Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V/H/S (2012)

V/H/S (2012)

VHS

Kdo mě zná, tak prav­dě­po­dob­ně cel­kem dob­ře ví, že pro horo­ro­vý sub­žánr zva­ný „found foo­tage“ mám jis­tou sla­bost. V ang­lič­ti­ně se tomu říká „guil­ty ple­a­su­re“, tedy vím, že se více­mé­ně jed­ná o prvo­plá­no­vou (a někdy dost stu­pid­ní) zába­vu, ale... nemo­hu si pomo­ci. Jo, Bergman v tu chví­li rotu­je v hro­bě.

VHS (budu to psát bez těch čar) pat­ří mezi to vzác­né pro­cen­to z žán­ru, kte­ré by snad šlo ozna­čit za tro­chu invenč­ní a nápa­di­té. Považte sami: sku­pin­ka úchy­lá­ků ve sty­lu Jackass dosta­ne za úkol zís­kat z něja­ké­ho domu sta­rou kaze­tu VHS. Zdá se to snad­né, jen­že v domě je těch kazet fůra, tak­že je potře­ba si je pěk­ně pus­tit...
Co se na kaze­tách nalé­zá je však doce­la děsi­vé, jed­ná se totiž o 5 fil­mo­vých kraťa­sů, kte­ré doku­men­tu­jí setká­ní lidí s nad­při­ro­ze­nem (vět­ši­nou). Celý kon­cept je pocho­pi­tel­ně rámo­ván pří­bě­hem úchy­lá­ků, kte­ří jdou pro onu kaze­tu.

Když to tro­chu pře­že­nu, tak se v pod­sta­tě jed­ná o povíd­ko­vý film, což má logic­ky svá úska­lí. Některé „povíd­ky“ jsou lep­ší, jiné hor­ší. Za mě osob­ně bych asi nej­lé­pe hod­no­til tu posled­ní, i když kaž­dá má něco do sebe a vylo­že­ně sla­bý kou­sek jsem neza­zna­me­nal. Je vidět, že žán­ru „found foo­tage“ krát­ká for­ma (něja­kých 20 minut) vel­mi svěd­čí. Pokud je tako­vý film „roz­ta­že­ný“ do podo­by celo­ve­če­rá­ku, tak čas­to trpí hlu­chý­mi mís­ty, apod. Toto je asi ide­ál­ní.

Tedy, i když poten­ci­ál­ní divák/divačka nepat­ří mezi cílov­ku „found foo­tage“, tak i na ten­to film se pod­le mě lze kouk­nout. Narozdíl od růz­ných „Grave Encounters“, apod. jde z někte­rých poví­dek sku­teč­ně strach...

Proč film vidět? 1) Mám doma fůra VHS kazet a nevím co s nimi. 2) Holka kte­rou jsem sba­lil v baru na mě nějak div­ně prská. 3) Z peně­žen­ky mi zmi­ze­ly pení­ze a pří­tel­ky­ně se tvá­ří jako že o tom nic neví. 4) Mám div­nou bou­li na ruce... 5) Jedu na pár­ty a sple­tu si dům..... 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29293 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51643 KB. | 22.10.2021 - 04:24:21