Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Viník

Viník

Vinik

Operátor tís­ňo­vé lin­ky Joe (Jake Gyllenhaal) se sna­ží zachrá­nit vola­jí­cí Emily (mlu­ví Riley Keough), kte­ré jde o život, ale brzy zjis­tí, že všech­no je úpl­ně jinak...

Americká pře­dě­láv­ka thrille­ru Tísňové volá­ní vyvo­lá­va­la i kvů­li vyso­kým kva­li­tám dán­ské­ho ori­gi­ná­lu snad­no pochyb­nos­ti. I kvů­li pověs­ti ame­ric­kých pře­dě­lá­vek evrop­ských hitů. V hlav­ní roli ame­ric­ké pře­dě­láv­ky se sice obje­vu­je Jake Gyllenhaal, reží­ru­je schop­ný Antonie Fuqua a hla­so­vé výko­ny pro­půj­či­li napří­klad Riley Keough, Ethan Hawke či Paul Dano, přes­to snad­no vzni­ka­li pochy­by. Várka pozi­tiv­ních ohla­sů z Filmového fes­ti­va­lu v Torontu při­tom zača­la sli­bo­vat, že ame­ric­ké The Guilty roz­hod­ně není zby­teč­nou zále­ži­tos­tí a pochy­by by snad­no měli jít stra­nou. Bohužel prv­ní vár­ky nad­še­ných ohla­sů vždy neza­ru­ču­jí jas­nou výpo­věd­ní hod­no­tu.

Po nad­še­ných ohla­sech z Toronta je Viník zkla­má­ním. I ten­to­krát vět­ši­nu času sází ame­ric­ká ver­ze na jed­nu míst­nost, jeden tele­fon a jed­no­ho her­ce. Jake Gyllenhaal má v pod­sta­tě pro­stor jen pro sebe a doká­že opět doká­zat, že jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu. Krom men­ších rolí a vokál­ních výko­nů je Viník v pod­sta­tě Gyllenhaalovou One Man Show, kdy Gyllenhaal do své­ho výko­nu sku­teč­ně dává napros­to všech­no. Jestli kvů­li něče­mu sto­jí za to Viníka vidět, je to prá­vě Gyllenhaalův výkon.

Fuqua doká­že pra­co­vat s atmo­sfé­rou, roz­hod­nu­tí, že se kame­ra v pod­sta­tě vět­ši­nu času věnu­je Gyllenhaalovu obli­če­ji pomá­há se jeho posta­vě dostat pod kůži, půso­bí to sko­ro tak, že je divák pří­mo ved­le Gyllenhaala a jeho nároč­nou služ­bu pro­ží­vá s ním.

Scénáře se cho­pil Nic Pizzolaneto, autor mimo­cho­dem tako­vé­ho nená­pad­né­ho seri­á­lu jmé­nem True Detective. Jeho scé­nář dle oče­ká­vá­ní není adap­ta­cí dán­ské­ho fil­mu 50: 50, s tako­vým hlav­ním hrdi­nou pra­cu­je zce­la jiným způ­so­bem. Viník se cel­ko­vě sna­ží úto­čit více na emo­ce, Tísňové volá­ní bylo ovšem o pozná­ní více vta­hu­jí­cí a zají­ma­věj­ší. I s hlav­ním hrdi­nou ve finá­le pra­co­va­lo o pozná­ní zají­ma­vě­ji, Viník v tomhle ohle­du zkla­má­vá a zamr­zí to i kvů­li fak­tu, že scé­nář psal prá­vě Pizzolaneto. A momen­ty, kdy se to celé jak­si pokou­ší o soci­ál­ní komen­tá­ře jsou vylo­že­ně nefunkč­ní.

V prů­bě­hu to vypa­dá, že i přes fakt, že se film ode­hrá­vá vět­ši­nu času v jed­né míst­nos­ti s jed­ním her­cům to celé bude vizu­ál­ně nápa­di­té. Fuqua a kame­ra­man Maz Makhani sku­teč­ně při­chá­zí se zají­ma­vý­mi vizu­ál­ní­mi nápa­dy, ve finá­le jich ovšem není zas tak moc. Časem se navíc vlast­ně defi­ni­tiv­ně uká­že, že i přes fakt, že nejde o kopír­ku 50: 50 je Viník pořád tak tro­chu film navíc, kte­ré­mu nemá člo­věk důvod dávat před­nost prá­vě před Tísňovým volá­ním. Americká ver­ze má sice skvě­lé­ho Gyllenhaala, Tísňové volá­ní ovšem mělo zase skvě­lé­ho Jakoba Cedergrena a cel­ko­vě v něm vše fun­go­va­lo o pozná­ní půso­bi­vě­ji. Americká pře­dě­láv­ka samot­ný námět kdo­ví­jak nepo­z­mě­ňu­je, krom pár stě­žej­ních roz­dí­lů nepři­dá­vá nic nové­ho. A i pro­to se jen tak nezba­ví pachu­tě zby­teč­nos­ti.

Viník neu­ra­zí. Díky fak­tu, že trvá pou­ze hodi­nu a půl rych­le ute­če, má sku­teč­ně skvě­lé­ho Gyllenhaala, v prv­ní polo­vi­ně sluš­né vizu­ál­ní ucho­pe­ní a i hud­ba Marcela Zarvose sluš­ně pod­po­ru­je atmo­sfé­ru, kte­rou Fuqua v rám­ci mož­nos­tí ser­ví­ru­je. V prů­bě­hu se ovšem defi­ni­tiv­ně uká­že, že Viníka svět nepo­tře­bu­je, pro­to­že po Tísňovém volá­ní pře­ci jen nic nové­ho nepři­ná­ší. Krom sle­do­vá­ní fas­ci­nu­jí­cí­ho výko­nu Gyllenhaala vlast­ně snad nee­xis­tu­je důvod, proč by měl někdo dávat před Tísňovým volá­ním před­nost prá­vě téhle ame­ric­ké pře­dě­láv­ce. Pro neznal­ce původ­ní­ho fil­mu mož­ná bude fun­go­vat o pozná­ní sil­ně­ji, ta pra­vá kva­li­ta ovšem v pří­pa­dě této lát­ky pochá­zí z Dánska...

Trailer:

Verdikt: 3 z 5

Photo © Netflix

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39593 s | počet dotazů: 235 | paměť: 52997 KB. | 17.10.2021 - 16:32:37