Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Vévodkyně Sisi, Donald Trump i dramatická Rodina. Česká televize přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

Vévodkyně Sisi, Donald Trump i dramatická Rodina. Česká televize přivezla z veletrhu v Cannes na čtyři desítky novinek

Fauda
Česká tele­vi­ze nabíd­ne v příš­tím roce kro­mě vlast­ní tvor­by i pes­trou šká­lu zahra­nič­ních novi­nek. Na tele­viz­ním veletr­hu ve fran­couz­ském Cannes se jí poda­ři­lo zís­kat na čty­ři­cet nových titu­lů. Diváci se mohou těšit na šes­ti­díl­nou sérii o císa­řov­ně Sisi, živo­to­pis De Gaulle nebo dobo­vý retro­se­ri­ál Hotel Evropa. Chybět nebu­de ani závě­reč­ný díl paro­dic­ké­ho Červeného trpas­lí­ka nebo pre­mi­é­ro­vá řada Otce Browna. Naopak zahra­nič­ní vysí­la­te­le zau­ja­ly Kukačky, Ochránce nebo Božena.

 

„Na prv­ním veletr­hu po koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii se obje­vi­ly sku­teč­ně kva­lit­ní titu­ly, ať už se jed­na­lo o kla­sic­ké hra­né pořa­dy, doku­men­ty nebo zábav­ní sním­ky. Jako prv­ní potě­ší­me milov­ní­ky his­to­rie, s naším němec­kým part­ne­rem jsme se dohod­li na náku­pu zbru­su nové­ho šes­ti­díl­né­ho seri­á­lu Sisi, kte­rý se moder­ním způ­so­bem vra­cí k osudům prin­cez­ny Alžběty Bavorské. Příští rok také uve­de­me tře­ba dvě řady mimo­řád­né­ho akč­ní­ho thrille­ru Fauda o zvlášt­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ce izra­el­ské armá­dy nebo výji­meč­né srb­ské dra­ma Rodina, jež vyprá­ví pří­běh rodi­ny před zatče­ním otce za váleč­né zlo­či­ny v teh­dej­ší Jugoslávii,“ říká ředi­tel pro­gra­mu Milan Fridrich.

 

Na obra­zov­ky České tele­vi­ze se také, již tra­dič­ně, dosta­ne tvor­ba brit­ské BBC. Mezi výraz­né titu­ly pat­ří desá­té řady oblí­be­ných pořa­dů Otec Brown a Zavolejte porod­ní sestřič­ky nebo his­to­ric­ká mini­sé­rie Sanditon, nato­če­ná pod­le posled­ní­ho romá­nu Jane Austenové. Z díl­ny brit­ské­ho pro­du­cen­ta dále ČT uve­de i  čtyř­díl­ný cyk­lus Donald Trump a tří­díl­nou doku­men­tár­ní sérii o mla­dé švéd­ské envi­ro­men­tál­ní akti­vist­ce Gretě Thunbergové.

 

Chybět nebu­dou ani oblí­be­né kri­mi­nál­ní seri­á­ly, kte­ré Česká tele­vi­ze uve­de v rám­ci pro­fi­lo­vé řady Quality Series. Tu roz­ší­ří pokra­čo­vá­ní dán­ské­ho thrille­ru Tváří v tvář, mini­sé­rie o slo­ži­tém vyšet­řo­vá­ní švéd­ské vraž­dy novi­nář­ky Případ: ponor­ka nebo dra­ma z pro­stře­dí oku­po­va­né­ho Iráku Baghdad Central.

 

Do tajů his­to­rie pono­ří Česká tele­vi­ze své divá­ky díky řadě doku­men­tár­ních cyk­lů. Zvláštní pozor­nost o ději­ny si zaslou­ží Největší apo­ka­ly­psy dějin, Starověké met­ro­po­le nebo Tajnosti sta­vi­te­lů pyra­mid. Oproti tomu milov­ní­ky dob­ré­ho jíd­la, ale i ces­to­pis­ných doku­men­tů, nadchne cyk­lus Objevování chu­tí s šéf­ku­cha­řem Gordonem Ramseym. Ten se vydá­vá za kuli­nář­ský­mi zážit­ky napříč svě­tem – Peru, Laos, Maroko, Havaj, ale i Aljaška a Nový Zéland, všu­de tam se pro­střed­nic­tvím tele­vi­ze bude mož­né podí­vat.

 

Nejmladší divá­ky potě­ší seri­ál Dračí záchra­ná­ři, jenž nava­zu­je svým téma­tem i kva­li­tou na fil­mo­vý svět Jak vycvi­čit draka. Dále pak kome­di­ál­ní ani­mo­va­ný seri­ál Turbo R.A.Ke.Ta., Myší muš­ke­tý­ři nebo čtvr­tá řada oblí­be­ných Čarodějek ško­lou povin­ných. Sadu zábav­ních pořa­dů dopl­ní i  vzdě­lá­va­cí ani­mo­va­ný cyk­lus Kouzelný škol­ní auto­bus zno­vu vyjíž­dí, v němž na malé hrdi­ny čeka­jí výle­ty za pozná­ním.

 

Mezinárodní veletrh MIPCOM 2021 nebyl pro Českou tele­vi­zi jen mís­tem pro nákup sním­ků, ale účast­ni­la se ho i jako aktiv­ní pro­du­cent. „Letošní veletrh byl kvů­li koro­na­vi­ro­vým opat­ře­ním na jed­nu stra­nu ochu­zen o vysta­vo­va­te­le ze Spojených stá­tů ame­ric­kých, Asie a Austrálie, na stra­nu dru­hou bylo mož­né usku­teč­nit akvi­zič­ní jed­ná­ní, kte­rá by šla dří­ve jen těž­ko zor­ga­ni­zo­vat,“ uvá­dí výkon­ný ředi­tel obcho­du Hynek Chudárek. Do Polska by tak měly zamí­řit Kukačky a Božena, špa­něl­ská veřej­no­práv­ní tele­vi­ze pro­je­vi­la zájem o Ochránce a lotyš­ská tele­vi­ze o všech­ny nověj­ší pohád­ky z díl­ny České tele­vi­ze. Italské zastou­pe­ní zau­ja­ly seri­á­ly Ochránce a Kukačky, a to dokon­ce i jako for­mát. Vznikne tak mož­ná jejich zahra­nič­ní adap­ta­ce. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48744 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53279 KB. | 03.12.2021 - 14:57:14