doprovodný pro­gram pro­bí­há od 11.00 do 19.00 hodin.

Otevírací doba v září:

Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 18.00 (út–ne, svá­tek)

Venkovní expo­zi­ce:
od 9.00 do 19.00

Vinotéka sv. Klára:

od 13.00 do 21.00 (po–čt)
od 11.00 do 21.00 (pá–ne, svá­tek)


 

Vinice sv. Kláry se roz­klá­dá na plo­še 3,5 hek­ta­ru pro­slu­ně­né­ho troj­ské­ho sva­hu. „Vzhledem ke skal­na­té­mu pod­lo­ží jsou vin­nou révou osá­ze­né tři hek­ta­ry plo­chy vini­ce. Každoročně zde ruč­ně skli­dí­me oko­lo 20 tisíc kilo­gra­mů hroz­nů, z nichž po zpra­co­vá­ní v míst­ním skle­pě vznik­ne až 20 tisíc lah­ví vína,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

 

Ačkoliv vět­ši­na rost­lin aktu­ál­ním dlou­ho­do­bě suchým poča­sím trpí, míst­ním hroz­nům letoš­ní rok zatím pře­je. „Léto s vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi nemá na úro­du na zdej­ší vini­ci téměř žád­ný vliv. Část hroz­nů sice utr­pě­lo úžeh sil­ným slu­neč­ním žárem, suché poča­sí ale záro­veň nepro­spí­vá plís­ňo­vým cho­ro­bám, hroz­ny jsou tudíž zdra­vé, tím se ztrá­ty vyrov­ná­va­jí. Kvalita budou­cí­ho vína se tak odvi­ne zejmé­na od prů­bě­hu poča­sí v září,“ uvá­dí Martin Beránek, kurá­tor vini­ce sv. Kláry. První hroz­ny byly z vini­ce skli­ze­ny už v tom­to týd­nu. „Prozatím to byly zejmé­na hroz­ny urče­né k výro­bě bur­čá­ku. Pro čer­ve­nou vari­an­tu to byl Modrý Portugal a pro bílou
už tra­dič­ně odrů­dy Chrupka bílá a Müller Thurgau,“
dodá­vá Martin Beránek. Hlavní skli­zeň hroz­nů plá­nu­jí vino­hrad­ní­ci na dru­hou polo­vi­nu září v závis­los­ti na poča­sí a vyzrá­vá­ní hroz­nů.

 

Co nabíd­ne vini­ce sv. Kláry o vino­bra­ní?

Vinařští fajnšme­kři by si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít míst­ní medai­lo­vá vína, napří­klad Rulandské mod­ré rosé 2017, oce­ně­né na letoš­ní sou­tě­ži Král vín. Úspěchy dlou­ho­do­bě sklí­zí
i čer­ve­ná vari­an­ta této odrů­dy. Ročník 2015 zís­kal na sou­tě­ži Král vín v tom­to roce zla­tou medai­li. „Novinkami v naší nabíd­ce je také kom­bi­na­ce odrůd Rulandské šedé
s Rulandským mod­rým a růžo­vé cuvée Rulandské mod­ré a Modrý Portugal. Ty navíc dopl­ňu­jí dvě per­li­vá vína z odrůd
Modrý Portugal a Rulandské šedé. I ta mohou návštěv­ní­ci ochut­nat letos popr­vé,“ uvá­dí Vladimíra Egertová, vedou­cí vini­ce sv. Kláry.

Máte chuť na něco ostřej­ší­ho? Pak vyzkou­šej­te ori­gi­nál­ní odrů­do­vé mato­li­no­vé pálen­ky,
kte­ré pří­jem­ně zahře­jí zejmé­na v chlad­něj­ším poča­sí. Na výběr máte hned ze tří vari­ant vyro­be­ných z odrůd Rulandské šedé, Tramín čer­ve­ný a Muškát morav­ský. Nemůžete pít alko­hol? Specialitou letoš­ní­ho vino­bra­ní bude i vari­an­ta pro řidi­če: paste­ro­va­ný hroz­no­vý mošt z odrů­dy Modrý Portugal, kte­ré­ho bylo vyro­be­no 2000 lah­ví.

 

15. a 16. září – dva dny plné hud­by a vína

Po oba víken­do­vé dny se od 11.00 do 19.00 před­sta­ví i vinař­ská pro­duk­ce dal­ších před­ních vinař­ství z Čech a Moravy. Ochutnáte napří­klad vína z Vinařství Vondrák, Vinařství Konečný, Vinařství Maděřič, Pavel Binder, David Chocholatý a z mno­hých dal­ších.

V Ornamentální zahra­dě se může­te těšit na stán­ky s nabíd­kou vín z Jižní Afriky či Španělska. Chybět nebu­de ani výbor­né jíd­lo, a to jak pro milov­ní­ky masa, tak i pro vega­ny a vege­ta­ri­á­ny. Ochutnáte výbor­né čoko­lá­do­vé pra­lin­ky, kte­ré se skvě­le snou­bí s čer­ve­ný­mi víny, „street food“ z Avokádového bis­tra, spe­ci­a­li­ty špa­něl­ské a srb­ské kuchy­ně i výteč­né sýry. Na své si při­jde oprav­du kaž­dý labuž­ník.

Ani letos nebu­de chy­bět hudeb­ní dopro­vod. Ornamentální zahra­dou se pone­sou tóny jaz­zu
a na vini­ci vás roz­tan­čí roke­nrol, boogie-woogie nebo blu­es. Leckoho potě­ší i tra­dič­ní cim­bá­lov­ka či sta­ro­praž­ské pís­nič­ky. Návštěvníky čeká také vystou­pe­ní pís­nič­ká­ře Pavla Helana nebo „Kaliforňana z Prahy“ Geoffa Tysona.

Toužíte odha­lit tajem­ství výro­by zdej­ších vín? Nenechte si ujít mož­nost komen­to­va­né pro­hlíd­ky míst­ní­ho vin­né­ho skle­pa s prů­vod­cem. Prohlídky budou pro­bí­hat po oba dny v rám­ci ceny vstu­pu na vino­bra­ní. Sraz zájem­ců je kaž­dou půl­ho­di­nu od 12.00 do 17.30 hodin
u poklad­ny Kovárna. Počet osob v jed­né sku­pi­ně je maxi­mál­ně 20.

 

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na. V době koná­ní Vinobraní sv. Kláry pla­tí do Botanické zahra­dy
hl. m. Prahy zvlášt­ní vstup­né. Dospělí zapla­tí 200 Kč, zlev­ně­né vstup­né činí 70 Kč. V ceně
je vstup do bota­nic­ké zahra­dy, skle­ní­ku Fata Morgana a dopro­vod­ný pro­gram.

 

Poznejte záku­li­sí vini­ce sv. Kláry

Seznamte se s vini­cí sv. Kláry během komen­to­va­né pro­hlíd­ky v dopro­vo­du vino­hrad­ní­ků Martina Beránka a Vladimíry Egertové. Dozvíte se vše o his­to­rii památ­ko­vě chrá­ně­né vini­ce,
o pěs­to­vá­ní a způ­so­bech vede­ní révy vin­né, o jejích cho­ro­bách a škůd­cích, dále také o děle­ní odrůd na moš­to­vé a stol­ní i o veš­ke­rých pra­cích, kte­ré na vini­ci pro­bí­ha­jí během celé­ho roku.
S prů­vod­cem pro­jde­te celou vini­cí a dosta­ne­te se i do míst­ní­ho skle­pa, kde se hroz­ny zpra­co­vá­va­jí. Provázení se koná už tuto sobo­tu od 14.00 a 16.00 hodin, sraz zájem­ců
je u poklad­ny v uli­ci Nádvorní. Na pro­hlíd­ku se nepla­tí zvlášt­ní vstup­né, posta­čí běž­ná vstu­pen­ka do ven­kov­ních expo­zic bota­nic­ké zahra­dy.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61448 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54347 KB. | 28.01.2022 - 20:41:46