Větší než život

blackdot4

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků.

LARGER THAN LIFE LogoLARGER THAN LIFE
NADŽIVOTNÍ VELIKOST
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie31. pro­sin­ce 1996
United Artists, USA 1. lis­to­pa­du 1996, kome­die, PG-13, Česko 24. dub­na 1997 (Větší než život, Five Stars Entertainment)
Režie: Howard Frankli n
Hrají: Bill Murray, Janeane Garofalo, Matthew McConaughey, Keith David, Pat Hingle, Jeremy Piven, Lois Smith, Anita Gillette, Maureen Mueller, Linda Fiorentino, Tai
Web:

V před­vá­noč­ním sho­nu jsem pros­tě nestí­hal narvat do nabi­té­ho pro­gra­mu ješ­tě návště­vu fil­mo­vé­ho před­sta­ve­ní, zvlášť když jsem navíc oblé­tal tře­ti­nu země­kou­le, abych na svát­ky při­byl do sta­ré vlas­ti.

Tento film byl pro­ti ori­gi­ná­lu pozmě­něn. Byl upra­ven, aby se vešel na tuto obra­zov­ku, a sestří­hán co do obsa­hu.

V Česku pak do kina cho­dit nemá smy­sl, tedy za úče­lem recen­ze, neb tu jdou z ame­ric­ké­ho úhlu pohle­du sním­ky poně­kud obsta­rož­ní. Upřímně řeče­no, jak v Americe, tak v Česku nemá cenu na Vánoce vůbec nikam cho­dit, nejste-li prá­vě vychut­na­va­či davo­vé­ho šílen­ství.
Jak ale vidí­te, o film toho­to týd­ne jsme ochu­ze­ni neby­li. Larger Than Life jsem shlé­dl kde­si nad Coloradem péčí Delta Air Lines. Protože se jed­ná a spo­leč­nost ame­ric­kou, má pocho­pi­tel­ně strach z pří­pad­ných soud­ních pří, pro­to se před pro­mí­tá­ním ces­tu­jí­cím pře­dem omlou­vá, že obsah fil­mu je jis­tě uráž­li­vý. Dále se na obra­zov­ce obje­vil nápis, kte­rý vidí­te v rámeč­ku.

Taková cen­zu­ra - mimo­cho­dem běž­ná v ame­ric­ké tele­vi­zi - je mi pří­jem­ná při­bliž­ně stej­ně, jako pře­kla­da­tel­ské bří­dil­ství Five Stars Entertainment*, kte­ří se (pod­le infor­ma­cí MA media) roz­hod­li v Česku film uvést pod názvem Větší než život. Doufám, že do pre­mi­é­ry to něko­mu se zna­lost­mi lep­ší­mi než zalis­to­vat slov­ní­kem a pře­lo­žit 14 pís­men slovo-od-slova dojde a vzpo­me­ne si, že např. larger-than-life sta­tue je socha v nadži­vot­ní veli­kos­ti. Apeluji na všech­ny, kdo tyto řád­ky čte­te a máte na pře­kla­dy vliv - i blbý název jest prz­ně­ním češ­ti­ny. Pětihvězdičkáči - fuj!

Více na Kritiky.cz
Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na kter...
Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption) Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrá...
Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ...
12 HODINOVÝ STREAM! --- PRÁVĚ TEĎ!!! ...
Avengers: Endgame Galerie z nejnovějšího traileru na film Avengers: Endgame....

Jack CorcoranAbych však pro samé nadá­vá­ní neza­po­mněl na sní­mek. Jeho základ­ní nápad je pro­stin­ký. Jack Corcoran (Bill Murray) dosta­ne na krk slo­na. Další dějo­vé fak­to­ry - jako že je pro­fe­si­o­nál­ní moti­vač­ní řeč­ník, jeho mat­ka a snou­ben­ka jsou seme­t­ri­ky atd., jsou už jenom návdav­kem. Jeho otec, kte­ré­ho nikdy nepo­znal, byl cir­ku­so­vým klau­nem, a odká­zal své­ho tlus­to­kož­ce jmé­nem Věra své­mu dáv­no ztra­ce­né­mu syno­vi. Slonice neo­plý­vá ani útul­kem, ani záso­bou krmi­va, pou­ze hro­ma­dou pohle­dá­vek a dlu­hů. Jejími jedi­ný­mi poten­ci­ál­ní­mi kup­ci jsou zte­pi­lá akti­vist­ka za prá­va zví­řat Mo Newman (Janeane Garofalo) a svůd­ná cir­ku­so­vá krá­lov­na Terry Bonura (Linda Fiorentino). Obě mají jed­nu vadu - jsou kde­si v dale­ké Kalifornii, kdež­to Murray se i se slo­nem nachá­zí na plá­ních Středozápadu.

Vera and JackMad Truck DriverKromě Murraye, kte­rý je nejen dle mého názo­ru jed­ním z nej­lep­ších sou­čas­ných ame­ric­kých komi­ků, byli do Nadživotní veli­kos­ti nabrá­ni ješ­tě dva straš­ně dob­ří her­ci. Úplně doko­na­lou je slo­ni­ce Tai, je pros­tě nej­roz­to­mi­lej­ším tlus­to­kož­cem, jaké­ho jsem dosud na plát­ně viděl. Báječnou ved­lej­ší roli para­no­id­ně cvo­k­lé­ho řidi­če nákla­ďá­ku obsa­dil Matthew McConaughey, a jeho výle­vy, kře­čo­vi­té mává­ní paj­crem i závě­reč­ná potyč­ka na letiš­ti jsou vel­mi věr­né a osvě­žu­jí­cí.

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků. Jack i Věra jsou posta­vy při­ro­ze­ně vese­lé a jejich gagy uvol­ňu­jí­cí. Můžeme jenom dou­fat, že čes­ký dabing neu­be­re sním­ku na slov­ní komič­nos­ti - hlav­ně se bojím, že pro­ti­vlád­ní posed­lost praš­tě­né­ho řidi­če nena­lez­ne v čes­kém kon­tex­tu obdo­bu.

Nenechte se tedy odra­dit debil­ním čes­kým názvem (snad ješ­tě není poz­dě, a změ­ní ho!) a na sran­dov­ní­ho Billa Murraye a zábav­nou slo­ni­ci Tai běž­te. Je to dob­rá zába­va.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ
WorshippedHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Děj je sice poměr­ně sil­ný v kram­fle­cích, ale i tak si neod­pus­tím...

 • Úporná obtíž­nost sehnat solid­ní doprav­ní pro­stře­dek pro slo­na mi při­pa­dá tro­chu nuce­ná.
 • Když je kla­ďač­ka Mo tak hor­li­vou zastán­ky­ní slo­nů, jak to, že ji osud Věry sko­ro vůbec neza­jí­má a klid­ně prás­ká tele­fo­nem?
 • Průběh slo­na davem na letiš­ti by způ­so­bil v poli­cis­tech dale­ko vět­ší pozdvi­že­ní, než film před­vá­dí. Je to pře­ce ide­ál­ní pří­pad, kde by moh­li před­vá­dět svou důle­ži­tost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Obhájce (The Lincoln Lawyer)29. července 2011 Obhájce (The Lincoln Lawyer) Michael Connelly, autor bestsellerů z oblasti mystérií je i autorem novely, která se stala předlohou pro film "THE LINCOLN LAWYER". Film se začal točit 12. července 2010 v Los Angeles. […]
 • RETURN OF THE JEDI Special Edition17. září 2002 RETURN OF THE JEDI Special Edition Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]
 • Sahara - recenze29. června 2005 Sahara - recenze Jeden pohled na plakát k filmu Sahara a je Vám jasné, kterému filmu se tvůrci chtěli přiblížit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de facto přestal doufat v další pokračování […]
 • The Beach Bum – Recenze – 70%15. dubna 2019 The Beach Bum – Recenze – 70% Americký nezávislý režisér a tvůrce videoklipů Harmony Korine, jehož osobité a sem tam i kontroverzní filmy obvykle konzistentně dodržují určitou stylizovanou formu, leč pracují s velice […]
 • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Solo: Star Wars Story | Solo: A Star Wars Story24. května 2018 Solo: Star Wars Story | Solo: A Star Wars Story Univerzum Star Wars se pomalu ale jistě rozrůstá. Poté co se po akvizici Disney rozhodli tvůrci oprostit od rozšířeného vesmíru téhle značky jen proto aby mohli novými filmy odvyprávět […]
 • Muž z oceli - 75%16. června 2013 Muž z oceli - 75% Po pět a třiceti letech se znovu vrací Superman. Pod tvůrčím dohledem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to povedený, ale má několik ale, které sráží jeho kvalitu. Zack […]
 • Hitch: Lék pro moderního muže - recenze13. dubna 2005 Hitch: Lék pro moderního muže - recenze Jste válečný veterán, na jedno oko nevidíte a druhé nemáte, svoje jméno slyšíte až napotřetí a za použití megafonu a na chuť stravy v pevnějším skupenství než tekutém už jen vzpomínáte, za […]
 • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […]