Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Vietcong 2 (PC)

Vietcong 2 (PC)

b1f46c8a15 104797106 o2
Ještě teď si vzpo­mí­nám na tu dobu, kdy svět­lo svě­ta spat­řil prv­ní Vietcong. Bylo to hod­ně zají­ma­vá hra, kte­rá šla rozum­nou střed­ní ces­tou, kde na jed­né stra­ně byly tro­chu sché­ma­tic­ké stří­leč­ky typu Medal of Honor a na stra­ně dru­hé tuhá rea­lis­tic­ká akce Operace Flashpoint. Vietcong nebyl ani jed­ním a z obou typů her si pod­le měl bral to lep­ší. I zde byly situ­a­ce, kdy sta­čil jeden výstřel a bylo po vás, nicmé­ně snad nikdy to neby­lo na úkor zába­vy a dokon­ce i naskrip­to­va­né akce zde půso­bi­ly vel­mi auten­tic­ky, něco podob­né­ho by také šlo napsat o ome­ze­ní pohy­bu, kte­ré bylo nemé­ně zdat­ně kamuflo­vá­no nepro­stup­nou džun­glí. Zkrátka a dob­ře - vel­mi poda­ře­ná hra.
Není tedy divu, že na ohlá­še­né pokra­čo­vá­ní se těši­ly doslo­va davy lidí. Výsledek však byl poně­kud roz­pa­či­tý. Já osob­ně jsem rád, že svým „špro­chem“ k němu mohu také při­spět, byť tedy s vel­kým zpož­dě­ním. Hra totiž vyšla před dlou­hý­mi lety r. 2005. Jo, to byl ten rok, kdy zača­la vysí­lat ČT24 a naše hokej­ky vyhrá­ly ve Vídni (zatím) před­po­sled­ní titul mis­trů svě­ta.
Tematika „ame­ric­ké“ viet­nam­ské vál­ky je ter­no samo o sobě. Boje v džun­g­li plné růz­ných nastra­že­ných pas­tí s nepří­te­lem, kte­rý doká­že per­fekt­ně vyu­ží­vat bojo­vé pro­stře­dí, je pros­tě vel­ké láka­dlo Tvůrcům obou Vietcong her se to mys­lím poved­lo. Jistě, lze mít námit­ky vůči ide­o­vé­ho vyzně­ní (což se týká zejmé­na dru­hé­ho dílu, kde byl neú­spěch ve vál­ce dávám za vinu „pro­rad­ným poli­ti­kům“, kte­ří ame­ric­ká voj­ska z Vietnamu stáh­li), ale dá se to ješ­tě pře­žít. Co se však u Vietcongu 2 dá pře­žít o něco hůře, to jsou hard­wa­ro­vé náro­ky. Důvodem proč zde totiž teď smo­lím tyto řád­ky je i to, že jsem se díky chy­bě­jí­cí­mu „žele­zu“ ke hře dostal až teď. Na rok 2005 ty náro­ky totiž byly sku­teč­ně obrov­ské, výmě­nou za ně ale hráč nedo­stal nic navíc, nao­pak gra­fi­ka zao­stá­va­la i za nor­mou roku 2005. Šlo jed­no­du­še o hru s výji­meč­ně odflá­klou opti­ma­li­za­cí. To zamr­zí.
Další výt­kou by asi z mé stra­ny byla změ­na pro­stře­dí. Chápu, že zpra­co­vat (nepo­da­ře­nou) ofen­zi­vu Tet je vel­ké láka­dlo. Chvílemi to dokon­ce vypa­dá dob­ře, nicmé­ně ve výsled­ku tak hra nabí­zí „jen“ dal­ší měst­skou stří­le­cí akci (kde navíc to naskrip­to­vá­ní je o level vidi­tel­něj­ší a otrav­něj­ší). To pla­tí zejmé­na pro úvod hry, kte­rý má s tro­chou nad­sáz­ky jedi­ný úkol - poten­ci­ál­ní­ho hrá­če od hry samot­né odra­dit. Pak se situ­a­ce tro­chu zlep­ší a pod­le mě napří­klad level kde se boju­je v (a oko­lo) katedrá­ly v Hue je vel­mi poda­ře­ný.
Hra obsa­hu­je dvě kam­pa­ně. Krom obli­gát­ní US cam­paign, kde hra­je­te za emoč­ně poně­kud ste­ril­ní­ho ame­ric­ké­ho důstoj­ní­ka, dosta­ne­te pod ruku i kam­paň za viet­nam­ské­ho ven­ko­va­na, kte­rý naru­ku­je do řad Vietcongu. Zdálo by se, že by dru­há kam­paň moh­la být vel­mi zají­ma­vou výzvou, sku­teč­ně to tak chví­li vypa­dá, vra­cí­te se do sta­ré zná­mé džun­gle, atmo­sfé­ru to má sluš­nou, ale pak...., pak je najed­nou konec. Ano, kam­paň je neu­vě­ři­tel­ně krát­ká, de fac­to půso­bí spí­še jen jako tako­vý vol­ně sta­ži­tel­ný data­disk. To je hod­ně pro­mr­ha­ný poten­ci­ál, za kte­rým bude prav­dě­po­dob­ně tlak na brz­ké vydá­ní a z toho pra­me­ní­cí chy­by. Škoda, doká­žu si živě před­sta­vit, jak by skvě­le fun­go­va­lo kdy­by obě kam­pa­ně byly vzá­jem­ně růz­ný­mi drob­ný­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi pro­po­je­ny. Velká ško­da.
Abych jen netrousil nega­ti­va, ona to vylo­že­ně špat­ná hra není. Pokud pře­ži­je­te cha­o­tic­ký začá­tek, neva­dí vám čer­no­bí­lé vidě­ní kon­flik­tu a máte danou tema­ti­ku aspoň tro­chu rádi, tak se to dá pova­žo­vat za zábav­ně strá­ve­ný čas. Velkým plu­sem je také pod­le mě dob­ře udě­la­ná audio slož­ka. Pocit toho, že jste sku­teč­ně v bitvě v Hue se pove­dl.
Potenciál to ale mělo dale­ko vět­ší.
P. S. Hra se dnes už ofi­ci­ál­ně nepro­dá­vá.
P. P. S. Třetí díl asi nikdy nevznik­ne (byť nápa­dů by urči­tě bylo, např. kam­paň za čle­na ARVN, apod.)
P. P. P. S. I přes sil­ná nega­ti­va mě to bavi­lo, a to neje­nom čis­tě nos­tal­gic­ky Smějící se.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]