Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké filmové aktuality > # VÍKENDOVÉ TRŽBY 7 - 9. 5. 2021: Jedničkou víkendu se stal Rozhněvaný muž, novinka režiséra Guye Ritchieho. Americká p...

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 7 - 9. 5. 2021: Jedničkou víkendu se stal Rozhněvaný muž, novinka režiséra Guye Ritchieho. Americká p...

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 7 - 9. 5. 2021:

Jedničkou víken­du se stal Rozhněvaný muž, novin­ka reži­sé­ra Guye Ritchieho. Americká pře­dě­láv­ka fran­couz­ské­ho akč­ňá­ku Krvavý pra­chy se moh­la opřít o Jasona Stathama v hlav­ní roli a ve finá­le hlá­sí za úvod­ní víkend v Americe 8, 1 mili­o­nů dola­rů. Už týden před ame­ric­kou pre­mi­é­ru se Ritchieho novin­ce poda­ři­lo vydě­lat 4, 8 mili­o­nů dola­rů, aktu­ál­ně při­tom hlá­sí 25, 6 mili­o­nů dola­rů a to ješ­tě dnes dora­zí do čín­ských kin. Na fil­my Jasona Stathama se poté v Číně cho­dí a to nejen v rám­ci Rychle a zbě­si­le (Hobbs a Shaw- 201 mili­o­nů jenom z Číny), ale i jiných (Mechanik zabi­ják: Vzkříšení- 49 mili­o­nů dola­rů, MEG: Monstrum z hlubin- 153 mili­o­nů dola­rů). Tento film si tak i pří­pad­ně může v Číně díky Stathamovi vydě­lat něja­ký ten peníz (z před­pre­mi­ér film zde zatím vydě­lal 1 mili­on dola­rů) a United Artists (ame­ric­ká prá­va), Lionsgate (prá­va ve Velké Británii) a Universal (prá­va ve zbyt­ku svě­ta) tak ve finá­le budou moci být prav­dě­po­dob­ně při finál­ním sčí­tá­ní zis­ku spo­ko­je­ni. Bude to poté sta­čit na roz­je­tí poten­ci­o­nál­ní fran­ší­zy? Na to bych osob­ně dva­krát nesá­zel. Ritchie a Statham by už ovšem příští rok měli spo­leč­ně dodat špi­o­náž­ní sní­mek Five Eyes a tam už si to se star­tem fran­ší­zy zahrá­vá o pozná­ní více. Vše ale pocho­pi­tel­ně nazna­čí až samot­ná budouc­nost. Potěší ovšem zprá­vy o tom, že je Rozhněvaný muž údaj­ně pove­de­ná akč­ní jíz­da. Dokazují to i divá­ci, kte­ří v CinemaScore fil­mu udě­li­li znám­ku A-. Otvírák za 8 mili­o­nů dola­rů je pře­de­vším sluš­ný v rám­ci aktu­ál­ních pod­mí­nek a fil­mo­vé léto tak začí­ná roz­hod­ně solid­ně. Snad bude v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech jen líp.

Na dru­hém mís­tě pře­tr­val Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – the Movie: Mugen Train. Ten za svůj tře­tí víkend v Americe vydě­lal 3, 05 mili­o­nů dola­rů, což zna­me­ná pro­pad o 52% opro­ti posled­ní­mu víken­du. Přesto to zna­me­ná dohro­ma­dy 39, 6 mili­o­nů dola­rů z Ameriky, ale pře­de­vším 473 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vě. Film je tak neje­nom nej­vý­dě­leč­něj­ším ani­me fil­mem všech dob, ale i nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2020. Studio Toho tak urči­tě v budou­cích letech dodá něja­ký ten sequel.

Na tře­tím mís­tě pře­tr­val Mortal Kombat. Propad o 62% zna­me­ná, že Mortal Kombat za svůj tře­tí víkend vydě­la 2,375 mili­o­nů dola­rů. To zna­me­ná dohro­ma­dy 37, 8 mili­o­nů dola­rů z Ameriky, celo­svě­to­vě film poté hlá­sí 72 mili­o­nů dola­rů. Při roz­počtu 55 mili­o­nů dola­rů se poté tak nezdá zce­la jis­té, zda na pokra­čo­vá­ní urči­tě dojde. Více tak napo­ví násle­du­jí­cí týd­ny, Mortal Kombat se svý­mi pokra­čo­vá­ní­mi zatím urči­tě vyhrá­no nemá. Jde ovšem o úspěch na HBO Max, tudíž je mož­né, že na něja­ké navá­zá­ní by moh­lo dojít ale­spoň na této stre­a­mo­va­cí služ­bě. Jen těž­ko říct, zda má Mortal Kombat v násle­du­jí­cích pár letech budouc­nost v kině.

Čtvrté mís­to obhá­jil Godzilla vs. Kong s 1, 93 mili­o­nem dola­rů. Dohromady tak kon­fron­ta­ce Godzilly a Konga pře­po­čí­tá­vá 92, 9 mili­o­nů dola­rů z Ameriky, celo­svě­to­vě poté 422 mili­o­nů dola­rů. Zde už je kon­fron­ta­ce legen­dár­ních mon­ster a pře­de­vším budouc­nost MonsterVerse v pořád­ku, i přes roz­po­čet mezi 155-200 mili­o­ny dola­rů by měl totiž film být dáv­no v čer­ných čísel a již je jis­té, že se na dal­ším fil­mu pra­cu­je. Bude to oprav­du Son of Kong? To napo­ví až budouc­nost.

Páté mís­to poté obhá­ji­la disneyov­ka Raya a drak s 1, 865 mili­o­nem dola­rů (narůst o 35% opro­ti před­cho­zí­mu víken­du). Dohromady tak disneyov­ka pře­po­čí­tá­vá 43, 8milionů dola­rů z Ameriky, celo­svě­to­vě poté 105 mili­o­nů dola­rů. O úspěch roz­hod­ně nejde, pro­to­že Disneyho tenhle ani­mák vyšel na více než 100 mili­o­nů dola­rů a nejde o úspěch ani na stre­a­mu a ani v rám­ci merche. Disney tak šan­ci na něja­kou tu sérii zde defi­ni­tiv­ně dáv­no vzdal.

Příští týden do kin dora­zí režíj­ní debut Christopha Waltze Georgetown, novin­ka Taylora Sheridana Kdo mi jde po krku s Angelinou Jolie v hlav­ní roli, Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je aneb Saw IX s Chrisem Rockem a Samuelem L. Jackonsem v hlav­ních rolích a Netflix poté do 600 kin pošle Armádu mrtvých a to dokon­ce týden před tím, než novin­ka Zacka Snydera dora­zí celo­svě­to­vě na Netflix.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65058 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55909 KB. | 22.05.2022 - 22:01:10