Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení

knízka od Peti 1024x1024 1

Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech i pohád­ko­vých bytos­tech? Hledáte kni­hu pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete zažít pří­jem­né chví­le se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty? Tak je kni­ha Vílí kouz­la urče­na prá­vě vám. 

7 pohád­ko­vých pří­bě­hů o lás­ce, nená­vis­ti, o štěs­tí, o spl­ně­ných přá­ních, o zví­řát­kách i o pří­ro­dě. V kni­ze vystu­pu­jí víly, skřít­ko­vé, čaro­děj­ni­ce a jiné pohád­ko­vé bytos­ti. Z kni­hy ply­ne pona­u­če­ní, jak dob­ro vítě­zí nad zlem, jak je důle­ži­té chrá­nit pří­ro­du, jak je důle­ži­tá lás­ka a pře­de­vším pospo­li­tost rodi­ny. Každá pohád­ka má hned na úvod zamyš­le­ní, než začne­te číst. Po kaž­dém pří­bě­hu nalez­ne­te kon­t­rol­ní otáz­ky, kte­ré budou vaši zpět­nou vaz­bou, při níž pozná­te, zda jste pohád­ku pozor­ně čet­li. Na závěr pohád­ky najde­te růz­né úko­ly, oma­lo­ván­ky či dopl­ňo­vač­ky.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 7 pohá­dek a jsou to:

- Kocour, pes a kohout

- Zlatá ryb­ka

- Tři prs­te­ny

- Vílí slzy

- Princezna a pře­voz­ník

- Tři hráš­ky

- Labutě ze zla­té­ho zám­ku

Co všech­no v kni­ze najde­te?

- méně zná­mé pohád­ko­ví pří­běhy o vílách, zví­řát­kách i kouz­lech

- krás­né ilu­stra­ce roz­ví­je­jí­cí dět­skou fan­ta­zii

- luxus­ní typo­gra­fic­kou úpra­vu usnad­ňu­jí­cí čte­ní i dětem, kte­ré čte­ní bolí

- pohád­ko­vé otáz­ky a úko­ly vedou­cí k lep­ší­mu poro­zu­mě­ní tex­tu

- pohád­ko­vé kre­a­tiv­ní pra­cov­ní lis­ty

V čem je kníž­ka Vílí kouz­la jedi­neč­ná?

- na tvor­bě kníž­ky se podí­le­li odbor­ní­ci na dět­ské čte­nář­ství

- vede čte­ná­ře k poro­zu­mě­ní tex­tu návod­ný­mi otáz­ka­mi

- posky­tu­je námě­ty pro spo­leč­ně strá­ve­né chví­le dětí s jejich rodi­či, pra­ro­di­či

- nád­her­né obráz­ky roz­ví­jí dět­skou fan­ta­zii

- za odmě­nu čeka­jí děti zají­ma­vé úko­ly

Pohádkovou kni­hu Vílí kouz­la jsem dosta­la k recen­zi náho­dou. S Paní Vorlíčkovou se znám z dří­věj­ší spo­lu­prá­ce a pro­to jsem byla moc potě­še­na a nevá­ha­la jsem si tuto nád­her­nou kni­hu pře­číst. Je oprav­du jedi­neč­ná a musím říci, že mě oprav­du zau­ja­la. Jelikož mám ráda pohád­ky, stá­le se k nim vra­cím, jak se svý­mi dět­mi, tak i těmi z mateř­ské ško­ly. Vzpomínám na své dět­ství plné pohá­dek, ale pře­de­vším kní­žek.

Nejvíce se mě líbi­la pohád­ka Tři prs­te­ny. Je o namyš­le­nos­ti, krá­se, lás­ce, ale i poko­ře a ta pře­de­vším v dneš­ní uspě­cha­né době mno­ha lidem chy­bí. Není důle­ži­tá krá­sa a bohat­ství, ale pře­de­vším mno­ho lás­ky, ohle­du­pl­nos­ti i vstříc­nos­ti.

Výhodou této pohád­ko­vé kni­hy jsou vel­ká pís­me­na, nád­her­né ilu­stra­ce, krát­ké věty, ale také otáz­ky, kte­ré pod­ně­cu­jí děti nad pří­běhy pře­mýš­let, ale i číst s poro­zu­mě­ním.

„K dět­ství vždy neod­mys­li­tel­ně pat­ři­ly pohád­ky. Lidová moud­rost se pře­dá­va­la z gene­ra­ce na gene­ra­ci při spo­leč­ných chvil­kách, kdy děti a dospě­lí na sebe měli čas. Toto spo­leč­né sdí­le­ní pří­bě­hů o lás­ce, nená­vis­ti, pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek a nadě­ji nemů­že nic nahra­dit. Dítě se učí, jak řešit pro­blémy, dozví se, že člo­věk může chy­bo­vat, ale může se i polep­šit.“

Vyprávění a čte­ní pohá­dek roz­ví­jí fan­ta­zii a ver­bál­ní schop­nos­ti dítě­te.“ Kniha je urče­na dětem od 5 do 12 let a nejen jim. Ocení jí i děti, kte­ré mají potí­že s dysle­xií.

Alena Vorlíčková je arche­ty­pál­ní vypra­věč­ka léči­vých pří­bě­hů, agre­siv­ní vítač­ka bláz­ni­vých nápa­dů, aser­tiv­ní vol­no­nož­ka živí­cí se psa­ním. Působila na gym­ná­ziu. Na mateř­ské dovo­le­né zača­la vytvá­řet pro­jekt Pohádky pro spo­leč­né čte­ní pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, i ty, kte­ré čte­ní z růz­ných důvo­dů bolí.

S dět­mi i dospě­lý­mi se ráda setká­vá na pohád­ko­vých díl­nách a semi­ná­řích ve ško­lách nebo knihov­nách, ale ješ­tě rad­ši v par­cích, na zám­cích a dal­ších neob­vyk­lých mís­tech, jako jsou tře­ba kniž­ní veletrhy.

Petra Řehová se po krát­ké peda­go­gic­ké kari­é­ře na sou­kro­mé ško­le věnu­je vlast­ní výtvar­né tvor­bě pod znač­kou U Oringle - kniž­ní ilu­stra­ce, obra­zy, firem­ní vizu­á­ly, kalen­dá­ře, přá­ní, pla­ká­ty... Tvrdí, že „pokres­lit a poma­lo­vat se dá vlast­ně všech­no.“

Autor: Alena Vorlíčková

Ilustrace: Petra Řehová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 75

Vydáno: vyda­la Alena Vorlíčková, 2019

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-270-6328-4


Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […]
  • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
  • Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové23. listopadu 2018 Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Konvalinkové, která namluvila do knihy přiložené CD. Tam už ale hrozí, že budou usínat i rodiče, a… […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - skvělá kniha pro předškoláky4. března 2020 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - skvělá kniha pro předškoláky Máte rádi pohádky? Hledáte zajímavou knihu s obrázky? Chcete podpořit vaše děti, aby správně mluvily? Tak právě vám je určena novinka Marcely Kotové, kterou vydala Grada pod značkou […]