Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Vhodné nápoje k hubnutí

Vhodné nápoje k hubnutí

Hubnuti

Existují nápo­je, kte­ré sto­jí v ces­tě snu o štíh­lé posta­vě, ale exis­tu­jí i ​​tako­vé, kte­ré těm­to snům mohou pomo­ci. Proto, pokud boju­je­te s nad­vá­hou, je lep­ší dát si skle­ni­ci se slad­kým nápo­jem stra­nou a vzít jed­nu z níže popsa­ných.

Voda s citronem

Boj s nad­vá­hou je podob­ný říze­ní auto­mo­bi­lu - může­te nalít nej­lep­ší pali­vo do nádr­že a stisk­nout ply­no­vý pedál, ale bez chla­di­cí kapa­li­ny v chla­di­či se nedo­sta­ne­te dale­ko. To nemu­sí být dob­ré srov­ná­ní, ale prav­dou je, že voda je nej­lep­ším kata­ly­zá­to­rem pro pro­ce­sy zod­po­věd­né za spa­lo­vá­ní tuků.

Lidské tělo se sklá­dá z asi 60% vody a kaž­dá buň­ka v těle potře­bu­je, aby moh­la žít a plnit své funk­ce. Voda nejen urych­lu­je spa­lo­vá­ní kalo­rií, ale vytvá­ří pro to opti­mál­ní pod­mín­ky - akti­vu­je meta­bo­lic­ké pro­ce­sy, pomá­há ját­rům a led­vi­nám odstra­ňo­vat meta­bo­lic­ké pro­duk­ty a sni­žu­je pocit hla­du mezi jíd­ly.

Proč pít vodu s cit­ro­no­vou šťá­vou?

Citronová šťá­va má struk­tu­ru podob­nou žalu­deč­ní šťá­vě, pro­to zlep­šu­je trá­ve­ní a pomá­há udr­žo­vat správ­né pH krve. Kromě toho zlep­šu­je vylu­čo­vá­ní toxi­nů z trá­vi­cí­ho trak­tu a sti­mu­lu­je střev­ní moti­li­tu, pro­to­že je zdro­jem vita­mí­nů C a B, hoř­čí­ku, dras­lí­ku, vlákni­ny, anti­o­xi­dan­tů a enzy­mů, kte­ré řídí meta­bo­lis­mus.

Kolik pít?

Podle odbor­ní­ků na výži­vu by prů­měr­né množ­ství vody spo­tře­bo­va­né během dne mělo být 30 mili­li­t­rů na kilo­gram těles­né hmot­nos­ti, což je v pří­pa­dě oso­by s hmot­nos­tí 60 kilo­gra­mů asi 1,8 lit­ru. Existuje dal­ší pra­vi­dlo - spo­tře­ba vody závi­sí na množ­ství spo­tře­bo­va­ných kalo­rií. Podle toho­to pra­vi­dla by 1 mili­li­tr vody měl dopad­nout na 1 kcal.

Zelený čaj s černým pepřem

Zelený čaj při­spí­vá k hub­nu­tí dvě­ma způ­so­by. Za prvé, zvy­šu­je ter­mo­ge­ne­zi nebo řadu meta­bo­lic­kých reak­cí, při kte­rých tělo spa­lu­je kalo­rie, aby udr­žo­va­lo správ­nou těles­nou tep­lo­tu. Za dru­hé, je zná­má svý­mi deto­xi­kač­ní­mi vlast­nost­mi a deto­xi­ka­ce těla je nesmír­ně důle­ži­tá pro pro­ces spa­lo­vá­ní tuků, kte­rý, jak víme, je poměr­ně slo­ži­tý a vyža­du­je opti­mál­ní pod­mín­ky.

Kromě toho se úči­nek zele­né­ho čaje zvy­šu­je spo­lu s dal­ší­mi pro­spěš­ný­mi lát­ka­mi. Jedním z nich je pipe­rin, alka­loid vysky­tu­jí­cí se v plo­dech čer­né­ho pepře. Bylo pro­ká­zá­no, že epi­ga­lo­ka­techin galát (EGCG), hlav­ní pro­spěš­ná slož­ka v zele­ném čaji, je tělem účin­ně­ji vstře­bá­ván v pří­tom­nos­ti pipe­ri­nu, což zvy­šu­je jeho úči­nek. Z toho­to důvo­du je tře­ba věno­vat pozor­nost čajo­vým smě­sím s pří­dav­kem pepře a pití čaje před jíd­lem, v němž je pepř jed­ním z koře­ní.

Zelený čaj se sodou

Druhou úžas­nou kom­bi­na­cí, kte­rá pod­po­ru­je hub­nu­tí, je zele­ný čaj a jed­lá soda. Soda má alka­li­zu­jí­cí úči­nek a víme, že pro spa­lo­vá­ní tuků je opti­mál­ní alka­lic­ké pro­stře­dí. Vezměte malé množ­ství jed­lé sody (maxi­mál­ně půl lžič­ky), nalij­te hor­ký zele­ný čaj a vypij­te na prázd­ný žalu­dek. Buďte však opa­tr­ní - tako­vý nápoj není vhod­ný pro kaž­dé­ho. Je kon­tra­in­di­ko­ván u lidí trpí­cích one­moc­ně­ním žalud­ku a střev. Kromě toho by měla být soda pou­ží­vá­na pou­ze peri­o­dic­ky, pře­stáv­ky kaž­dé 2-3 týd­ny a pra­vi­del­ná kon­t­ro­la pH moči.

Voda s jablečným octem a skořicí

Organický ocet jableč­né­ho moš­tu je cen­ným a při­ro­ze­ným spo­jen­cem v boji pro­ti nad­vá­ze. Díky řadě uži­teč­ných slou­če­nin, včet­ně pek­ti­nů, enzy­mů a poly­fe­no­lů, má čis­ti­cí vlast­nos­ti, alka­li­zu­je krev, zlep­šu­je trá­ve­ní, pomá­há roz­klá­dat tuk a odstra­ňu­je pře­by­teč­nou vodu z tká­ní. Přidání sko­ři­ce nejen zlep­šu­je chuť nápo­je, ale také zlep­šu­je vlast­nos­ti nápo­je při hub­nu­tí. Skořice sama o sobě je zná­má pro regu­la­ci hla­di­ny cuk­ru v krvi, zlep­šu­je meta­bo­lis­mus a pod­po­ru­je ter­mo­ge­ne­zi.

Proteinové nápoje

Pro vět­ši­nu lidí jsou pro­tei­no­vé koktej­ly spo­je­ny s posi­lov­nou, kul­tu­ris­ti­ky a sva­lo­vou tká­ní, ale ve sku­teč­nos­ti jde o vel­mi vel­ké zjed­no­du­še­ní.

Kvalitní bíl­ko­vi­na, nej­lé­pe syro­vát­ko­vý pro­tei­no­vý izo­lát, by měla být nedíl­nou sou­čás­tí stra­vy pro hub­nu­tí a exis­tu­jí pro to ale­spoň dva důvo­dy. Za prvé, pro­tein je potřeb­ný k opra­vě poško­ze­ných sva­lo­vých vlá­ken během tré­nin­ku. Za dru­hé, za úče­lem trá­ve­ní bíl­ko­vin, tělo trá­ví mno­hem více kalo­rií, než posky­tu­je­me.Fotka od Michal Jarmoluk z Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34436 s | počet dotazů: 205 | paměť: 53304 KB. | 15.04.2021 - 04:46:57
X