Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vikings - Vikingská řežba jak má být

Vikings - Vikingská řežba jak má být

o THE VIKINGS facebook

Určitě jste někdy sedě­li u tele­vi­ze, pře­pí­na­li kaná­ly a dou­fa­li že najde­te něco aby se na to dalo aspoň kou­kat, uva­žu­je­te o něja­kém his­to­ric­kém kaná­lu s doku­men­ty nebo něja­kým seri­á­lem, ale ať hle­dá­te jak hle­dá­te tak všem seri­á­lům něco schá­zí. V kaž­dém seri­á­lu jsou něja­ké intri­ky mezi čle­ny rodi­ny nebo něja­ká nešťast­ná lás­ka, pokud ale máte rádi HODNĚ krve, sexu a Vikinskou myto­lo­gii je tenhle seri­ál úpl­ně ide­ál­ní vol­ba

Tento seri­ál popi­su­je pří­běh o vze­stu­pu ubo­hé­ho far­má­ře na krá­le celé Skandinávie Rangnara Lothbroka. Je taky hlav­ní aktér seri­á­lu spo­leč­ně s jeho bra­t­rem Rollem, ženou Laghertou a synem Björnem. Seriál je zkon­stru­o­va­ný tak aby i napros­tým bed­nám na ději­ny tvůr­ci seri­á­lu při­blí­ži­li vikin­ské ději­ny a kul­tu­ru já sám musím při­znat že mě ten­to seri­ál doo­prav­dy nau­čil hod­ně. S hlav­ním akté­rem Ragnarem Lothbrokem, kte­ré­ho ztvár­nil v seri­á­lu herec Travis Fimmel jste vede­ni napříč ději­na­mi od počát­ků Vikinských nájez­dů (rok 793 n. l.), přes kolo­ni­za­ci Anglie po dobý­vá­ní Paříže, samo­zřej­mě ani posta­vy v seri­á­lech nejsou nesmr­tel­né, tak­že může­me čekat že Ragnar Lothbrok také někdy zemře a o tom jest­li ješ­tě bude seri­ál pokra­čo­vat může­me jen spe­ku­lo­vat.

Co se týče atmo­sfé­ry a cel­ko­vé­ho vzhle­du seri­á­lu tak na to exis­tu­je jen jed­no výstiž­né slo­vo BOMBA! Prostředí je zde tako­vé šeré a ponu­ré, přes­ně tako­vé jak by jste ve skan­di­ná­vii čeka­li i efek­ty a mas­ky jsou udě­lá­ny tak nád­her­ně že by jim je moh­li závi­dět i mas­ké­ři z HOLLYWOODU a to je hod­ně co říct. Opravdu krev vypa­dá jako krev 😀 a musím říct, že her­ci v tom­to seri­á­lu oprav­du hra­jí jako kdy­by tenhle pří­běh oprav­du žili. Bitvy zde vypa­da­jí také hod­ně epic­ky a máte pocit jako by se tvůr­ci vrá­ti­li zpát­ky v čase.

Seriál je zatím vysí­lán pou­ze na sta­ni­ci History a je zatím jen v Angličtině, tím že ale her­ci jsou spí­še Skandinávci tak jejich ang­lič­ti­na není zas tak sro­zu­mi­tel­ná pro laj­ky v AJ, to se dá ovšem vyře­šit titul­ky a ti zku­še­něj­ší s tím nebu­dou mít pro­blém. Díky tomu si ode mně zaslou­ží 95 %.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43559 s | počet dotazů: 235 | paměť: 54960 KB. | 31.07.2021 - 01:09:48