Kritiky.cz > Recenze > Vetřelci vs. Predátor 2 -

Vetřelci vs. Predátor 2 -

Vetřelci vs. Predátor 2 - Recenze
27.12.2007

premiera-tydne

Přečteno: 1024 krát

Žánr: Akční / Sci-Fi / Horor
Režie: Colin Strause, Greg Strause
Premiéra v kinech: 27.12.2007

Bratři Colin a Greg Strauseovi si ulo­ži­li poměr­ně jed­no­du­chý úkol. A sice spo­jit na stří­br­ném plát­ně pří­běhy dvou slav­ných pří­šer líp, než se o to před tře­mi lety pokou­šel reži­sér Paul W. S. Anderson. To že se jim to poved­lo ale bohu­žel nezna­me­ná, že nato­či­li dob­rý film.

Zapomeňte na všech­ny ty nadu­pa­né trai­le­ry a decho­be­rou­cí slo­ga­ny, pro­to­že ať už za nimi sto­jí kdo­ko­liv, urči­tě to nejsou brat­ři Strauseovi. A pokud s myš­len­ka­mi upře­ný­mi na nedáv­no vyda­ných pět úvod­ních minut stá­le nevě­ří­te, tak věz­te, že to je těch nej­lep­ších pět minut z celé­ho fil­mu.
Strauseovi se totiž roz­hod­li vytě­žit ty nej­vět­ší nedo­stat­ky Andersenova sním­ku a pře­tvo­řit je ve svou nej­sil­něj­ší zbraň; „Lidi si stě­žo­va­li že tam sou stro­hý posta­vy? Ok, dáme kaž­dý­mu ve měs­tě pro­stor pro roz­ví­je­ní vlast­ní­ho cha­rak­te­ru, to pak Paulovi vytřem zrak!“ Jenže ouha, po pár minu­tách sle­do­vá­ní zjiš­ťu­je­me, že Colin ani Greg toho o roz­ví­je­ní postav neví o moc víc, než sám Anderson. Zapadlé měs­teč­ko někde v ame­ric­kém Coloradu se tak stá­vá živ­nou půdou pro pár desí­tek sérií něja­ké té pěk­né tele­viz­ní insce­na­ce na pokra­čo­vá­ní. Máme tu troj­ú­hel­ník ňou­ma – prsa­tá blonc­ka – fot­ba­lo­vá hvězda, máme tu drs­nou mam­ču čer­s­tvě se vra­ce­jí­cí z voj­ny, jejíž dcer­ce s ní není nějak do řeči, máme tu ostří­le­né­ho kri­mi­nál­ní­ka a mla­dé­ho šeri­fa jako jeho pro­ti­pól, a pak tu taky máme tlu­pu Vetřelců, kte­rá se hez­ky zabyd­le­la v měst­ské kana­li­za­ci a čeká až se z dale­ké pla­ne­ty dosta­ví pan Predátor a dá jim pěk­ně na bud­ku.

A dokud se tyhle potvůr­ky pořád scho­vá­va­jí v pod­ze­mí a vesmír­ný lovec visí někde v inter­ga­lak­tic­ké doprav­ní zácpě, drží se film ješ­tě doce­la nad vodou. Scény s Vetřelci jsou sice napros­to neko­or­di­no­va­né a až k plá­či ama­tér­ské, ale nechy­bí jim jis­tá upřím­nost a cel­ko­vá uvol­ně­nost. Dvojice nezku­še­ných reži­sé­rů navíc uka­zu­je, že nepo­strá­da­jí ani not­nou dáv­ku odva­hy a při­sát face­hu­g­ge­ra na dese­ti­le­té­ho klu­či­nu nebo pořád­ně vyu­žít tolik klí­čo­vý R-raiting jim nedě­lá sebe­men­ší pro­blém. Jenže abys­te si zaslou­ži­li ale­spoň tři minu­ty hez­ky krva­vých gej­zí­rů nebo sti­ho­mam­ních pro­chá­zek v tem­ných chod­bách, musí­te pře­tr­pět celých pět minut líčí­cí, kterak fot­ba­lo­vá hvězda zmlá­ti­la ňou­mu a hodi­la mu klíč­ky do sto­ky.

Když pak Predátor koneč­ně dora­zí na Zemi, ješ­tě pořád se na to kou­kat dá. Sem tam si něko­ho stáh­ne z kůže a pově­sí ho na strom nebo si v lese zahra­je s poli­cis­ty na skov­ku. Pak se ale dosta­ne na sto­pu Vetřelcům a to už je bída. V bit­kách tvá­ří v tvář mezi obě­ma potvo­ra­mi musím při­číst to malé bez­vý­znam­né plus spíš Andersonovi, pro­to­že tady, vyjí­ma­je úvod­ní mlá­tič­ky v kaná­le, kde je ješ­tě jakž takž roz­po­zna­tel­ná něja­ká ta bojo­vá cho­re­o­gra­fie, jdou tyhle taž­né scé­ny celé­ho fil­mu napros­to do háje. Bratrům Strauseovým hold prá­ce se svět­lem asi nic neří­ká, pro­to­že i když je hez­ké, že se sna­ží držet vetřel­čí­ho pra­vi­dla „čím míň tím líp“, z tem­ných pro­stran­ství, kde navíc neu­stá­le prší, bude­te rádi, když roze­zná­te jed­nu pří­še­ru od dru­hé.

Dalším poměr­ně sil­ným mínu­sem pro film jsou napros­to nevý­raz­né osob­nos­ti samot­ných potvor. Jestliže jsem Andersonovi vyčí­tal, že udě­lal z Vetřelců per­ma­nent­ní zápo­rá­ky, tak Strauseovým zase neod­pus­tím ten fakt, že Vetřelci v jejich fil­mu hra­jí až dru­hé hous­le. Buď totiž lezou do zad­ku všu­dypří­tom­né­mu Predalienovi (Vetřelec, jehož embryo se vylíh­lo z Predátora, a kte­rý se něja­kým záhad­ným způ­so­bem doká­že roz­mno­žo­vat pomo­cí své vysu­no­va­cí čelis­ti – WTF?!) nebo na povel odpa­dá­va­jí při kon­flik­tech s Predátorem, kte­rý si to s nimi při­šel roz­dat sám a záko­ni­tě tak musí vydr­žet až do finá­le.
Když tedy pro­hléd­ne­te tuhle sku­teč­nost, zjis­tí­te, že Predátor z toho­to fil­mu je napros­tý tro­tl a roz­hod­ně není z těch, co by se hodi­li na sólo­vou prá­ci (na roz­díl od tro­ji­ce lov­ců z prv­ní­ho dílu, kte­ří si sami se sebou vysta­či­li doce­la bez pro­blé­mů). Z naše­ho Predátora se tak stá­vá jaký­si vesmír­ný inspek­tor Clouseau, kte­rý kaž­dou situ­a­ci vyře­ší jen jako­by zázra­kem. Namachrovaně ská­če po měs­tě se svým dvo­ji­tým ramen­ním dělem a vyha­zu­je do vzdu­chu celou elek­trár­nu, aniž by tre­fil jedi­né­ho Vetřelce. Hlavně že má ale tu svou debil­ní vodu po hole­ní na „zame­te­ní stop“ se kte­rou pořád otra­vu­je.

Jistě, občas tre­fí něja­ké­ho toho pozemš­ťa­na, ale to se nepo­čí­tá. Byť špat­ně nasmě­ro­va­ná, tak poměr­ně pří­jem­ná nevy­po­čí­ta­tel­nost bra­trů za kame­rou vám sice nedo­vo­lí hádat kdo přes­ně to schy­tá příš­tě, pro­blém je ale spíš v tom, jest­li vám na tom vůbec zále­ží. Z koneč­né sku­pin­ky se ale stej­ně brzy roz­po­zná, že má pře­žít mam­ča G. I. Jane, pro­to­že si hra­je na Ripleyovou a jako jedi­ná umí řídit heli­kop­té­ru, její malá dcer­ka, pro­to­že si hra­je na Newt a je děs­ně roz­to­mi­lá, ostří­le­ný kri­mi­nál­ník, pro­to­že si ulil pre­dá­to­ří bazu­ko­id a je děs­ně pohled­ný, a ňou­ma, pro­to­že je to kri­mi­nál­ní­kův brá­cha a nasra­lo ho, že mu hol­ku napích­li na ozu­be­nou vrtu­li. Doplňující infor­ma­ce o dal­ších posta­vách už jsou jen pře­byt­kem, pro­to­že i když to tře­ba zrov­na oprav­du neče­ká­te, stej­ně chcíp­nou.

V koneč­ném souč­tu, i když to tak asi moc nevy­pa­dá, je dru­hý díl AvP roz­hod­ně lep­ší než ten prv­ní. Už ale jen zábě­ry na abso­lut­ně nee­fek­tiv­ní­ho Predaliena a Vetřelce pro­chá­ze­jí­cí­ho líta­cí­mi dveř­mi při­tom dost jas­ně nazna­ču­jí, že reži­sér­ské duo nemá abso­lut­ně na to, udr­žet věc pev­ně v rukách. Místo toho se jim jen nece­lou hodi­nu a půl něco napros­to bez­tvaré­ho kře­čo­vi­tě sví­jí mezi prs­ty, a finá­le (kte­ré nastá­vá prak­tic­ky ve chví­li, kdy jsem čekal, že se to koneč­ně roz­je­de) tak drží zase jen ta napros­to nemí­ře­ná srd­na­tost obou bra­trů.
Závěrečný sou­boj Predaliena s Predátorem je navíc jen nepře­hled­ným utká­ním v sou­tě­ži o nej­hez­čí kle­pít­ka a nej­vl­ni­těj­ší dre­dy, a ten ote­vře­ný konec? Ale no tak! Buď už to dej­te něko­mu pořád­né­mu, nebo se na to vykaš­le­te úpl­ně, pro­to­že jak je vidět, sklou­be­ní dvou fil­mo­vých legend v jed­nom fil­mu je vět­ší fuš­ka, než by zvlá­dl reži­sér video­her­ních adap­ta­cí nebo párek usmr­ka­ných gee­ků.
PS: Tuto recen­zi věnu­ji dvě­ma kre­té­nům ze seda­del B10 a B11 při pro­mí­tá­ní 23. pro­sin­ce v brněn­ském Velkém Špalíčku ve 20:30, kte­ří tu hubu pros­tě zavřít nemoh­li.
Verdikt: Tenhle vánoč­ní dárek si radě­ji nechej­te ujít. Zabalený je mož­ná hez­ky, uvnitř však skrý­vá pou­ze dvě fil­mo­vé legen­dy, kte­ré už si samy na sebe jenom hra­jí.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.77/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.8 z 5 (hod­no­ce­no 30x)

Václav Urbánek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Jak šel čas s Vetřelci a PredátoryVetřelec - RecenzeVetřelec vs. Predátor 2 - Pět minut!Vetřelec vs. Predátor - DVDVetřelec vs. Predátor 2 - CZ. Trailer

Komentáře

Tom Siegl

27.12.2007 09:09

Redaktor

1

Tady se někdo přes­ně tre­fil do mého poci­tu z fil­mu. Good job!:))

Hanynus

27.12.2007 16:27

2

Diky za spo­i­le­ry, uz vim jak to bude pro­bi­hat a jak to skon­ci. Ani nevim proc ctu tyhle ama­ter­sky lamer­ske rado­by recen­ce. Copak si autor mys­li, ze kdyz bude cela recen­ze lade­na nega­tiv­ne, tak ho budem pova­zo­vat za ost­ri­le­nej­si­ho recen­zen­ta?

Slávek Anlauf

27.12.2007 16:40

Administrátor

3

Á zase jeden „inte­li­gent­ní“ názor na věc. Nejste vy náho­dou ten záhad­ný cizi­nec ze seda­del B10 a B11? 🙂
A pokud se vám něco nelí­bí, nikdo vás nenu­tí, aby jste ty „údaj­ně“ ama­tér­ské recen­ze četl. Když s tím máte něja­ký pro­blém, jdě­te si jinam, jsme demo­kra­tic­ký stát. Je ale zají­ma­vé, že tuto recen­zi jen za dnešek pře­čet­lo více než 107 čte­ná­řů, ale pro­blém máte pou­ze vy… Divné, že?

Hanynus

27.12.2007 16:44

4

Ostatni asi byli lini se vyja­d­rit… 🙂
Nejsem ten z tech seda­del
Tenhle web i recen­ze se mi dri­ve libi­li…
A tu uraz­ku bych si vypro­so­val. Chovejte se pro­fe­si­o­nal­ne…

Slávek Anlauf

27.12.2007 17:11

Administrátor

5

Dříve? Co vám tedy teď nevy­ho­vu­je? Rádi bychom se napra­vi­li…
To není uráž­ka, ale kon­sta­to­vá­ní. A jak se tedy máme cho­vat pro­fe­si­o­nál­ně, když jsme pod­le vás ban­da ama­té­rů? Vaše názo­ry se roz­chá­ze­jí a to není moc dob­ré…
A jinak k té pro­fe­si­o­na­li­tě, z vaší stra­ny by se také hodi­la. Zdravou kri­ti­ku rádi při­jme­me, když tu ale někdo začne vykři­ko­vat, že jsme ban­da ama­té­rů a při­tom neřek­ne proč si to mys­lí (abychom pak moh­li zavést pat­řič­né kro­ky pro zlep­še­ní dané situ­a­ce), veli­ce nás to zamr­zí. Představte si, že na něčem pra­cu­je­te kaž­dý den již více než rok a pak vám někdo řek­ne, že jste ama­té­ři. Pochopte také naší situ­a­ci…

Hanynus

27.12.2007 17:30

6

No uz jsem to psal, ale kdyz jinak neda­te, tak jes­te jed­nou….
Je snad nor­mal­ni psat do recen­ze spo­i­le­ry?
A k tomu co mi na vasich recen­zich vadi nyni? Chybi jim nesta­nost. Bud recen­ze film abso­lut­ne scho­di, nebo nao­pak pou­ze vychva­lu­je. Dobra recen­ze by mela obsa­ho­vat od kazde­ho neco…

Jan Slezáček

27.12.2007 17:56

Redaktor

7

zají­ma­vý názor…a co když na daném fil­mu není nic pozitivního?Co potom?Chcete za kaž­dou cenu u kaž­dé recen­ze sly­šet něja­ká pozitiva?Ale no tak zajdě­te do kina na AVP II a pak posuď­te zno­vu:-)

Václav Urbánek

27.12.2007 18:00

Redaktor

8

Za spo­i­le­ry se omlou­vám. Přiznávám se, že mi to uje­lo, na dru­hou stra­nu je ale IMHO doce­la roz­díl spo­i­le­ro­vat např. konec Obvyklých pode­zře­lých nebo Šestýho smys­lu a spo­i­le­ro­vat počet pře­živ­sích v tak ama­tér­ským sur­vi­vor horo­ru, jako je AvP 2.
Navíc, nijak zvlášť nega­tiv­ní mi recen­ze nepří­jde, vzhle­dem ke kva­li­tám fil­mu tak ako­rát, kaž­do­pád­ně díky za pro­je­ve­ní názo­ru, budu zpy­to­vat svě­do­mí.

Václav Urbánek

27.12.2007 18:11

Redaktor

9

Apropo přečti si něco od Mirky Spáčilové. Tomu zase já říkám dotěr­ný spo­i­le­ry.

Ondřej

28.12.2007 08:43

10

Souhlasím s recen­zí v tom, že nej­vět­ším pro­blé­mem je výběr reži­sé­ra a kva­lit­ní­ho scé­ná­ře. Vzpomínka na Predátora I nebo Vetřelce I je spo­je­ná s veli­ce kva­lit­ní hud­bou, gra­do­va­ným pří­bě­hem, kte­rý není jen sle­dem 3 vte­ři­no­vých bru­tál­ních scén a hlav­ně všu­dypří­tom­ný „pan strach“ pama­tu­ji se, že člo­věk měl nasrá­no v kalho­tech, když se jeden nebo dru­hý „pán“ pro­je­vil na plát­ně. Bohužel už samot­né spo­je­ní obou postav v jed­nom fil­mu nevěs­tí nic dob­ré­ho a o to víc si zaslou­ží pořád­né fil­ma­ře, scé­nář a her­ce. Film postrá­dá hla­vu a patu a ubí­rá Predátorovi i Alienovi jejich základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky. Určitě bych to celé vní­mal jako pod­ce­ně­ní téma­tu a hrubé zaho­ze­ní dvou nej­lač­něj­ších postav sci-fi minu­lé­ho sto­le­tí.
Jako veli­ký pro­blém vidím to, že člo­věk se při­sti­hu­je jak „fan­dí“ Predátorovi aby dal Predalienovi na frak. Ale mi fan­dí­me rase, kte­rá bez váhá­ní (ku cti – v pra­vi­del boje fér-play) likvi­du­je lidi na počká­ní tím nej­bru­tál­něj­ším způ­so­bem. Už ten­to samot­ný efekt je špat­ný. U vetřel­ce 1,2 i u Predátora 1,2 člo­věk pros­tě měl z obou hrů­zu a lid­ské rase přál. (Arnie i Ripleyová měli nahná­no s kous­kem štěs­tí pře­ži­li nechut­ný jat­ka) ale při­znej­me si, kdo z nás fan­dí lid­ské rase v obou AVP ???

Slávek Anlauf

28.12.2007 11:40

Administrátor

11

To je veli­ce zají­ma­vý názor a mys­lím, že lecos na něm bude prav­dy.
Díky moc za něj… 🙂

dawe

28.12.2007 20:12

12

No já tře­ba řek­nu co mi na téhle recen­zi vadí. To že už mi dopře­du všich­ni jiní recen­zen­ti pro­zra­di­li ze jis­tá posta­va zemře nechtě­ně nabod­nu­tá na hvěz­di­ci jsem pře­kou­sl. Jenomže co mi vyra­zi­lo dech byly dvě věty. Pouze dvě věty zapří­či­ni­ly, že si tak­též nemys­lím, že tahle recen­ze je pro­fe­si­o­nál­ní. Ze začát­ku píše­te veli­ce sluš­ně, vůbec nemám výhrad. Pak ale při­jde věta „Hlavně že má ale tu svou debil­ní vodu po hole­ní na „zame­te­ní stop“ se kte­rou pořád otra­vu­je“. Co to má být??? Stejně tak jako celé PS. Nepíšete vůbec špat­ně, ale na tohle váž­ně pozor! Můj názor. Celkově s recen­zí sou­hla­sím.

Tomáš

28.12.2007 20:14

13

ale nej­víc je zají­ma­vé že tady se kaž­dou chví­ly píše jinak. Poprví když jsem si pře­če­tl recen­zi na Avp 2 Tak to byl úžas­ný film… A najed­nou zase opač­ný názor jak je to děs­ný. Psalo se jak jed­nič­ka byla hroz­ná , že koneč­ně nato­či­ly něco dob­rý­ho . To mě tro­chu zará­ží…

Václav Urbánek

28.12.2007 21:37

Redaktor

14

dawe: ony dvě inkri­mi­no­va­ný věty sou spíš rejpnu­tím do čte­ná­řů, kte­ří už film vidě­li, ale s postup­ným odstu­pem si uvě­do­mu­ju, že tako­vý nejsou jen tyhle dvě věty, ale v pod­sta­tě celá recen­ze, a to není dob­rý. Jinak samo­zřej­mě tobě i ostat­ním děku­ju za pochva­ly, ale už jen počet a obsah ostat­ních komen­tá­řů je pro mě alar­mu­jí­cí, pro­to­že mís­to indi­vi­du­ál­ních názo­rů na film se tu jen done­ko­neč­na pro­bí­rá kva­li­ta samot­ný­ho člán­ku (doslo­va se tu recen­zu­je recen­ze), a to zase není dob­rý.
Ale já sem za to rád. Je to pro mě sig­nál, že něco se hold nepo­ved­lo, a tak bych se zase měl vrá­tit na začá­tek a hle­dat chy­bu.
Děkuji za VŠECHNY názo­ry!

Dagmar Málková

31.12.2007 12:11

Redaktorka

15

No jak se tak dívám, tak abych se bála napsat něja­kou recenzi:-D

Ondřej

31.12.2007 13:22

16

urči­tě se neboj­te :)- recen­ze by měla být také mimo jiné chá­pá­na jako úhel pohle­du a nemě­la by být brá­na „na krev“ co člo­věk to názor. Mě se film nelí­bil a beru ho jako pohřbe­ní dvou nezá­sad­něj­ších sci-fi postav minu­lé­ho sto­le­tí. Na fil­mu nebyl dob­rý střih, scé­nář, scé­na, hud­ba, her­ci a ani atmo­sfé­ra. Některé scé­ny byly vykra­de­né z minu­lých dílů a někte­ré postrá­da­ly logi­ku (Predátor, kte­rý nevi­dí Vetřelce, kte­rý leze na na drá­tě­ném můst­ku pod ním :-))))) Opět se jen uká­za­lo jak je důle­ži­té, aby film děla­li sku­teč­ní kumš­tý­ři a né kdekdo. Film na mě půso­bil jako nafil­mo­va­ná počí­ta­čo­vá hra s trap­ným kon­cem.

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33539 s | počet dotazů: 219 | paměť: 50006 KB. | 11.04.2021 - 00:39:01