Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech.

Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech.

Vetr03

Čtyři scé­náris­té, to nikdy nevy­pa­dá úpl­ně dob­ře, a u tře­tí­ho „Vetřelce“ se to i sku­teč­ně potvr­di­lo. Navázat na roz­je­tou sérii bylo poměr­ně kom­pli­ko­va­né, pře­de­vším pro­to, že původ­ní dva fil­my byly jed­no­du­še výteč­né, jed­ny z nej­lep­ších, jaké kdy byly v žán­ru nato­če­ny. A nejen v žán­ru. Snímek „Vetřelec“ dob­ře zna­jí i lidé, kte­ří na horo­ry nebo sci-fi oby­čej­ně nekou­ka­jí. Jméno Davida Finchera by sice dnes moh­lo být záru­kou dob­ré­ho fil­mu, ale v době, kdy se dostal k „Vetřelci3“ byl jen reži­sé­rem hudeb­ních kli­pů a dělal napří­klad s Madonnou. Ale film není úpl­ně špat­ně zre­ží­ro­va­ný. Přesto je to pro­pad o něko­lik úrov­ní níž – pří­běh selhá­vá a vaří z vody.

Vidí vůbec, že má před sebou hnusný mimozemský ksicht?

Na tresta­nec­kou kolo­nii dopad­ne loď s Ripley, kte­rá jedi­ná pře­ži­je. Newt je mrt­vá, ale co je hor­ší, na palubě byl nej­spíš jeden z těch par­chan­tů, kte­rý se prá­vě roz­ví­jí v těle jed­no­ho vězeň­ské­ho psa. Trestanecká kolo­nie je poměr­ně zají­ma­vým pro­stře­dím, kte­ré by bylo mož­né vyu­žít po strán­ce psy­cho­lo­gie postav, ale to by se fil­mu musel cho­pit spí­še někdo jako David Cronenberg ane­bo i David Fincher, ale o něko­lik těch let star­ší a zku­še­něj­ší.

Rovnou do pekelných ohňů Mordoru.

Film má v sobě spous­tu nelo­gič­nos­tí a zjed­no­du­še­ní. Ripley běží ozná­mit věz­ňům, že tu mají vetřel­ce, a ten se samo­zřej­mě oka­mži­tě musí všem před­sta­vit tím, že vytáh­ne veli­te­le věz­ni­ce stro­pem do šachet. Trochu moc oka­té, ne? A podob­ných momen­tů je tu spous­ta. Jen děla­né na efekt, aby zde bylo tro­chu akč­nos­ti, tro­chu napě­tí a něja­ké ty výbuchy. Jenže Ripley už se nám pro­mě­ni­la v zabi­já­ka, co tedy víc udě­lat s hrdin­kou? Ostříhat všech­ny vla­sy, dát jí do nejis­té­ho psy­chic­ké­ho sta­vu, to bude ono. A tohle vlast­ně ani tolik neva­dí, jen­že všech­no je to stej­ně tak nějak zby­teč­né, pro­to­že to pros­tě spě­je k tomu, že se všich­ni budou muset utkat s vetřel­cem, kte­rý se tu vylíhl. Ale pozor, při­jde jeden vel­ký, mož­ná tro­chu neče­ka­ný zvrat. A vlast­ně až v tu chví­li zís­ká­vá film něja­ký náboj, kte­rý jej tro­chu odli­ší od před­cho­zích fil­mů a od kla­sic­ké akčár­ny.

Teď tu velím já.

Dalším, co mě poměr­ně zkla­ma­lo, je posta­va vetřel­ce samot­né­ho. V někte­rých chví­lích se zdá, že je to snad herec v kos­tý­mu, pro­to­že sku­teč­ně vypa­dá jako namaka­ný kul­tu­ris­ta, ale v jinou chví­li zase při­chá­ze­jí na odiv počí­ta­čo­vé tri­ky. A to je sku­teč­ně ško­da, pro­to­že jsou hod­ně málo uvě­ři­tel­né. Srážejí film níž, než kde by byl bez nich. A co si bude­me poví­dat, ani­ma­t­ro­nic­ké lout­ky v prv­ních dvou fil­mech byly pros­tě skvě­lé a výteč­ně pro­maka­né. Někdy nejsou počí­ta­čo­vé efek­ty pros­tě na mís­tě, jen fil­ma­ři si to musí zno­vu uvě­do­mit. Ale v dneš­ním věku, kdy je sko­ro spros­té vyrá­bět film kla­sic­kým způ­so­bem, je to něco téměř nemož­né­ho. Ve věku „Avataru“ a dal­ších fil­mů, kte­ré mu půjdou ve sto­pách, je počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie in. Přál bych si, aby bylo více těch tvůr­ců, kte­ří budou dál dělat kla­sic­ké efek­ty bez pixe­lů a nene­cha­jí se tímhle moder­ním tren­dem zviklat. Ale je jas­né, že až se tri­ky ješ­tě zdo­ko­na­lí, s ani­ma­t­ro­ni­kou a dal­ší­mi kla­sic­ký­mi způ­so­by natá­če­ní se bude­me setká­vat stá­le méně a méně.

Blízká setkání třetího druhu.

Jestli bys­te si mys­le­li, že se tře­tím dílem všech­no skon­čí – a že tomu všech­no nasvěd­ču­je –, mýli­li bys­te se. Vetřelci se vrá­ti­li ješ­tě počtvr­té, a to ani nemlu­vím o tom, že tu máme „Alien vs. Predator“. Ale co je zají­ma­věj­ší, čtvr­tý „Vetřelec“ se vrá­til i s Ripley. Tohle samo o sobě už svěd­čí o tom, že čtvr­tý díl nebu­de nijak geni­ál­ním dílem a navá­že tak na úro­veň toho­to tře­tí­ho, kte­rý byl jen pokra­čo­vá­ní, kde si tvůr­ci spl­ni­li svůj sen a nato­či­li ne až tak špat­ný akč­ní film a prů­měr­ný horor. Zrůda žije dál a to je důle­ži­té.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Vetřelec
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • vetrelec320. května 2012 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími […]
  • Vetřelec ³ - na Blu-ray10. dubna 2015 Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 1992. Má dvě verze. První šla v kinech v době premiéry a druhá je na DVD/Blu-ray. Každá má své klady […]
  • Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smrti!24. května 2019 Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smrti! Docela rád bych věděl, proč komunistická cenzurní mašinérie tenkrát na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let radostně uvedla do českých kin horror Vetřelec, zatímco Hvězdné války směly […]
  • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
  • Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů11. září 2019 Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého režisérského života. SEDM, nejenže se […]
  • Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec."10. května 2019 Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném čísle) sem poprvé viděl v televizi někdy v 90. letech po půlnoci na Silvestra, […]
  • Vetřelci na Blu-ray24. února 2015 Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první recenzi z Vetřelčího kompletu se určitě celí tetelíte, až bude k přečtení recenze k filmu B. Tj. […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […]
  • Pátý element - nejlepší film Luca Bessona21. června 2019 Pátý element - nejlepší film Luca Bessona Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis, stojí za podívanou; Hnidopich hned v počátcích svého vydávání velmi dobře hodnotil […]