Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%

Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%

Viktor
Viktor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
S romá­no­vou před­lo­hou spi­so­va­tel­ky Mary Shelley má ten­to sní­mek spo­leč­né napros­té mini­mum, a dost málo styč­ných bodů bys­te našli i při jeho srov­ná­ní s jiný­mi fil­mo­vý­mi adap­ta­ce­mi. Vystupuje v něm sice Frankenstein a jeho mon­strum (kte­ré se popr­vé obje­ví zhru­ba deset minut před kon­cem), leč pří­běh pod­lehl alter­na­tiv­ní­mu zpra­co­vá­ní. Frankenstein (James McAvoy) je v něm za stu­den­ta uni­ver­zi­ty ve vik­to­ri­án­ském Londýně, co si smo­lí své poku­sy ve skle­pě, při­čemž vypra­vě­čem a de fac­to hlav­ním hrdi­nou je jeho pomoc­ník Igor (Daniel Radcliffe). A taky je tam cir­kus, lás­ka, inspek­tor ze Scotland Yardu a zom­bie šim­panz.

Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz
Na jed­nu stra­nu oce­ňu­ji, že se reži­sér Paul McGuigan (Nabít a zabít, seri­ál Sherlock) poku­sil s tou­to lát­kou udě­lat něco nové­ho. Na dru­hou stra­nu mě mrzí, že se to nepo­ved­lo. Zdařilá je dobo­vá sty­li­za­ce a výtvar­né poje­tí, kte­ré při­po­mí­ná tře­ba Sherlocka Holmese Guye Ritchieho nebo seri­ál Penny Dreadful, a něko­lik sice půso­bi­vých, avšak vel­mi izo­lo­va­ných scén, ale to je tak všech­no. Na to, že si tvůr­ci moh­li vymys­let, co chtě­li, tak si toho totiž moc zají­ma­vé­ho nevy­mys­le­li.
Nefunguje děj, kte­rý je podob­ně jako ono Frankensteinovo mon­strum seši­tý z mno­ha nesou­ro­dých čás­tí. Nefunguje obsa­ze­ní Daniela Radcliffa, jehož pře­rod z gro­tesk­ní­ho cir­ku­so­vé­ho hrbá­če v pohled­né­ho a šar­mant­ní­ho svůd­ní­ka je zou­fa­le nevě­ro­hod­ný a nechtě­ně vtip­ný. Nefunguje roman­tic­ká linie mezi ním a sexy akro­bat­kou (Jessica Brown Findlay), pro­to­že je pří­liš povrch­ní a nedo­sta­teč­ně pro­ži­tá. Nefunguje sko­ro žád­ná z vel­ké­ho množ­ství pod­zá­ple­tek, kte­rý­mi fil­ma­ři dějo­vou kost­ru umě­le nasta­vu­jí, aby tak zamas­ko­va­li její obsa­ho­vou prázd­no­tu:
 • Akrobatka má jaké­ho­si sponzora/nápadníka, kte­rý se dva­krát někde mih­ne, a tím to has­ne.
 • Frankenstein má otce (Charles Dance), jenž jeho poku­sy nepod­po­ru­je. V jed­né scé­ně při­jde své­mu syno­vi vyna­dat, že dělá rodi­ně ostu­du, ale tím jeho účast kon­čí.
 • Inspektor vyšet­řu­je Frankensteinovo bezbož­né počí­ná­ní, ale nic zásad­ní­ho z toho nevzejde.
 • Psychologické zdů­vod­ně­ní toho, proč Frankenstein látá svůj výtvor, spo­čí­va­jí­cí v trau­ma­tu z minu­los­ti, je oprav­du hod­ně div­né. A je dost času věno­vá­no tomu, že kra­dl zví­ře­cí čás­ti ze zoo, ale kde vzal všech­ny ty lid­ské čás­ti, to niko­ho neza­jí­má.
Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze
Tón fil­mu se při­tom sna­ží být pře­váž­ně seri­óz­ní, ako­rát mís­ty je naru­šo­ván zábles­ky záměr­né­ho humo­ru (tře­ba když Frankenstein mlu­ví u veče­ře před šoko­va­ný­mi dáma­mi o myš­len­ce umě­lé­ho oplod­ně­ní), mno­hem čas­tě­ji je však podrý­ván humo­rem nechtě­ným. Poměrně zábav­ný je výkon mimo­řád­ně pře­hrá­va­jí­cí­ho McAvoye, kte­rý své­mu pomý­le­né­mu šíle­né­mu věd­ci vtis­kl mani­a­kál­ní pro­je­vo­vá­ní, a pár absurd­ně nad­sa­ze­ných akč­ních scén (útěk z cir­ku­su, nahá­ně­ní zom­bie šim­pan­ze po budo­vě fakul­ty), kte­ré jsou sice efekt­ní, ale je jich hroz­ně málo. Jakmile se však začne coko­li řešit s váž­nou tvá­ří, zábav­nost oka­mži­tě výraz­ně kle­sá.

Ze začát­ku film díky jis­té dyna­mič­nos­ti a výraz­né­mu sty­lu ješ­tě sna­ži­vě láká, ale s kaž­dou při­bý­va­jí­cí čtvrt­ho­di­nou se čím dál jas­ně­ji uka­zu­je, že nemá na co. Počáteční zábav­nou pře­stře­le­nost cel­kem záhy vystří­dá fád­ní před­ví­da­tel­nost a zou­fa­lé zápo­le­ní s klub­kem moti­vů, z nichž se ovšem nepo­da­ři­lo uplést coko­li uspo­ko­ji­vé­ho.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […] Posted in Filmové recenze
 • Pride - 70 %11. srpna 2015 Pride - 70 % Mladý Joe slaví své dvacáté narozeniny doma u rodičů v Londýně. Při procházce centrem města se náhodou dostane do průvodu gayů a lesbiček a seznámí se s některými z nich. Dokonce se s nimi […] Posted in Filmové recenze
 • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […] Posted in Speciály
 • Králova zahradnice16. dubna 2015 Králova zahradnice Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke […] Posted in Speciály
 • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
 • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,64445 s | počet dotazů: 251 | paměť: 60017 KB. | 19.08.2022 - 23:00:51