Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Videonovinky na říjen

Videonovinky na říjen

Slzy slun­ce, Krásná pokoj­ská a dal­ší

Slzy slun­ce / Tears of the Sun
Byl cvi­čen upo­slech­nout roz­ka­zy. Stal se hrdi­nou tím, že se jim vze­přel.
Režie: Antone Fuqua
Hrají: Bruce Willis, Monica Bellucci, Tom Skerritt, Cole Hauser, Eamonn Walker

Když pad­ne demo­kra­tic­ký režim v Nigérii a moci se cho­pí bez­o­hled­ný vojen­ský dik­tá­tor, dosta­ne ostří­le­ný vete­rán námoř­ní pěcho­ty A.K. Waters/Bruce Willis zdán­li­vě rutin­ní úkol - zachrá­nit ze země člen­ku 
orga­ni­za­ce Doktoři bez hra­nic Dr. Lenu Kendricks/Monica Bellucci, kte­rá se sta­rá o obě­ti zuří­cí občan­ské vál­ky v odleh­lé ves­ni­ci. Když ale Waters se svou jed­not­kou na mís­to dora­zí, lékař­ka je ochot­na opus­tit ves­ni­ci 
pou­ze pod pod­mín­kou, že se Watersovi muži posta­ra­jí o pře­voz ves­ni­ča­nů na blíz­kou hra­ni­ci. Pokud by byli zane­chá­ni napo­spas osu­du, brzy by pad­li za oběť počet­né armá­dě rebe­lů.

2002 Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

Krásná pokoj­ská / Maid in Manhattan
Láska už je na recep­ci!
Režie: Wayne Wang
Hrají: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman, Amy Sedaris, Marissa Matrone, Priscilla Lopez, Bob Hoskins 

Přestože Marisa, jako svo­bod­ná mat­ka neo­plý­vá bohat­stvím, doká­za­la sobě a své­mu dese­ti­le­té­mu syno­vi zajis­tit dob­rý život. Pracuje jako slu­žeb­ná v prvotříd­ním manhat­tan­ském hote­lu, kde se jed­no­ho dne setká s atrak­tiv­ním Ralphem Fiennesem - kan­di­dá­tem na ame­ric­ké­ho sená­to­ra. Vše se ale zkom­pli­ku­je tím, že je prá­vě oble­če­ná do luxus­ní­ho odě­vu jed­né hote­lo­vé návštěv­ni­ce. On je ihned okouz­len její krá­sou a když se střet­ne nena­dá­lá roman­ce se zámě­nou iden­ti­ty a všu­dypří­tom­ný­mi drby, Marisa i Christopher pocho­pí, že čím vět­ší jsou sny, tím vět­ší je i šan­ce, že se jed­nou spl­ní.

2002 Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

Solaris / Solaris
Co všech­no bys obě­to­val pro dru­hou šan­ci?
Režie: Steven Soderbergh
Hrají: George Clooney, Natasha McElhone, Jeremy Davies, Viola Davis, Ulrich Tukur

Budoucnost, asi za 100 let. Osamělý psy­cho­log dr. Kelvin/George Cloney pře­mýš­lí o všech okol­nos­tech, jež ved­ly ke smr­ti jeho man­žel­ky, je ale vyru­šen nalé­ha­vým vzka­zem staré­ho pří­te­le, kte­rý je kde­si dale­ko na vesmír­né expe­di­ci u pla­ne­ty Solaris. Žádá ho, aby při­jel a poku­sil se objas­nit záha­dy, ke kte­rým na sta­ni­ci dochá­zí. Po pří­le­tu ale nalé­zá para­no­id­ní a vyčer­pa­né čle­ny posád­ky. Sám se postup­ně nalé­zá v zaje­tí vlast­ních myš­le­nek, pod extrém­ním tla­kem emo­cí a  vizí, kte­ré se všech­ny nějak dotý­ka­jí vzta­hu k man­žel­ce, kte­rá se mu zje­vu­je, aniž by věděl, zda je sku­teč­ná, mrt­vá ane­bo je to jaký­si klon, kte­rý vytvo­ři­lo jeho pod­vě­do­mí?

2000 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 

Femme Fatale / Femme Fatale
Smyslná pod­vod­ni­ce hra­je vabank
Režie: Brian De Palma
Hrají: Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote, Eriq Ebouaney

Laura/Rebecca Romijn-Stamos je mrcha. Příběh začí­ná na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 2001, kde smr­tel­ně krás­ná, ale také vše­ho schop­ná „fem­me fata­le“ odváž­ně ulou­pí dra­ho­cen­ný šperk a vypá­lí ryb­ník svým kom­pli­cům. Poté odjíž­dí do Ameriky a v leta­dle se sezná­mí s úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem Wattsem a začne si s ním uží­vat ano­ny­mi­ty v cizi­ně. Po sed­mi letech je však její man­žel pově­řen pra­cí ve Francii, tak­že se s ním Laura po odváž­né lou­pe­ži vra­cí zpět do Francie s novou iden­ti­tou. Narazí však na pro­ná­sle­do­vá­ní býva­lým papa­raz­zi Nicholasem/Antonio Banderas a záhy i na své býva­lé kom­pli­ce. Laura - ohro­že­na na živo­tě - se ale jako ztě­les­ně­ný ďábel umí brá­nit vše­mi pro­střed­ky.

2001 Quinta Communications.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78387 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54854 KB. | 01.08.2021 - 19:36:43