Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vím, jak se cítíš - pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence

Vím, jak se cítíš - pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence

vím jak se cítíš
vím jak se cítíš

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Chodíte na logo­pe­dii a chce­te ješ­tě něco navíc, co vaše děti bude bavit? Tak je pub­li­ka­ce Vím, jak se cítíš urče­na prá­vě vám. Je plná námě­tů, inspi­ra­cí, jak pra­co­vat s obráz­ky. 

Tyto pra­cov­ní lis­ty jsou zamě­ře­ny na roz­voj soci­ál­ních kom­pe­ten­cí, jak rozu­mět emo­cím, jak je inter­pre­to­vat, hle­dat je v reál­ných situ­a­cích, jak je lze růz­ně vylo­žit. Na děti čeká cel­kem 57 pra­cov­ních lis­tů, akti­vit zná­mých, běž­ných situ­a­cí z reál­né­ho živo­ta. Situace jsou řaze­ny od nej­jed­no­duš­ších až po slo­ži­těj­ší. Najdete zde city jakou jsou radost, smu­tek, zlost, ale i ty slo­ži­těj­ší jako je tře­ba sdí­le­ná radost, sta­rost i smu­tek. Každá ze situ­a­cí má k sobě mno­ho otá­zek, jak s nimi pra­co­vat, dále čer­no­bí­lý obrá­zek, kte­rý danou emo­ci vysti­hu­je. Jistě najde­te spo­leč­ně s dět­mi ješ­tě mno­hem více otá­zek, jak danou situ­a­ci popsat, pří­pad­ně pro­žít.  Černobílé obráz­ky je mož­no kopí­ro­vat a děti si je mohou násled­ně samo­stat­ně vybar­vo­vat. při­tom o emo­ci pře­mýš­let. Použití obráz­ků je vše­stran­né. Můžete je s dět­mi vybar­vit, roz­stří­hat, zmen­šit, polo­vi­nu ustřih­nout, dokres­lo­vat nebo pou­žít jako pexe­so. Záleží jen na vaší fan­ta­zii.

Jaké situ­a­ce jsou v pra­cov­ním seši­tě? Např. nor­mál­ní výraz, radost, smích, zlost, smu­tek, pláč, vztek, bez­rad­nost, úlek, strach, nuda, pře­kva­pe­ní, zne­chu­ce­ní. Dále tře­ba emo­ce, kte­ré pro­ží­vá­me při uče­ní, u dok­to­ra, před tabu­lí, nad kni­hou, v diva­dle, v obcho­dě, v autě, v auto­buse, u tele­vi­ze, v bazé­nu, na hřiš­ti, na zmrz­li­ně. Pomocí těch­to pra­cov­ních lis­tů si děti pro­cvi­čí počet­ní před­sta­vy, kolik osob je na obráz­ku, zra­ko­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, kdo jak se na obráz­ku cítí, učí se vcí­tit do růz­ných rolí a nejen to. Také proč se někte­ří lidé cho­va­jí v růz­ných situ­a­cích jinak, při­blí­ží jim běž­né den­ní situ­a­ce, kte­ré kaž­dý den zaží­va­jí.

Je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti chá­pa­ly emo­ce už od útlé­ho věku, učit je, ade­kvát­ně situ­a­ci se vyja­d­řo­vat, nekla­mat svým tělem, co cítí, učit je poro­zu­mět poci­tům dru­hé­ho, umět se vcí­tit do emo­cí dru­hé­ho, co on cítí. To vše si nese­me až do dospě­los­ti. V jed­nom čase, na jed­nom mís­tě zaží­va­jí lidé odliš­né emo­ce. Oslava naro­ze­nin nemu­sí být pro kaž­dé­ho pro­vá­ze­ná pozi­tiv­ní­mi emo­ce­mi (hluk, mno­ho lidí atd.).

Tato kni­ha mě oprav­du zau­ja­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství a netr­pě­li­vě jsem oče­ká­va­la její vydá­ní. Rozhodně mě nezkla­ma­la. Líbí se mě její obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Sociální inter­ak­ce, schop­nost poro­zu­mět emo­cím dru­hých, to jak se cítí a proč se někdy cho­va­jí jinak, než oče­ká­vá­me, vám pomů­že tyto situ­a­ce řešit.

Publikaci oce­ní uči­tel­ky před­ško­lá­ků, dětí prv­ní­ho stup­ně, ale také rodi­če těch­to dětí, kte­ré hle­da­jí pro své děti zají­ma­vé pra­cov­ní lis­ty. Myslím si, že tyto pra­cov­ní lis­ty vyu­ži­jí i logo­ped­ky či logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky pro roz­voj slov­ní záso­by. Každý si v této pub­li­ka­ci najde to své pro prá­ci s dět­mi. Myslím si, že se vel­mi poved­la. Moc ráda jí dopo­ru­čím svým kole­gy­ním a kama­rád­kám.

Ukázka z kni­hy:

“ Sociální inte­li­gen­ce je vro­ze­na kaž­dé­mu z nás, není ale samo­zřej­mos­tí, že s ní kaž­dý z nás umí nalo­žit stej­ně a že se i ona nedá cvi­čit a zlep­šo­vat.“

Pracovní sešit je určen uči­tel­kám, vycho­va­tel­kám, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, rodi­čům, ale také dětem před­škol­ní­ho a škol­ní­ho věku.

Hana Zobáčová je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka, redak­tor­ka a autor­ka knih pro děti.

Autor: Hana Zobáčová

Ilustrace: Klára Weishäupelová

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1572-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37482 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56724 KB. | 28.06.2022 - 20:59:36