Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Vhodné nápoje k hubnutí

Vhodné nápoje k hubnutí

Hubnuti

Existují nápo­je, kte­ré sto­jí v ces­tě snu o štíh­lé posta­vě, ale exis­tu­jí i ​​tako­vé, kte­ré těm­to snům mohou pomo­ci. Proto, pokud boju­je­te s nad­vá­hou, je lep­ší dát si skle­ni­ci se slad­kým nápo­jem stra­nou a vzít jed­nu z níže popsa­ných.

Voda s citronem

Boj s nad­vá­hou je podob­ný říze­ní auto­mo­bi­lu - může­te nalít nej­lep­ší pali­vo do nádr­že a stisk­nout ply­no­vý pedál, ale bez chla­di­cí kapa­li­ny v chla­di­či se nedo­sta­ne­te dale­ko. To nemu­sí být dob­ré srov­ná­ní, ale prav­dou je, že voda je nej­lep­ším kata­ly­zá­to­rem pro pro­ce­sy zod­po­věd­né za spa­lo­vá­ní tuků.

Lidské tělo se sklá­dá z asi 60% vody a kaž­dá buň­ka v těle potře­bu­je, aby moh­la žít a plnit své funk­ce. Voda nejen urych­lu­je spa­lo­vá­ní kalo­rií, ale vytvá­ří pro to opti­mál­ní pod­mín­ky - akti­vu­je meta­bo­lic­ké pro­ce­sy, pomá­há ját­rům a led­vi­nám odstra­ňo­vat meta­bo­lic­ké pro­duk­ty a sni­žu­je pocit hla­du mezi jíd­ly.

Proč pít vodu s cit­ro­no­vou šťá­vou?

Citronová šťá­va má struk­tu­ru podob­nou žalu­deč­ní šťá­vě, pro­to zlep­šu­je trá­ve­ní a pomá­há udr­žo­vat správ­né pH krve. Kromě toho zlep­šu­je vylu­čo­vá­ní toxi­nů z trá­vi­cí­ho trak­tu a sti­mu­lu­je střev­ní moti­li­tu, pro­to­že je zdro­jem vita­mí­nů C a B, hoř­čí­ku, dras­lí­ku, vlákni­ny, anti­o­xi­dan­tů a enzy­mů, kte­ré řídí meta­bo­lis­mus.

Kolik pít?

Podle odbor­ní­ků na výži­vu by prů­měr­né množ­ství vody spo­tře­bo­va­né během dne mělo být 30 mili­li­t­rů na kilo­gram těles­né hmot­nos­ti, což je v pří­pa­dě oso­by s hmot­nos­tí 60 kilo­gra­mů asi 1,8 lit­ru. Existuje dal­ší pra­vi­dlo - spo­tře­ba vody závi­sí na množ­ství spo­tře­bo­va­ných kalo­rií. Podle toho­to pra­vi­dla by 1 mili­li­tr vody měl dopad­nout na 1 kcal.

Zelený čaj s černým pepřem

Zelený čaj při­spí­vá k hub­nu­tí dvě­ma způ­so­by. Za prvé, zvy­šu­je ter­mo­ge­ne­zi nebo řadu meta­bo­lic­kých reak­cí, při kte­rých tělo spa­lu­je kalo­rie, aby udr­žo­va­lo správ­nou těles­nou tep­lo­tu. Za dru­hé, je zná­má svý­mi deto­xi­kač­ní­mi vlast­nost­mi a deto­xi­ka­ce těla je nesmír­ně důle­ži­tá pro pro­ces spa­lo­vá­ní tuků, kte­rý, jak víme, je poměr­ně slo­ži­tý a vyža­du­je opti­mál­ní pod­mín­ky.

Kromě toho se úči­nek zele­né­ho čaje zvy­šu­je spo­lu s dal­ší­mi pro­spěš­ný­mi lát­ka­mi. Jedním z nich je pipe­rin, alka­loid vysky­tu­jí­cí se v plo­dech čer­né­ho pepře. Bylo pro­ká­zá­no, že epi­ga­lo­ka­techin galát (EGCG), hlav­ní pro­spěš­ná slož­ka v zele­ném čaji, je tělem účin­ně­ji vstře­bá­ván v pří­tom­nos­ti pipe­ri­nu, což zvy­šu­je jeho úči­nek. Z toho­to důvo­du je tře­ba věno­vat pozor­nost čajo­vým smě­sím s pří­dav­kem pepře a pití čaje před jíd­lem, v němž je pepř jed­ním z koře­ní.

Zelený čaj se sodou

Druhou úžas­nou kom­bi­na­cí, kte­rá pod­po­ru­je hub­nu­tí, je zele­ný čaj a jed­lá soda. Soda má alka­li­zu­jí­cí úči­nek a víme, že pro spa­lo­vá­ní tuků je opti­mál­ní alka­lic­ké pro­stře­dí. Vezměte malé množ­ství jed­lé sody (maxi­mál­ně půl lžič­ky), nalij­te hor­ký zele­ný čaj a vypij­te na prázd­ný žalu­dek. Buďte však opa­tr­ní - tako­vý nápoj není vhod­ný pro kaž­dé­ho. Je kon­tra­in­di­ko­ván u lidí trpí­cích one­moc­ně­ním žalud­ku a střev. Kromě toho by měla být soda pou­ží­vá­na pou­ze peri­o­dic­ky, pře­stáv­ky kaž­dé 2-3 týd­ny a pra­vi­del­ná kon­t­ro­la pH moči.

Voda s jablečným octem a skořicí

Organický ocet jableč­né­ho moš­tu je cen­ným a při­ro­ze­ným spo­jen­cem v boji pro­ti nad­vá­ze. Díky řadě uži­teč­ných slou­če­nin, včet­ně pek­ti­nů, enzy­mů a poly­fe­no­lů, má čis­ti­cí vlast­nos­ti, alka­li­zu­je krev, zlep­šu­je trá­ve­ní, pomá­há roz­klá­dat tuk a odstra­ňu­je pře­by­teč­nou vodu z tká­ní. Přidání sko­ři­ce nejen zlep­šu­je chuť nápo­je, ale také zlep­šu­je vlast­nos­ti nápo­je při hub­nu­tí. Skořice sama o sobě je zná­má pro regu­la­ci hla­di­ny cuk­ru v krvi, zlep­šu­je meta­bo­lis­mus a pod­po­ru­je ter­mo­ge­ne­zi.

Proteinové nápoje

Pro vět­ši­nu lidí jsou pro­tei­no­vé koktej­ly spo­je­ny s posi­lov­nou, kul­tu­ris­ti­ky a sva­lo­vou tká­ní, ale ve sku­teč­nos­ti jde o vel­mi vel­ké zjed­no­du­še­ní.

Kvalitní bíl­ko­vi­na, nej­lé­pe syro­vát­ko­vý pro­tei­no­vý izo­lát, by měla být nedíl­nou sou­čás­tí stra­vy pro hub­nu­tí a exis­tu­jí pro to ale­spoň dva důvo­dy. Za prvé, pro­tein je potřeb­ný k opra­vě poško­ze­ných sva­lo­vých vlá­ken během tré­nin­ku. Za dru­hé, za úče­lem trá­ve­ní bíl­ko­vin, tělo trá­ví mno­hem více kalo­rií, než posky­tu­je­me.


Fotka od Michal Jarmoluk z Pixabay

  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • Výživový koutek: batáty20. května 2020 Výživový koutek: batáty Batáty jsou plné antioxidantů, minerálů, vitamínů, pomáhají udržet zdravou kůži a podporují zdravý imunitní systém. Dnes bych vám ráda představila batáty, neboli sladké brambory. […] Posted in Zdraví
  • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví
  • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […] Posted in Zdraví
  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Zdraví
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […] Posted in Zdraví
  • Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec18. února 2020 Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlaktózovou dietu? Dozvěděli jste se právě tuto diagnózu a nevíte, jak s touto informací naložit a co si […] Posted in Zdraví
  • Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká18. března 2020 Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká Atopický ekzém trápí stále více dětí. Důsledkem je kromě jiného potíž s oblékáním - mnohé materiály přecitlivělou pokožku dráždí. Překvapivě dobrou službu může udělat merino oblečení, a to […] Posted in Zdraví
  • Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami22. srpna 2019 Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami Velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná se o malou důmyslně […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...