Více než sedm hodin plných divadla. To je sobotní noc na ČT art

Den opricnika Karel Dobry foto Jan Dvorak

Sobota bude na ČT art pat­řit diva­dlu. Pár minut po osmé zahá­jí večer­ní pro­gram insce­na­ce Hráči a o půl čtvr­té ráno se s divá­ky roz­lou­čí Chaplinova Carmen. Kulturní sta­ni­ce České tele­vi­ze se sym­bo­lic­ky při­po­jí k tra­dič­ní akci Noc diva­del a nabíd­ne osm diva­del­ních kusů, v nichž se obje­ví napří­klad Josef Abrhám, Karel Dobrý nebo Tereza Bebarová.

„Noc diva­del je už něko­lik let pev­nou a tra­dič­ní sou­čás­tí celo­ev­rop­ské­ho diva­del­ní­ho živo­ta a letos do její podo­by, tak jako ostat­ně do celé kul­tu­ry, tvr­dě zasáh­la pan­de­mie. Chceme pro­to tuto jedi­neč­nou akci pod­po­řit a nabíd­nout divá­kům výji­meč­né diva­del­ní zážit­ky pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní obra­zov­ky a umož­nit jim strá­vit sobot­ní večer a noc s diva­dlem ale­spoň tak­to sym­bo­lic­ky, na dál­ku,“ říká výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl. Tuto sobo­tu, 21. lis­to­pa­du, tak kul­tur­ní kanál uve­de čty­ři před­sta­ve­ní, tří­mi­nu­to­vý duet v podá­ní Gabriely Beňačkové a Petera Dvorského a tři růz­no­ro­dá zpra­co­vá­ní Carmen.

Program věno­va­ný Noci diva­del, kte­rou zaš­ti­ťu­je Institut umě­ní – Divadelní insti­tut, začne ve 20.15 kome­dií Hráči z reper­toá­ru Činoherního klu­bu. V osm­de­sá­tých letech se při ní na jeviš­ti potka­ly osob­nos­ti jako Jiří Kodet, Petr Nárožný, Rudolf Hrušínský mlad­ší nebo Josef Abrhám, čer­s­tvý drži­tel Ceny Thálie za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství. O dvě hodi­ny poz­dě­ji bude pat­řit scé­na dvo­ji­ci Stanislav Zindulka a Matěj Hádek, kte­rá se pod režij­ním vede­ním Vladimíra Michálka obje­vi­la v insce­na­ci Návštěvy u pana Greena. Krátce před půl­no­cí si divá­ci při­po­me­nou výkon Karla Dobrého ve hře Den oprič­ní­ka, za kte­rý ho oce­ni­la jak poro­ta Cen Divadelních novin, tak kri­ti­ci v hla­so­vá­ní posled­ní­ho roč­ní­ku Cen Alfréda Radoka. Noční pro­gram bude pokra­čo­vat s Průběžnou O(s)travou krve z kaba­re­tu Komorní scé­ny Aréna. Před dru­hou hodi­nou ran­ní se na obra­zov­kách obje­ví jed­no z prv­ních před­sta­ve­ní Studia Ypsilon z roku 1968. Na Carmen nejen pod­le Bizeta navá­že taneč­ní film Jiřího Kyliána a Borise Pavala Conena Car Men, tře­tí zpra­co­vá­ní inspi­ro­va­né legen­dár­ním scé­nic­kým dílem bude mít na svě­do­mí Král komi­ků Charlie Chaplin.

Noc diva­del na Artu:

20.15 Hráči (diva­del­ní režie Ladislav Smoček, tele­viz­ní režie Jiří Bělka)

22.15 Návštěvy u pana Greena (diva­del­ní režie Vladimír Michálek, tele­viz­ní režie Václav Křístek)

23.40 Věrné milo­vá­ní (režie Vladimír Drha)

23.45 Den oprič­ní­ka (diva­del­ní režie Kamila Polívková, tele­viz­ní režie Ondřej Kepka)

0.45 Průběžná O(s)trava krve (režie Radovan Lipus)

1.50 Carmen nejen pod­le Bizeta (režie Evald Schorm)

2.15 Car Men (režie Boris Paval Conen)

2.45 Chaplin: Carmen (režie Charlie Chaplin, Leo White)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,76571 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46936 KB. | 23.01.2021 - 18:15:55