Kritiky.cz > Speciály > Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

Vetrelec

Ridley Scott od počát­ku chtěl, aby tek­la krev.

„Myslím, že Ridleyho prv­ní slo­va byla ‘Bude to tvr­dý film ratingu R a bude­me potře­bo­vat oprav­du hod­ně fil­mo­vé krve,” vzpo­mí­ná pro­du­cent fil­mu VETŘELEC: COVENANT Mark Huffam. „To byla naše úpl­ně prv­ní kon­ver­za­ce – udě­lat to tak, aby se z toho všich­ni podě­la­li.”

Jestli někdo umí divá­ky vydě­sit chyt­rým a důmy­sl­ným vyprá­vě­ním, je to Scott. Jeho původ­ní Vetřelec zůstá­vá měřít­kem horo­ro­vé­ho žán­ru - psy­chic­ky napnu­tý a nepří­jem­ně klaus­tro­fob­ní film, stej­ně štíh­lý a efek­tiv­ní jako lesk­lá, hlad­ká a bru­tál­ní bes­tie, kte­rá původ­ně pro­ná­sle­do­va­la Ellen Ripleyovou a posád­ku vesmír­né lodi Nostromo v roce 1979. „V urči­té legra­ci jsem o Vetřelci vždyc­ky pře­mýš­lel jako o oprav­du dob­ře udě­la­ném B-filmu,” říká Scott. „Podtext byl vel­mi jed­no­du­chý – pros­tě sedm lidí zamče­ných ve starém tma­vém domě a někdo zemře prv­ní a někdo pře­ži­je.”

Ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT se na Oscara nomi­no­va­ný fil­mař sna­žil zno­vu zachy­tit stej­ně zlo­věst­nou atmo­sfé­ru neu­stá­le pří­tom­né­ho nebez­pe­čí a děsu a sou­čas­ně nabí­dl nové pohle­dy, kte­ré doda­jí myto­lo­gii Vetřelce bohat­ství a hloub­ku. Sám říká, že ten­to pří­stup byl nezbyt­ný, aby pří­bě­hu zacho­val svě­žest a pře­kva­pe­ní. „Nemůžete si vysta­čit s tím, že vás neu­stá­le v chod­bách honí pří­še­ra – časem to začne nudit,” říká Scott. „Připadalo mi, že se nikdo neze­ptal, kdo to vytvo­řil a proč. Samozřejmě může­te říct, že pří­še­ry jsou z vesmí­ru, boho­vé jsou z vesmí­ru, a vytvo­ři­li to inže­ný­ři z vesmí­ru. Jenže nevy­tvo­ři­li. VETŘELEC: COVENANT to celé oto­čí.“

Film začí­ná míro­vou misí, jejímž cílem je dovést lid­stvo za hra­ni­ce Země a osíd­lit hvězdy. Na sezna­mu ces­tu­jí­cích kos­mic­ké lodi Covenant jsou páry, kte­ré mají zalid­nit pla­ne­tu Origae-6 a tuc­ty embryí, kte­rá pomo­hou zalo­žit novou kolo­nii. Všichni ces­tu­jí­cí jsou pod ochra­nou lod­ní posád­ky ve slo­že­ní kapi­tán Jacob (James Franco) a jeho žena Daniels, vedou­cí osíd­lo­va­cích ope­ra­cí (Katherine Waterston); zástup­ce veli­te­le Christopher Oram (Billy Crudup) a jeho žena, bio­lož­ka Karina (Carmen Ejogo); pilo­ti - bouř­li­vá­ci Tennessee (Danny McBride) a Farisová (Amy Seimetz); bez­peč­nost­ní šéf ser­žant Lope (Demián Bichir) a jeho zástup­ce a man­žel, ser­žant Hallett (Nathaniel Dean). Spolu s nimi je na lodi Covenant věr­ná a loa­jál­ní umě­lá bytost Walter (Michael Fassbender), kte­rá zůstá­vá na strá­ži, zatím­co jsou ostat­ní ces­tu­jí­cí zavře­ni v kry­oschrán­kách, dokud nedo­sáh­nou cíle ces­ty.

Když hvězd­ný zážeh pro­lét­ne lodí, je Walter nucen vzbu­dit před­čas­ně posád­ku, aby tak zachrá­nil jejich živo­ty. Mechanická poru­cha ale uvěz­ní kapi­tá­na v jeho hiber­nač­ní komo­ře a kapi­tán tak skon­čí straš­li­vou, bru­tál­ní smr­tí. Díky této neho­dě se vede­ní ují­má hlu­bo­ce věří­cí Oram, zatím­co Daniels je bez sebe žalem ze ztrá­ty man­že­la.

Daniels hle­dá útě­chu ve spo­leč­nos­ti jedi­né dal­ší osa­mě­lé posta­vy na lodi, Waltera, kte­rý bude divá­kům bez­po­chy­by pově­do­mý. Je dal­ším vývo­jo­vým stá­di­em umě­lé­ho člo­vě­ka Davida, ztvár­ně­né­ho v Prometheovi Fassbenderem. Přestože je tech­no­lo­gic­ky vyspě­lej­ší než jeho před­chůd­ce, jeho emoč­ní stup­ni­ce je nějak ome­ze­ná. Nemůže se zami­lo­vat a je napro­gra­mo­va­ný tak, aby byl vždy a za všech okol­nos­tí věr­ný a odda­ný posád­ce Covenantu – Fassbender ho popi­su­je jako „super major­do­ma”.

„Jeho prv­ním a základ­ním poslá­ním je chrá­nit a slou­žit, jako dob­rý poli­cis­ta,” říká herec.

„Je strikt­ně logic­ký a bez emo­cí, i když se s ním lidé kolem něj, zvlášť Daniels, sna­ží najít něja­ké emoč­ní spo­je­ní – pros­tě to tam není.”

Navzdory Walterovu napro­gra­mo­vá­ní je jeho vztah k Daniels slo­ži­tý a zabar­ve­ný náde­chem náklon­nos­ti. Waterston říká, že Daniels „na něj po Jacobově smr­ti spo­lé­há. V jeho spo­leč­nos­ti se cítí pří­jem­ně­ji než zby­tek posád­ky, pro­to­že Walter je svým způ­so­bem emoč­ně ome­ze­ný. Je pro ni jed­no­duš­ší mít kolem sebe něko­ho, kdo ve sku­teč­nos­ti úpl­ně nero­zu­mí tomu, čím si Daniels pro­chá­zí, tak­že ji nechá­vá být a ona může být sama se svým žalem. Kromě toho se s ním cítí být urči­tým způ­so­bem spo­je­ná, pro­to­že jsou jedi­né sin­gle bytos­ti na lodi.”

Zatímco se Covenant pokou­ší sebrat z kata­stro­fy, jsou všich­ni zno­vu hoze­ni do smyč­ky. Tennessee je mimo loď a opra­vu­je ener­ge­tic­ké plach­ty, když sly­ší záhad­nou zprá­vu, kte­rá zní jako tís­ňo­vé volá­ní. Posádka loka­li­zu­je zdroj volá­ní na blíz­ké pla­ne­tě a Oram pohá­ně­ný svou sil­nou křes­ťan­skou vírou se roz­hod­ne vyty­čit nový kurz, kte­rý loď zave­de na nezná­mou ces­tu smě­rem ke zdro­ji. Břemeno vele­ní pro něj není leh­ké – stá­le s sebou nosí sadu kovo­vých korál­ků, kte­ré pou­ží­vá, aby se uklid­nil ve chví­lích stup­ňu­jí­cí­ho se napě­tí.

„Jakmile dosta­ne pří­le­ži­tost, spad­ne na něj pod­le mého ohrom­ná tíha odpo­věd­nos­ti za těch víc než 2 tisí­ce duší,” říká Crudup. „Má obrov­ské pochyb­nos­ti o svých schop­nos­tech uko­čí­ro­vat svůj vlast­ní strach a o tom, zda je scho­pen vést tolik lidí do nezná­ma. Myslím, že tohle tvo­ří vel­kou část pří­bě­hu - jak je pro­po­jen s dal­ší­mi čle­ny posád­ky a jak on sám nako­nec najde urči­tou sebe­dů­vě­ru a morál­ní auto­ri­tu ve sna­ze je chrá­nit.

„Chvíle zmat­ků a stra­chu je čas, kdy je tře­ba se sou­stře­dit na svou víru, pro­to­že ta vám dá sílu a schop­nost jas­ně uva­žo­vat v nebez­peč­ných situ­a­cích,” pokra­ču­je Crudup.

Jeho žena, zná­má svým bys­trým úsud­kem, kte­rou hra­je brit­ská hereč­ka Ejogo, je pro Orama zásad­ní kot­vou. „Oram ji vel­mi milu­je,” říká Crudup. „Její pod­po­ra je tím hlav­ním a nej­dů­le­ži­těj­ším pro jeho schop­nost zvlád­nout den. Nevím, co by bez ní dělal – ona se doká­že dostat k těm čás­tem jeho osob­nos­ti, do kte­rých ostat­ní nahléd­nout nene­chá.”

Iontová bou­ře, kte­rá obklo­pi­la atmo­sfé­ru, neu­mož­ňu­je Covenantu dostat se na povrch pla­ne­ty, tak­že je tam vyslá­na sku­pi­na věd­ců a bez­peč­nost­ních stráž­ců, zatím­co Tennessee pilo­tu­je mateř­skou loď, kte­rá krou­ží naho­ře. Když se McBride, herec a sce­náris­ta zná­mý svý­mi kome­di­ál­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Travička zele­ná popr­vé potkal se Scottem, aby spo­lu pro­bra­li roli Tennesseeho, měl reži­sér v hla­vě vel­mi kon­krét­ní srov­ná­ní - Majora T.J. ‘King’ Konga, kte­ré­ho hrál Slim Pickens v kla­sic­ké sati­ře Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se nau­čil nedě­lat si sta­ros­ti a mít rád bom­bu.

„Ridley říkal, že pro něj byl Tennessee poctou, tak­že jsme pra­co­va­li na tom, abychom nalez­li ten správ­ný kov­boj­ský klo­bouk a per­fekt­ní ska­fan­dr,” říká McBride. „Ale ze scé­ná­ře byla ta posta­va napros­to jas­ná, věděl jsem, co je potře­ba udě­lat. Ridley Scott najde her­ce, kte­ré chce a o kte­rých ví, že to doká­žou sami a kte­rým tepr­ve potom dá instruk­ce. Když potom zajde­te tro­chu moc dale­ko, při­ve­de vás zpát­ky, ale pořád tam je a čeká, co do té role při­ne­se­te.”

Zatímco Daniels, Oram, Karina, Walter a Farisová smě­řu­jí spo­lu s dal­ší­mi kole­gy a s bez­peč­nost­ním týmem v Landeru k povrchu pla­ne­ty, Tennessee zůstá­vá na Covenantu, kte­ré­mu velí, spo­lu s komu­ni­kač­ní­mi a navi­gač­ní­mi exper­ty Upworthovou (Callie Hernandez) a jejím man­že­lem Rickem. Brzy ale narůs­tá neklid a oba­vy, pro­to­že vzhle­dem k bou­ři není scho­pen dosáh­nout s týmem na povrchu pla­ne­ty žád­né­ho spo­je­ní. „Jednou z nej­za­jí­ma­věj­ších věci ve scé­ná­ři je sku­teč­nost, že na lodi jsou prak­tic­ky samé páry, což oka­mži­tě zved­ne hla­di­nu hrů­zy celé situ­a­ce,” říká McBride. „Není to jen o vašem vlast­ním pře­ži­tí, ale o pře­ži­tí člo­vě­ka, s kte­rým jste sem při­šli.”

Po dlou­hé době frustru­jí­cí­ho ticha se musí roz­hod­nout, jest­li s Covenantem pole­tí blíž k pla­ne­tě a dochá­zí k roz­po­ru mezi Tennesseem a Upworthovou, kte­rá trvá na zacho­vá­ní pra­vi­dla, že Covenant a jeho lid­ská posád­ka nesmí být ohro­že­ni. „Je to bez­moc k zeší­le­ní,” vysvět­lu­je Hernandez (La La Land). „Ztratili spo­je­ní. Pokud se v jakém­ko­liv kon­tex­tu sna­ží­te spo­jit s dru­hým člo­vě­kem a když to spo­je­ní ztra­tí­te, boju­je­te za to, abys­te ho zís­ka­li zpět. To je to, o co se Tennessee sna­ží.”

Lander se při mané­v­ro­vá­ní bouř­kou poško­dí, ale posád­ka přes­to bez­peč­ně při­sta­ne na pla­ne­tě, kde obje­ví úchvat­nou a majestát­ní sce­né­rii. V nád­her­ném teré­nu je ale něco zne­klid­ňu­jí­cí­ho – pro­stře­dí je pros­tě pří­liš tiché. „Ta pla­ne­ta je úžas­ná a vel­ko­le­pá a svým způ­so­bem těmi roz­mě­ry hro­zi­vá,” vysvět­lu­je Scott. „Je to mrt­vá pla­ne­ta, stra­ši­del­ný dům. Nenajdete tam žád­né for­my živo­ta, kro­mě rost­lin a stro­mů. Vůbec žád­ná zví­řa­ta.”

Farisová zůstá­vá poblíž Landera, aby moh­la pro­vést nezbyt­né opra­vy a Karina, dopro­vá­ze­ná bez­peč­nost­ním šéfem ser­žan­tem Ledwardem (aus­tral­ský herec Benjamin Rigby), se odvá­ží vyra­zit nasbí­rat bio­lo­gic­ké vzor­ky. Jejich ces­ta do čím dál neob­vyk­lej­ší kra­ji­ny se vyví­jí děsi­vě špat­ně - Ledward straš­li­vě a z nevy­svět­li­tel­ných důvo­dů one­moc­ní a Karina se ho s vypě­tím sil sna­ží dostat zpát­ky do Landeru na ošet­řov­nu.

Na lodi zatím začne Farisová zachy­tá­vat zou­fa­lá tís­ňo­vá volá­ní svých kole­gů. „Ridley to se mnou točil pod Landerem upro­střed Milford Sound na Novém Zélandu,” vzpo­mí­ná Seimetz (Dívka na přá­ní). „Byla jsem sama, jen jsem ve slu­chát­ku sly­še­la všech­ny ty straš­li­vé zvu­ky a rea­go­va­la jsem na ně. Nemohla jsem s tím nic udě­lat, pro­to­že jsem netu­ši­la, kde jsou – zně­li zma­te­ně, vysí­lač­ka se roz­bi­la. Tahle vytvo­ře­ná scé­na byla stra­ši­del­ná, ale záro­veň úžas­ná, pro­to­že umož­ňo­va­la vel­mi efek­tiv­ní výkon – typic­ky Ridleyho moud­ré vede­ní.”

Když se Ledward s Karinou dosta­nou na ošet­řov­nu, situ­a­ce se ješ­tě vyostří a Karina se pod flu­o­rescenč­ním svět­lem sta­ne svěd­kem pří­šer­né­ho zro­ze­ní Neomorphu, nej­no­věj­ší inkar­na­ce vetřel­ce, kte­rý se při­po­jí k pan­the­o­nu pří­šer celé série. Ejogo o tom říká: „Karina nemá ani tuše­ní, co je to zač a prá­vě tahle záha­da je v této chví­li nej­pal­či­věj­ší a nej­sil­něj­ší. Tohle není jako situ­a­ce, kdy vás ohro­žu­je tygr, a vy tuší­te, co bude násle­do­vat. Neexistuje způ­sob, jak s těmi­to nestvů­ra­mi jed­nat.”

„Tohle je popr­vé, kdy si divá­ci s hrů­zou při­po­me­nou, že jsme se při­po­ji­li k fil­mům o Vetřelci,” dodá­vá hereč­ka. „Cítíte, že se chys­tá něco, co bude mimo naše chá­pá­ní a že to bude děsi­vé.”

Když bes­tie začne řádit v Landeru a ohro­žu­je všech­no, co jí při­jde do ces­ty, věci se rych­le vymy­ka­jí kon­t­ro­le. Posádka je zahná­na do úzkých, když najed­nou při­jde pomoc v podo­bě záhad­né posta­vy s kapu­cí, kte­rá dra­vé dru­hy pod­le vše­ho doká­že něja­kým zvlášt­ním způ­so­bem kon­t­ro­lo­vat. Ukáže se, že tím neo­če­ká­va­ným zachrán­cem je David z pla­vi­dla Prometheus, kte­rý byl zhru­ba deset let uvěz­něn v izo­la­ci a vypa­dá dost hroz­ně.

„Když se s Davidem setká­me ve VETŘELCI: COVENANT, ode­jde,” říká Fassbender, kte­rý zde kro­mě toho, že hra­je Waltera, opa­ku­je svou roli z Promethea. „Má dlou­hé vla­sy, je neu­pra­ve­ný a na téhle pla­ne­tě žije sám a obje­vu­je kre­a­tiv­ní strán­ku sebe sama – dělá hud­bu, kres­lí, malu­je.”

David vede vydě­še­né prů­zkum­ní­ky do úkry­tu v opuš­tě­ném měs­tě, ale kaž­dá dal­ší minu­ta před­sta­vu­je novou a slo­ži­těj­ší hroz­bu. „V tom­to oka­mži­ku se pokou­ší­me udr­žet se naži­vu a pohro­ma­dě, ale začí­ná­me ztrá­cet lidi a také jsme už ztra­ti­li Lander, naši jedi­nou ces­tu ven,” říká Bichir (Za lep­ší život, Osm hroz­ných). „Lope musí obno­vit kon­t­ro­lu a udr­žet ji, a to jakým­ko­liv způ­so­bem.”

Dokonce i pro ostří­le­né­ho vojá­ka je zni­ču­jí­cí vidět svůj tým napros­to zpus­to­še­ný. „Ani v nejdi­vo­čej­ších noč­ních můrách si nedo­ve­dl před­sta­vit, že by se něco tako­vé­ho moh­lo živé lid­ské bytos­ti stát – nevě­dí, co to je a kro­mě toho, lás­ka jeho živo­ta, Hallett, je v ohro­že­ní,” říká Bichir.

O auten­ti­ci­tě vzta­hu mezi Hallettem a Lopem Dean říká: „Jsou man­že­ly už pěk­ných pár let. Mají se oprav­du rádi. Nezdůrazňujeme tu sku­teč­nost, že jsou gay­o­vé. Myslím, že je skvě­lé, že Ridley s ostat­ní­mi pro­du­cen­ty vlo­ži­li toto vlák­no pří­bě­hu do kon­tex­tu vesmí­ru, do fil­mů Vetřelce, pro­to­že tak může­te věřit, že pro lid­stvo tohle v budouc­nos­ti tohle nebu­de žád­né zvlášt­ní téma. Jsou to pros­tě pri­ma lidi, kte­ří se milu­jí a kte­ří se sta­li sak­ra dob­rý­mi vojá­ky a zvlášť dob­rý­mi v zachá­ze­ní s M-4s!”

Bichir a jeho par­ťá­ci z herec­ké čety absol­vo­va­li inten­ziv­ní tré­nink v zachá­ze­ní se zbra­ně­mi i fit­ness tré­nink, ale k tomu vše­mu vidí Bichir jako nesmír­nou hod­no­tu indi­vi­du­ál­ní setká­vá­ní s Ridleym Scottem, při kte­rých mlu­vi­li o vývo­ji Lopeho vnitř­ní­ho živo­ta. „Někdy pra­cu­je­te na fil­mech, kde nejsou zkouš­ky nebo kde si dokon­ce o své posta­vě s reži­sé­rem ani nepro­mlu­ví­te,” říká Bichir. „Existuje řada způ­sobů, jak při­stou­pit ke své prá­ci a před­po­klá­dá se, že bude­te schop­ni vyře­šit jaký­ko­liv pro­blém za jakých­ko­liv pod­mí­nek – ale mít mož­nost se takhle s reži­sé­rem v pří­pa­dě potře­by setkat, mi v celém pro­ce­su neu­vě­ři­tel­ně pomoh­lo.“

Bichir obec­ně pova­žu­je zku­še­nost z prá­ce se Scottem za napros­to vzru­šu­jí­cí. „Scottovo jmé­no je jed­ním z těch, kte­rá si pře­je­te od Ježíška,”říká Bichir. „Přál bych si vidět Julese Vernea při psa­ní nebo Michelangela při prá­ci v sou­kro­mí jeho stu­dia. Když mám tedy mož­nost pra­co­vat s géni­em sou­čas­nos­ti, vní­mám to jako obrov­ský dar.”

„Myslím, že Ridley potvr­zu­je, že vel­cí mistři děla­jí oprav­du vše jed­no­du­ché, leh­ké a s lás­kou,“ pokra­ču­je Bichir. „Samozřejmě své­mu řemeslu vel­mi dob­ře rozu­mí a je vel­mi chyt­rý. Způsob, jakým všech­no řeší, je jed­no­du­chý a v rám­ci celé slo­ži­té situ­a­ce pros­tý. Má víc ener­gie než my všich­ni dohro­ma­dy. Vždycky tam je a vždy je při­pra­ven.“

Zatímco pro Bichira tohle byla prv­ní pří­le­ži­tost pra­co­vat se Scottem, pro Fassbendera byla prá­ce na fil­mu VETŘELEC: COVENANT po fil­mech Prometheus a Konzultant už tře­tí spo­leč­nou pra­cí s tím­to reži­sé­rem. „Michael je skvě­lý herec, kte­rý má navíc úžas­ný smy­sl pro humor,” říká Scott. „Práce s ním mě vždyc­ky bavi­la, což je vel­mi důle­ži­té. Hodně mě baví Michaelův roš­ťác­ký smy­sl pro humor.“

Herec s fil­ma­řem spo­leč­ně zkou­ma­li celý slo­ži­tý sys­tém obvo­dů, kte­ré jsou k Davidovi pev­ně při­po­je­né a dotkli se i jeho lsti­vé a pod­vrat­né stra­ny. „Zkoušeli jsme v něm s Ridleym najít něja­ký humor, něco legrač­ní­ho,” říká Fassbender.

Protože nebez­pe­čí ros­te závrat­nou rych­los­tí, musí posád­ka Covenantu zasta­vit odváž­nou záchran­nou misi, pokud má někdo z nich unik­nout. Daniels v sobě obje­vu­je vnitř­ní sílu a pře­bí­rá vele­ní na zemi. „Film se ode­hrá­vá jako v šíle­ném kli­pu,” říká Waterston. „Není tam žád­ný čas na to, aby posta­vy zpra­co­va­ly to, co se děje. Všichni musí rych­le jed­nat.”

Waterson se sou­stře­di­la na to, aby Daniels zís­ka­la mís­to v šir­ším odka­zu Scottových žen – hrdi­nek, mezi kte­ré pat­ři­la i Ellen Ripleyová, kte­rou hrá­la Sigourney Weaver. „Ridley je reži­sér, kte­rý vždyc­ky ztvár­ňu­je ženy čest­ným a uvě­ři­tel­ným způ­so­bem, vždyc­ky ho zají­ma­ly tyhle typy postav,” říká Waterston. „Daniels je typ člo­vě­ka, kte­rý se uká­že během kri­zí. Na začát­ku fil­mu je Daniels schop­ná a chyt­rá a ve své prá­ci je dob­rá, ale nemys­lím si, že by se pova­žo­va­la za něja­kou hrdin­ku. Jak se ale udá­los­ti v prů­bě­hu fil­mu vyví­je­jí, je schop­ná fun­go­vat a mys­let jas­ně a skvě­le prá­vě v těch­to kri­zo­vých chví­lích. Bylo pro mě jed­no­duš­ší ji chá­pat jako ženu, kte­rá postup­ně pocho­pí, že je schop­ná a odváž­ná, než kdy­by se už naro­di­la při­pra­ve­ná k bitvě. Neznám niko­ho tako­vé­ho.”

Scott popr­vé Waterson zazna­me­nal její prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu Paula Thomase Andersona Skrytá vada nato­če­ném v roce 2014 pod­le před­lo­hy Thomase Pynchona, a jak sám říká, fil­mo­vé role Daniels se uja­la skvě­le. „Potřeboval jsem něko­ho, kdo bude fyzic­ky impo­zant­ní, vyso­ký, atle­tic­ký a záro­veň skvě­le herec­ky vyba­ve­ný,” říká reži­sér. „A ona je vel­mi spe­ci­ál­ní. Je zají­ma­vé, že oba s Billym Crudupem při­chá­ze­jí z diva­dla a při­ná­še­jí s sebou vel­mi sil­ně spe­ci­fic­kou tech­ni­ku, zna­los­ti i cit­li­vost. Když dělá­te film jako je tenhle – kde vám neu­stá­le umí­ra­jí lidé a jste vysta­ve­ni vel­ké náma­ze – musí na vás být vidět všu­dypří­tom­ný strach. Strach má mno­ho podob a barev, stej­ně jako výčit­ky svě­do­mí. Člověk, kte­rý má za sebou diva­del­ní zku­še­nos­ti, má kam sáh­nout a umí to vytáh­nout na svět­lo. Hodně to pomoh­lo.”

Také pro­du­cent Huffam oce­ňu­je prá­ci Waterston v tom­to fil­mu. „Katherine do fil­mu vstou­pi­la s napros­tou samo­zřej­mos­tí,” říká pro­du­cent. „Pro tu roli byla straš­li­vě nad­še­ná a byla ochot­ná udě­lat vše, co jsme na ni hodi­li. Byla zakles­nu­tá v drá­tech vzná­še­jí­cích se ve vzdu­chu, bily ji oce­lo­vé ram­py, uvíz­la v bojích. Ono to ale vypa­da­lo, že si v tom libu­je. Svoji žen­skou akč­ní hrdin­ku napros­to dosta­la do děje.”

Fyzická strán­ka role vyža­do­va­la, aby hereč­ka absol­vo­va­la obtíž­ný fit­ness tré­nink, roz­sáh­lý bojo­vý tré­nink a podrob­né lek­ce v zachá­ze­ní se zbra­ně­mi. „Připadala jsem si jako na hřiš­ti,” říká Waterston. „Bylo zábav­né se učit cho­re­o­gra­fii boje a obje­vo­vat agre­siv­ní strán­ku sebe samé, kte­rou nemám v běž­ném osob­ním živo­tě nebo ve fil­mech moc pří­le­ži­tos­tí odha­lit.”

I když rázná posta­va Katherine Waterston dopl­ňu­je zástup Scottových sil­ných hrdi­nek, děsi­vé hroz­by, kte­rým čelí, jsou nové a neo­kou­ka­né – dokon­ce až do oka­mži­ku, kdy kla­sic­ký Xenomorph nako­nec udě­lá svůj vel­ko­le­pý a vrchol­ný návrat. „VETŘELEC: COVENANT je pro mě v mno­ha ohle­dech jako prv­ní Vetřelec,” říká Fassbender. „Je drs­ný a tem­ný a od začát­ku, kdy Covenant zasáh­ne vesmír­ná bou­ře, je to řada udá­los­tí rych­le za sebou, kte­ré se neza­sta­ví až do posled­ní­ho fil­mo­vé­ho obra­zu. Myslím, že to bude nej­stra­ši­del­něj­ší ze všech fil­mů.”

To je prav­da. VETŘELEC: COVENANT nene­chá niko­ho na pochy­bách, že se vizi­o­nář Scott vrá­til ke své pod­sta­tě a vytvo­řil odváž­ný, jedi­neč­ným způ­so­bem děsi­vý, niter­ný záži­tek jdou­cí ruku v ruce s pří­stu­pem a sebe­vě­do­mím kla­sic­ké­ho Vetřeleckého fil­mu. Neočekávejte nic míň než neú­pros­ný horor ratingu R, u kte­ré­ho vám ztuh­ne v žilách krev.

„Doufám, že ten film lidi dost zne­klid­ní, že jim roz­prou­dí krev v žilách a spus­tí pěk­né buše­ní srd­ce,” říká fil­mař. „A dou­fám, že vám z toho vyschne v krku, ale že nebu­de­te schop­ni odtrh­nout oči od obra­zov­ky. Vyděsit, sku­teč­ně vydě­sit lidi, je poměr­ně obtíž­né, ale může­me jim aspoň při­nést noč­ní můry. A to je dob­rá věc.”

Části seriálu:  Vetřelec: Covenant


  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Prometheus (2012)14. června 2012 Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k počátkům své slavné filmové tvorby a tematicky navázat na legendárního Vetřelce z konce sedmdesátých […] Posted in Filmové recenze
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku. Posted in Galerie
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […] Posted in Trailery
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […] Posted in Filmové recenze
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze

Profilový obrázek

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,36585 s | počet dotazů: 225 | paměť: 51229 KB. | 07.05.2021 - 06:46:33
X