Kritiky.cz > Pro domov > Víc než jen kvalitní kancelář

Víc než jen kvalitní kancelář


Kvalitní kan­ce­lář to je samo­zřej­mě kom­fort­ní vyba­ve­ní i záze­mí, kte­ré zod­po­věd­ný zaměst­na­va­tel zajis­tí svým pod­ří­ze­ným. Ostatně, když mys­lí na dru­hé, mys­lí tím samo­zřej­mě také na svůj vlast­ní zisk, pro­to­že spo­ko­je­ný zákaz­ník samo­zřej­mě oce­ní péči a bude odvá­dět kva­lit­něj­ší výkon.
Bohužel zda­le­ka ne všu­de to tak pla­tí. Jsou zaměst­na­va­te­lé, kte­ří doká­ží zajis­tit pro své pod­ří­ze­né výraz­ný nad­stan­dard, a na stra­ně dru­hé najde­me tako­vé, kte­ří nejsou schop­ni zajis­tit ani stan­dard v podo­bě mik­ro­vln­né trou­by nebo led­ni­ce nebo důstoj­né pra­cov­ní smlou­vě. Ke kte­rým zaměst­na­va­te­lům pat­ří­te Vy?
 
Pokud jste si vědo­mi, že život není jen o zis­ku, ale také o zod­po­věd­nos­ti za dru­hé. To zna­me­ná nejen za naše nej­bliž­ší, jako jsou rodin­ní pří­sluš­ní­ci a přá­te­lé, ale také za naše pod­ří­ze­né, pří­pad­ně v šir­ším kon­tex­tu za věci veřej­né, což je důvod, proč někte­ří lidé vstu­pu­jí do poli­ti­ky.
 

Myslete také na benefity

Pokud máte zájem nalá­kat do své fir­my vyso­ce kva­li­fi­ko­va­né zaměst­nan­ce, neza­po­mí­nej­te kro­mě ade­kvát­ní­ho pla­tu také na bene­fi­ty. O jaké bene­fi­ty mají zaměst­nan­ci nej­vět­ší zájem?
 

 • Příspěvek na dovo­le­nou
 • Příspěvek na kul­tu­ru
 • Příspěvek na vita­mí­ny
 • Stravenky
 • Týden dovo­le­né navíc
 • Dny pla­ce­né zdra­vot­ní dovo­le­né tzv. sick days
 • Supervize
 • Teambuildingy
 • Další odbor­né zdě­lá­vá­ní v rám­ci pra­cov­ní doby napří­klad ve for­mě stá­ží
 • Jazykové vzdě­lá­vá­ní

 
Samozřejmě nepod­ce­ňuj­te ani tuže­ní kolek­ti­vu. Například zor­ga­ni­zo­vat spo­leč­ný výlet nejen pro Vaše zaměst­nan­ce, ale také pro jejich rodi­ny, pří­pad­ně napří­klad dět­ský den plný atrk­cí na den dětí. Fantazii se roz­hod­ně meze nekla­dou. Věřte, že když bude­te o své zaměst­nan­ce pečo­vat, vrá­tí Vám to nejen v kva­lit­ním pra­cov­ním výko­nu, ale také v ocho­tě zůstá­vat přesčas, nebo vyko­nat něco nad rámec pra­cov­ních povin­nos­tí. I prá­ce může být mís­tem, kde se může­me všich­ni cítit dob­ře.


Foto: Pixabay

 • Virtuální kancelář27. února 2021 Virtuální kancelář Když začínáte s podnikáním, je samozřejmé, že začínáte pomalu. Jen málokdo jde do rizika a nastaví si vysokou prestiž v podobě luxusní kanceláře na vyhlášené adrese, luxusním voze a jiných […] Posted in Pro domov
 • Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout25. února 2021 Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co byste mohli udělat pro úspěch Vašich stránek, je vždy dobré vědět, že tu pro Vás jsou možnosti, které by se Vám mohly líbit. Ono dosáhnout vyšší […] Posted in Pro domov
 • Pronajmout si svou vlastní kancelář7. února 2021 Pronajmout si svou vlastní kancelář Začal jste pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná a chystáte si pronajmout svoji vlastní kancelář? Možná zažíváte trochu výrazné a nepříjemné dilema. Dělat sám na sebe […] Posted in Pro domov
 • Útulná kancelář je určitě velmi důležitá13. ledna 2021 Útulná kancelář je určitě velmi důležitá V práci trávíme mnoho času, na tom se určitě všichni shodneme. Není to právě příjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mnozí z nás tráví v hodině dvanáct hodin a […] Posted in Pro domov
 • Kvalitní vybavení do kanceláře24. prosince 2020 Kvalitní vybavení do kanceláře Mnoho lidí, kteří pracují v provozu a jsou zvyklí na těžkou manuální práci, by pravděpodobně řekli na adresu takzvaných kancelářských myší, že berou vysoký plat za žádnou práci. Jakoby […] Posted in Pro domov
 • I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení22. prosince 2020 I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení V současné době je velmi rozšířen a u spousty zaměstnanců oblíbený výkon práce z domova, tedy home office. Ne každý zaměstnavatel toto umožňuje, ale kdo má takovou možnost, pak je […] Posted in Pro domov
 • Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?22. října 2020 Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí? V dnešní době je velice populární práce z domova. Tato práce se stává stále více atraktivní a využívá ji mnohem více lidí, pokud to zaměstnavatel umožňuje. Ovšem pokud neděláte […] Posted in Pro domov
 • Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)16. září 2003 Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci, začíná tam, kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho […] Posted in DVD a Video Tipy
 • Gran Torino9. března 2008 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v […] Posted in Recenze
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,64638 s | počet dotazů: 233 | paměť: 46758 KB. | 06.03.2021 - 00:19:24