Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vicky Cristina Barcelona

Vicky Cristina Barcelona

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako Puma je znač­ka kva­lit­ní­ho oble­če­ní, Rebio zdra­vé­ho jíd­la, či Sauternes dra­hé­ho vína, Woody Allen je znač­kou výbor­ných fil­mů. A prá­vě jeden tako­vý je nyní mož­no vidět v našich kinech. Woody Allen chr­lí své fil­my s až neu­vě­ři­tel­nou kaden­cí a vytr­va­los­tí už 42 let, při­čemž jeho nej­ob­lí­be­něj­ší téma jsou ženy a jejich vzta­hy. A prá­vě o vzta­zích je i jeho nej­no­věj­ší počin Viki Cristina Barcelona, ve kte­rém se Allen pokou­ší odpo­vě­dět na otáz­ku, po čem ženy tou­ží.

Vicki (Rebecca Hall) a Cristina (Scarlett Johansson), dvě ame­ric­ké turist­ky v Barceloně, ovšem tou­ží kaž­dá po nečem jiném. Vicki plá­nu­je spo­řá­da­ný rodin­ný život se svým snou­ben­cem Dougem (Chris Messina), kdež­to Cristina ani přes­ně neví co hle­dá, za to ale ví přes­ně, co nehle­dá. Do živo­ta těch­to dvou nej­lep­ších kama­rá­dek vstou­pí roz­ver­ný umě­lec Juan Antonio (Javier Bardem) a pořád­ně jim pople­te hla­vu. Vicki zpo­čát­ku při­pa­dá Juan nesym­pa­tic­ký a také si od něj drží pat­řič­ný odstup. Ale poté, co je Cristina kvů­li žalu­deč­ní­mu vře­du na něja­kou dobu indis­po­no­vá­na, i ona nako­nec pod­leh­ne kouz­lu bar­de­mo­va cha­risma. Tento krát­ký romá­nek nabe­re rych­lý konec, ve Vicki však zane­chá hlu­bo­kou sto­pu a zbou­rá všech­ny její dosa­vad­ní jis­to­ty. Juan navá­že naděj­ný vztah s Cristinou a dlou­ho se zdá, že oba našli toho pra­vé­ho. Ale jen do doby, než Juana dože­ne jeho vlast­ní minu­lost. Respektive jeho býva­lá žena Maria Elena (Penélope Cruz), kte­rá se prá­vě neú­spěš­ně poku­si­la o sebe­vraž­du.

 

Penélope Cruz se tak obje­ví na plát­ně takřka až po hodi­ně děje, ale její nástup je veli­ce inten­ziv­ní a osvě­žu­jí­cí. Je vel­ká ško­da, že nedo­sta­la ve fil­mu více pro­sto­ru, neboť v jeho dru­hé čás­ti je prá­vě ona jeho tahou­nem. Po poma­lej­ším roz­jez­du tak film v této čás­ti poměr­ně rych­le gra­du­je, Maria Elena je totiž jako časo­va­ná bom­ba. Zároveň je schop­na posu­no­vat děj mno­hem při­ro­ze­něj­ším dojmem než nedie­ge­tic­ký komen­tář, kte­ré­mu by více sedě­lo, kdy­by pří­běh pou­ze orá­mo­val a nečle­nil ho na jakési kapi­to­ly.

 

Podle výčtu herec­kých osob­nos­tí je tak patr­né, že kro­mě nád­her­ných reá­lií Ovieda či Barcelony, kte­rým dělá Allen úžas­nou rekla­mu, uvi­dí­me na plát­ně nemá­lo žen­ské krá­sy a muž­ské­ho cha­risma­tu. Woody Allen je zná­mý tím, že dává svým her­cům vel­ký pro­stor pro impro­vi­za­ci a vol­nou ruku při prá­ci s posta­vou. A pro­to­že pra­cu­je s oprav­do­vý­mi mis­try ve svém obo­ru, může se o ně cel­kem bez obav opřít a oni jej nene­cha­jí pad­nout. Postavy tak nepů­so­bí vůbec plo­še, nao­pak jsou uce­le­né a vede­né do hloub­ky.

 

Krom toho je Allen také pro­sla­ve­ný svou sla­bos­tí pro ženy. Rád se jimi obklo­pu­je a ač se mezi muži říká, že ženy nelze pocho­pit, urči­tě jim i do vel­ké míry rozu­mí. A i v tom­to fil­mu potvr­zu­je svo­ji cit­li­vost na téma vzta­hů, o kte­rých rád filo­so­fu­je, což jeho posta­vy čas­to expli­cit­ně vyja­dřu­jí. Třeba v pří­pa­dě Marie Eleny, když tvr­dí, že „lás­ka je roman­tic­ká jedi­ně teh­dy, kdy zůsta­ne nena­pl­ně­ná.“

 

Vicki Cristina Barcelona je tak pří­jem­ná roman­tic­ká kome­die, kte­rá doká­že vnést tro­chu léta do sou­čas­ných sych­ra­vých pod­zim­ních dnů. Jedná se o ide­ál­ní film pro pří­jem­ně strá­ve­ný večer s vaší dra­hou polo­vič­kou, či tře­ti­nou, pokud se do vzta­hů vrhá­te s podob­nou bez­ta­rost­nos­tí jako Juan Antonio. Přesto ten­to sní­mek v alla­no­vě fil­mo­gra­fii spí­še zapad­ne, na čemž se urči­tě podí­lí i vypra­věč, kte­rý divá­ka spí­še ruší, než aby jej pro­vá­zel dějem.

 

 

Vicky Cristina Barcelona (USA/Španělsko, 2008). Režie: Woody Allen, scé­nář: Woody Allen, kame­ra: Javier Aguirresarobe, střih: Alisa Lepselter, hra­jí: Javier Bardem, Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Chris Messina, Penélope Cruz, Patricia Clarkson, Kevin Dunn.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16720 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58136 KB. | 08.08.2022 - 21:09:56