Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray - Poslední vetřelčí díl končí v Paříži :-)

Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray - Poslední vetřelčí díl končí v Paříži :-)

Vetrelec4
Vetrelec4

Tak nám zbý­vá zre­cen­zo­vat posled­ní díl Vetřelců. Když je teď v tele­vi­zi opa­ko­vá­ní, tak si člo­věk může při­po­me­nout to, co nás čeká ve pro­za­tím posled­ním 4. díle.

V roce 1997 se v prv­ní ame­ric­ké šta­ce fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Jean-Pierre Jeuneta uka­zá­la mož­nost, jak pokra­čo­vat v pří­bě­hu když hlav­ní posta­va zemře (viz 3. díl). V té době zruč­ný a začí­na­jí­cí scé­na­ris­ta  Joss Whedon sepsal pří­běh o tom, jak pomo­cí klo­no­vá­ní oži­vit Ellen Ripleyovou a její gene­tic­ké infor­ma­ce.

Samozřejmě, že se všech­no změ­ní, ne všech­no se poda­ří a všech­ny dár­ky, co se naro­di­li z gene­tic­kých infor­ma­cí z klo­nu hlav­ní posta­vy, se vzbou­ří a zabi­ji všech­no, co je v jejich blíz­kos­tí.

Je jis­té, že všech­no skon­čí a všech­ny důle­ži­té posta­vy pře­ži­jí a všech­ny zlé pří­še­ry jsou zabi­té. A mož­ná, že se nato­čí dal­ší díl.

Když si tak pře­mýš­lím o posled­ním díle Vetřelců, tak až vel­ký prů­švih to není. Joss Whedon sepsal vel­mi zábav­ný pří­běh a humor­ný­mi scé­na­mi a samo­zřej­mě s robo­ty, s Vetřelci a krví. Je vidět, že to autor Avengers a 4. díl Vetřelců dodal do obou fil­mů něko­lik spo­leč­ných prv­ků.

Jean-Pierre Jeunet je pěk­ně umě­lec­ký reži­sér, lehce trh­lý a před Amelií doká­zal, že umí své umě­lec­ké ambi­ce ukro­tit k dob­ré­ho výsled­ku fil­mu.

Technické zpra­co­vá­ní fil­mu neza­os­tá­vá s dal­ší­mi fil­my v kom­ple­tu. Zpracování je lep­ší než 3. díl a tak si obraz pochut­ná­te.

Screeny z Blu-ray

Fota: Blu-ray: Vetřelec: Vzkříšení & 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

  1. No teda to je člá­nek za všech­ny pra­chy. Autor by se měl vrá­tit na základ­ku a zopák­nout si češ­ti­nu.
    „umě­lec­ké ambi­ce ukro­tit“ „a tak si obraz pochut­ná­te.“
    To jako fakt? Občas si vy pisál­ci po sobě svá díl­ka pře­čtě­te, než je zve­řej­ní­te.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96902 s | počet dotazů: 253 | paměť: 57900 KB. | 03.07.2022 - 10:18:31