Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou se vrací (1998) - Winnetous Rückkehr

Vinnetou se vrací (1998) - Winnetous Rückkehr

VinetouSeVraci

Myšlenka nechat Vinnetoua zno­vu ožít pochá­zí od redak­to­ra ZDF Clause Belinga a ber­lín­ské pro­du­cent­ky Reginy Ziegler. Premiérové vysí­lá­ní na ZDF bylo vel­mi úspěš­né. Kritika tis­ku však byla z pře­váž­né čás­ti nega­tiv­ní a mno­zí se sho­du­jí, že ten­to film neměl být nikdy nato­čen.

(1. díl) Střelná rána, kte­rá ve fil­mu Poslední výstřel míři­la Vinnetouovi do srd­ce, neby­la smr­tel­ná. Těžce raně­ný náčel­ník byl teh­dy pocho­ván, ale díky péči medi­cin­ma­na se opět uzdra­vil a žil mno­ho let o samo­tě v horách. Jednoho dne hle­da­jí Spencer a jeho žena Mary úkryt před deš­těm a zablou­dí k Vinnetouově jes­ky­ni. Apač je pozve k ohni a posta­rá se o jejich nemoc­né dítě. Spencer však náčel­ní­kem pohr­dá a pokou­ší se ho dokon­ce okrást. Druhý den nara­zí na své kum­pá­ny a spo­leč­ně pře­pad­nou dva Indiány z kme­ne Assiniboinů - Rychlého jele­na a Tanku, syna a vnu­ka staré­ho Tah-ša-tunky. Rychlého jele­na zabi­jí, ale mla­dé­ho Tanku chtě­jí pově­sit. Okolo zrov­na pro­jíž­dě­jí noví při­stě­ho­val­ci a jeden z nich, John Mayotte, se poku­sí Tanku zachrá­nit, avšak bez­ú­spěš­ně. Vinnetou vše z povzdá­lí sle­du­je, dva ban­di­ty se mu poda­ří zne­škod­nit, avšak Spencer ute­če. Ten pak rych­le nalo­ží Mary na koně, ale své­ho syna nechá na mís­tě. Vinnetou chlap­ce najde, vez­me ho k sobě a vra­cí se zpět k mís­tu neštěs­tí, kam už dora­zil náčel­ník Tah-ša-tunka. Tanka slí­bí Vinnetouovi, že malé­ho Davida při­jme za vlast­ní­ho a odve­de ho do své ves­ni­ce. Vinnetou se vydá­vá po sto­pách vra­ha.

Mezitím si při­stě­ho­val­ci vyhléd­li krás­ný kus země, kde by se rádi usa­di­li. Setkávají se s Vinnetouem a Tah-ša-tunkou. Když se sta­rý Indián dozví, že se John poku­sil zachrá­nit jeho vnu­ka, dovo­lí jim na úze­mí Assiniboinů zůstat. Spencer má strach z pomsty Indiánů a chce co nej­rych­le­ji zmi­zet. Mary však odmí­tá odjet bez syna a pro­sí muže, aby jí Davida našel. Ukáže mu kou­sek zla­ta, kte­rý dosta­la od Vinnetoua, a slí­bí mu, že když jí syna při­ve­de zpět, pro­zra­dí mu, kde je toho zla­ta více. Spencer zjis­tí, že se chla­pec nachá­zí v péči Tankovy ženy Kish-kao-ko a pře­pad­ne ji. Tah-ša-tunka se je poku­sí zachrá­nit, ale sám je při tom zabit. Těsně před smr­tí pro­zra­dí ostat­ním bojov­ní­kům, že Vinnetou žije a žádá je, aby Apače vyhle­da­li. Spencer uprch­ne.

Novým náčel­ní­kem Assiniboinů se sta­ne Tanka. Dohoní Spencera a chce ho usmr­tit. Ten zba­bě­le pro­sí o život a nako­nec Indiánovi nabíd­ne jako dar svou ženu Mary. Tanka jeho nabíd­ku při­jme, pro­to­že věří, že se jed­ná o bílou bizo­ní ženu. Poté spo­lu s bojov­ní­ky pře­pad­ne osad­ní­ky a chce je vyhnat ze země. Nejstarší z kme­ne Assiniboinů se vyda­jí k Vinnetouovi, aby ho požá­da­li o pomoc pro­ti Tankovi, kte­rý si nyní mys­lí, že je nedo­tknu­tel­ný. Vinnetou vyho­ví a odjíž­dí s nimi do ves­ni­ce, aby s novým náčel­ní­kem pro­mlu­vil. Kish-kao-ko pomů­že Mary k útě­ku, ale Tanka ji dostih­ne a jako doby­tek při­vá­za­nou k lasu ji při­ve­de zpět do tábo­ra. Vinnetou vidí, jak s Mary zachá­zí a vyzve ho na sou­boj. Tanka nemá pro­ti Apačovi nejmen­ší šan­ci a pora­žen se vra­cí do zpět do tábo­ra. Vesnice Assiniboinů je pře­pa­de­na Indiány z kme­ne Crowů. Tanka jako náčel­ník se samo­zřej­mě účast­ní boje, ale je těž­ce zra­něn. Vinnetou pokra­ču­je v boji mís­to něj, bojov­ní­ky Crowů pora­zí a nako­nec s nimi uza­vře mír. Spencer pad­ne do rukou Assiniboinů a při­jde o skalp. Poté je pone­chán své­mu osu­du. Vinnetou dopro­vo­dí Mary k osad­ní­kům a sám odjíž­dí vstříc nové­mu dob­ro­druž­ství.

(2. díl) Na úze­mí Assiniboinů při­jíž­dí dře­vař­ský mag­nát DeWill se svý­mi lid­mi. Nabízí osad­ní­kům prá­ci a ochra­nu před Indiány. Někteří z nich nabíd­ku při­jmou, začnou pro něj pra­co­vat a káce­jí posvát­ný les, kudy má poz­dě­ji vést želez­ni­ce. Vinnetou se po mno­ha letech setká se sta­rým medi­cin­ma­nem, kte­rý mu kdy­si zachrá­nil život. Medicinman pro­sí Vinnetoua, aby ode­šel z hor a nevy­hý­bal se dále Mary. Krátce na to umí­rá. Náčelník odjíž­dí k osad­ní­kům, kde se dozví, že zemřel Maryin chla­pec David a pokou­ší se ženu utě­šit.

Assiniboinové vyzý­va­jí těža­ře, aby opus­ti­li jejich zemi, jinak dru­hý den ráno všech­ny zabi­jí. Banditi po nich začnou stří­let, dva bojov­ní­ci jsou smr­tel­ně zra­ně­ni. Také jeden z těža­řů je zastře­len. U Assiniboinů se koná váleč­ná pora­da, Indiáni chtě­jí pro­ti dře­vo­rub­cům bojo­vat. Vyrážejí na váleč­nou stezku, obklí­čí těža­ře, ale než dojde k nej­hor­ší­mu, zasáh­ne Vinnetou. DeWillovi lidi jsou vyhná­ni z úze­mí Assiniboinů, ale pří­sa­ha­jí pomstu. Je svo­lá­na dal­ší pora­da. Ačkoliv Vinnetou pře­svěd­ču­je Wash-tiho - budou­cí­ho náčel­ní­ka, že nemá smy­sl bojo­vat, ten trvá na svém roz­hod­nu­tí.

John Mayotte je s Timmym ve měs­tě. Chlapec vyslech­ne DeWilla, kte­rý plá­nu­je se svý­mi kum­pá­ny pře­pa­de­ní Indiánů. Vinnetou odjíž­dí s Johnem do pev­nos­ti, aby požá­dal vojá­ky o pomoc. Po ces­tě však nara­zí na ban­di­ty, kte­ří oba muže zajmou a dovle­čou k osad­ní­kům. Ti se mají roz­hod­nout, zda se posta­ví na stra­nu DeWilla a zís­ka­jí tak prá­ci a pení­ze, nebo pro­ti němu, ale v tom pří­pa­dě zemřou. Osadníci se roz­hod­nou pro DeWilla, i když někte­ří s tím nesou­hla­sí. Mary, Timmy a Balthasar pomo­hou Vinnetouovi k útě­ku. Když to DeWill zjis­tí, chce Apače živé­ho nebo mrt­vé­ho. Vinnetou se s Mary ukry­je do jes­ky­ně, ale dva ban­di­ti je sle­do­va­li a číha­jí teď u vcho­du. Lstí se je mar­ně pokou­še­jí vylá­kat ven. Vinnetou je však pře­kva­pí, vyle­ze jiným výcho­dem, jed­no­ho ban­di­tu zaže­ne na útěk a dru­hé­ho při­vá­že ke stro­mu, nevšim­ne si ale, že ten má u sebe mini­re­vol­ver. Když se padouch chys­tá vystře­lit, je Johnem zabit.

Vinnetou, John, Timmy a Mary jedou k Assiniboinům, bojov­ní­ky tam však neza­stih­nou, neboť ti už vyra­zi­li do boje pro­ti DeWillovi. Vinnetou vymýš­lí plán: zatím­co Balthasar těža­ře opi­je a zavře do cha­ty, Kish-kao-ko odje­de za Wash-tim a začne ho svá­dět. Vinnetou vyčká na pří­hod­nou chví­li a budou­cí­ho náčel­ní­ka zajme a při­vá­že ke stro­mu. Spolu s Assiniboiny pak spě­chá za ban­di­ty. Plán jim ale poka­zí DeWill, kte­rý une­se Mary a prchá s ní do hor. Vinnetou ho pro­ná­sle­du­je a nako­nec i usmr­tí.

  • Das Boot (Ponorka), 198111. srpna 2014 Das Boot (Ponorka), 1981 Německý režsér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěšných filmů (Můj nepřítel, Trója, Nekonečný příběh), nicméně byl to právě snímek Ponorka (Das Boot), kterým se trvale zapsal do […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna První říjen roku 1962 byl zároveň posledním dnem natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře. Vinnetou a Old Shatterhand stáli ve skalách a byli připraveni k natáčení. Kamera se rozsvítila a […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let6. srpna 2018 Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let Producent Horst Wendlandt si chtěl pospíšit s výrobou Mayovek, a tak se rozhodl, že začlení do série o Vinetouvi jeho přítele Old Firehanda. Z původního nápadu, že se spojí Old […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály

Vinnetou se vrací (1998) - Winnetous Rückkehr
Hodnocení: 3.1 - ‎14 hl.


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...