Kritiky.cz > Články > Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

viking

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit...

Hlavním hrdi­nou je malý chla­pec Wulf, jež vás už jako leti­tý sta­řec díky své­mu vyprá­vě­ní a vzpo­mí­ná­ní pro­ve­de celým pří­bě­hem Vikingů a své­ho dospí­vá­ní u nich.

Možná se jed­nou někte­ří lidé v dale­ké budouc­nos­ti zepta­jí, jak minu­lé udá­los­ti při­spě­ly k for­mo­vá­ní jejich živo­ta a teh­dy snad mé zápis­ky vzbu­dí pozor­nost. Snažím se pro­to řád­ně uspo­řá­dat mno­ho udá­los­tí mého dlou­hé­ho živo­ta.

Jen boho­vé vědí, jest­li to někdy bude mít význam i pro něko­ho jiné­ho než jen pro mě. Jedna věc je však jis­tá: když se ohléd­nu do minu­los­ti na mno­hé krva­vé boje a dob­ro­druž­ství, pod­vo­dy a hrdin­ské činy, úmr­tí a vraž­dy, pár vzpo­mí­nek dodnes vídám nad­mí­ru ostře....

viking2

Začátek kni­hy se ode­hrá­vá na jaře roku 866.  Ragnar Lodbrok je mrtev. Jeho pět synů tj. Bjorn, Ivar, Sigurd, Ulbbe a Halfgdan, žije a do Anglie při­šli pomstít smrt své­ho otce, jež zemřel na násled­ky hadí­ho uštknu­tí ve věze­ní Northumbrijského krá­le Elly.

Při jed­nom z jejich vpá­dů upro­střed jed­né ves­ni­ce v Severní Anglii sto­jí na šibe­ni­ci chla­pec s vel­mi pří­znač­ným jmé­nem Wulf, nebo-li VLK. Kolem krku má pře­ho­ze­nou oprát­ku a tiše při­hlí­ží tomu, jak Vikingové dran­cu­jí celou jeho ves­ni­ci a vraž­dí všech­ny oby­va­te­lé, aniž by něko­ho z nich ušet­ři­li.

„Chceš si zachrá­nit život?“ otá­zal se mě sas­ky. „Nebo chceš rad­ši viset, jak to plá­no­va­li ti tví pří­te­líč­ko­vé?“

Otázkou ono­ho šedo­vou­sé­ho obra zača­la má dlou­há život­ní pouť, jež osa­mě­lé­ho jino­cha, vše­mi zra­ze­né­ho a opuš­tě­né­ho, pro­mě­ni­la ve význam­né­ho a moc­né­ho Jarla s vlast­ní dru­ži­nou číta­jí­cí tři stov­ky mužů.

Chlapec Wulf pře­žil vikingské dran­co­vá­ní a běs­ně­ní. Zpočátku byl sice dlou­ho spou­ta­ný jako vězeň, ale nako­nec byl pře­ci jen odve­den do jejich pev­nos­ti, kde od ostat­ních dostal nové jmé­no ROLF.

Cítil jsem v sobě nená­vist k Seveřanům a jejich pri­mi­tiv­ním pohan­ským zvy­kům. Pochopil jsem, že jsem cizin­cem mezi cizin­ci - a že jsem spíš kočka v psí ohra­dě než vlk upro­střed smeč­ky. Kdykoliv mě kte­rý­ko­liv bar­bar mohl roz­tr­hat na kusy a ve tmě nechat umřít. Ve věze­ní jsem byl ve vět­ším bez­pe­čí.

Vše však netr­vá věč­ně, a jed­no­ho dne mu Jarl daro­val nejen svo­bo­du, ale i mož­nost stát se jeho důvěr­ní­kem, čímž si Rolf mohl vyslech­nout his­to­rii celé rodi­ny Lodbrokových synů z něko­li­ka úhlů pohle­du, být upro­střed všech těch lsti­vých intrik a nená­pad­ných mani­pu­la­cí.

Ostatně Rolfovi nikdy neva­di­lo vyslech­nout si dva pohle­dy na jeden pří­běh. Naopak, bylo to pro něj vel­mi uži­teč­né, pro­to­že on vždyc­ky chtěl při­jít i na to, co se ve sku­teč­nos­ti děje, a proč se lidé cho­va­jí tak, jak se cho­va­jí.

Dost čas­to ho zasko­či­lo to, jak může být minu­lost pro­po­je­na do sou­čas­né­ho dění udá­los­tí, neboť Seveřané oči­vid­ně vždyc­ky žili a žijí na pome­zí mezi mýty a svo­jí vlast­ní sku­teč­nos­tí.

Rolf měl skvě­lý pozo­ro­va­cí talent a doká­zal si skvě­le posklá­dat všech­ny nabí­ze­né indi­cie a rozuz­lit tak děj veš­ke­rých udá­los­ti, jež se v minu­los­ti sta­ly, a díky tomu mohl před­ví­dat i nad­chá­ze­jí­cí udá­los­ti a pohnut­ky všech hrdi­nů. Pro Jarla se tak stal sku­teč­ně těž­ko doce­ni­tel­ným důvěr­ní­kem a rád­cem.

viking3

A jak smýš­le­li ostat­ní o Wulfovi?

„Myslíš si, že Wulf je neškod­ný kluk, kte­rý ti pomů­že dostat se k cír­kev­ním pokla­dům? Jenže on je ďáb­lův při­slu­ho­vač. Zosobněné zlo. Je to víc vlk než člo­věk. V žilách mu kolu­je zví­ře­cí krev!“

„Tvůj pří­běh je tvo­je věc. Muž se má sou­dit pod­le činů, ne pod­le minu­los­ti. A vlčí krev pro nás nezna­me­ná žád­nou malič­kost. Pokud jsi oprav­du pří­buz­ný Fenrise, máš šan­ci to dotáh­nout dale­ko. Kromě toho ješ­tě můžeš být uži­teč­ný.“

A co o sobě říká samot­ný Wulf?

Matka se mě vždyc­ky pokou­še­la při­mět, abych věřil víc - abych bohy uctí­val a obě­to­val jim a respek­to­val je, abych se jich bál a ležel před nimi v pra­chu a pro­sil je o pomoc kvů­li tomu a ono­mu tak, jak to dělá­vá ona sama. Jenže já jsem nikdy nevi­děl žád­né důka­zy, že by jedi­ný bůh ves­ni­ča­nů nebo mat­či­na mno­ha­hla­vá sbír­ka měli v lese jakou­ko­liv moc. Zvířata věří jen svým vlast­ním schop­nos­tem, tak proč bych já měl věřit něče­mu jiné­mu? Od vlčat jsem se nau­čil lovit. Od zají­ců jsem se nau­čil rych­le běhat. Šelmy mě nau­či­ly, jak se pohy­bo­vat tak, abych nebyl sly­šet. Zatím jsem se ješ­tě nena­u­čil létat jako ptá­ci, ale počí­tám s tím, že to je jen otáz­ka času.

Řeč zví­řat znám dob­ře. komu­ni­ko­vat s nimi je snaz­ší než sle­do­vat sple­ti­té vyja­d­řo­vá­ní lidí, jež je plné nepřímých význa­mů, nevy­řče­ných pra­vi­del a skry­tých úmys­lů. Mými dru­hy jsou vlča­ta, se kte­rý­mi se honím po lese. S jejich smeč­kou jsem strá­vil mno­ho let a znám všech­ny její činy.

I Rolfova tajem­ství postu­pem času začí­na­jí vyplou­vat na povrch. Z ces­ty za pomstou se stá­vá roz­sáh­lá inva­ze Vikingů za vytvo­ře­ním sever­ské­ho impé­ria, kte­ré by zahr­no­va­lo Irsko, Anglii a moře mezi těmi­to dvě­ma země­mi, jež by bylo zákla­dem moci, jejíž roz­sah by byl neu­vě­ři­tel­ný. Aby tak však moh­lo být uči­ně­no, musí být pro­li­ta krev Krále Elly.

Rolf chce za kaž­dou cenu zabrá­nit krvepro­li­tí krá­lo­vy krve Elly. Podaří se mu odha­lit krá­lo­vu nevi­nu a zachrá­nit ho? A nebo bez ohle­du na to, co si pět pozůsta­lých synu mys­lí o svém mrt­vém otci, se mají i za tu cenu zvy­ky a oby­če­je nemě­nit? A není v plá­nu něco mno­hem vět­ší­ho a děsi­věj­ší­ho? Dokáže zabrá­nit obrov­ské­mu krvepro­li­tí, jež se zdá být neod­vra­ti­tel­né?

Rolf byl skvě­lý pozo­ro­va­tel, kte­rý hod­ně věcí vypo­zo­ro­val a doká­zal mis­tr­ně pod­le správ­ně dáv­ko­va­ných infor­ma­cí z minu­los­ti posklá­dat to, jaký ve sku­teč­nos­ti člo­věk je, proč jed­ná tak, jak jed­ná, a co ho vlast­ně žene vpřed.

Díky tomu si spous­tu věcí a udá­los­ti doká­že dát dohro­ma­dy jako sklá­dač­ku puzzle, a před­ví­dat blí­ží­cí se udá­los­ti a odha­lo­vat pohnut­ky z minu­los­ti. Instinktivně vždy vše pod­stat­né a důle­ži­té pocho­pí v pra­vý čas, kdy je mož­né na vše ješ­tě rea­go­vat, než dojde k nevy­hnu­tel­né kata­stro­fě.

Rolfa ostat­ně vždy pohá­ně­la víra, a hned na dru­hém mís­tě jeho nená­vist a zvě­da­vost. Bylo jen otáz­kou času, kdy uká­že, jakou ve sku­teč­nos­ti má vlast­ně obrov­skou cenu.

viking4

„Tato kni­ha je fik­ce, ale popi­sy míst a dějů, pokud mož­no vychá­ze­jí z prav­dě­po­dob­ných fak­tů. Mnohé posta­vy v kni­ze kro­mě toho sku­teč­ně exis­to­va­ly, i když se o nich kro­ni­ky čas­to zmi­ňu­jí jen let­mo. Všech pět Lodbrokových synů jsou auten­tic­ké posta­vy. Je při­ro­ze­ně nejis­té, jest­li jejich indi­vi­du­ál­ní cha­rak­te­ry odpo­ví­da­ly auto­ro­vu poje­tí sou­čas­ných popi­sů - pomineme-li mís­ta poby­tu jed­not­li­vých hrdi­nů v růz­ných dobách - je jen hrst­ka.“

Celý pří­běh je sice fik­tiv­ní, ale z vel­ké čás­ti se drží his­to­ric­kých fak­tů, jež jsou zasa­ze­ny do vel­mi reál­né­ho pří­bě­hu spo­lu s per­fekt­ním ztvár­ně­ním vel­mi auten­tic­ké­ho pro­stře­dí a jed­not­li­vých postav, jež jsou pro čte­ná­ře vel­mi věro­hod­né.

Vikingové je his­to­ric­ký román, kte­rý vás chyt­ne a nepus­tí. Jen těž­ko ho bude­te dávat z ruky! Rychle vás vtáh­ne do děje, kte­rý je čás­teč­ně zalo­že­ný i na sku­teč­ných udá­los­tech. Příběh o stat­ných a obá­va­ných Vikinzích, kde nechy­bí rabo­vá­ní, zabí­je­ní, mani­pu­la­ce, pře­tvář­ky, a to vše v hon­bě za tou­hou po abso­lut­ní moci a lid­ské nad­vlá­dě.

V závě­ru kni­hy se neza­po­meň­te podí­vat na výčet jed­not­li­vých zdro­jů tj. všech his­to­ric­kých doku­men­tů, z kte­rých autor čer­pal pro svo­ji ori­gi­nál­ní a dech berou­cí kni­hu.  

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci FOBOS

VIKINGOVÉ. POMSTA SYNŮ

Autor: Lasse Holm

Přeložila: Miroslava Gajzlerová

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci FOBOS

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 411

ISBN 978-80-7390-912-3


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: