Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Vetřelci

Vetřelci

V2

Je fajn, že i ve dvoj­ce jsme vidě­li sta­rou zná­mou Ripley, pro­to­že si v této roli nedo­ká­žu před­sta­vit něko­ho jiné­ho. Když byl film v roce 1991 uve­den do kin v ČR, název Vetřelci asi pře­kva­pil, pro­to­že se oče­ká­va­lo, že by se pokra­čo­vá­ní mělo jme­no­vat Vetřelec 2, ale ten­to název byl již pou­žit na ital­ském fil­mu neval­né kva­li­ty, kte­rý se ako­rát sve­zl na úspě­chu fil­mu Vetřelec 1.
Cameron nás zave­dl z kos­mic­ké lodi na LV-426, kos­mic­ké těle­so, na kte­rém se, díky výrob­ní­kům atmo­sfé­ry, dal roz­ví­jet dal­ší život. Místo neby­lo pro­zkou­má­no, avšak zástup­ce spo­leč­nos­ti vyrá­bě­jí­cí výrob­ní­ky atmo­sfé­ry, pan Burke, dal sou­hlas, aby kolo­nis­té byli pře­pra­ve­ni. Tím zahá­jil začá­tek jas­né­ho kon­ce. Mezitím byl nale­zen modul s Ripley, kte­rá se po 57 letech vrá­ti­la na Zem a dáva­la se do kupy. Kupodivu se z LV-426 nikdo neo­zý­val a boj mohl začít zno­vu. Tentokrát to nebyl sou­boj jed­no­ho vetřel­ce pro­ti ustra­še­né posád­ce lodi Nostromo, ale pro­ti vycvi­če­ným vojá­kům s pro­fi zbra­ně­mi a zku­še­nost­mi z boje.

Přílet je v pod­sta­tě jed­no­du­chý, dějem pro­bí­há napě­tí, pro­to­že vnitřek kolo­nie nese znám­ky čet­ných bojů a i s posád­kou máte pocit, že někde za rohem může vysko­čit kte­rá­ko­liv odrů­da zabi­jác­ké­ho vetřel­ce. První pohnut­ka děje je v době, kdy najdou jedi­né­ho člo­vě­ka, co pře­žil. Malou Newt, kte­rá jim poz­dě­ji objas­ní, co se sta­lo. Na poz­děj­ší důklad­něj­ší pro­hlíd­ce se koneč­ně uká­že střet vojá­ků s prv­ní masou vetřel­ců a jen díky Ripleyové jich půl­ka pře­ži­je. Jediné řeše­ní je návrat na loď a destruk­ce pla­ne­ty. Plán by to byl super, kdy­by nebyl pře­ka­žen zástup­cem z řad pro­tiv­ní­ků, kte­rý se dostal na výsad­ko­vý modul a způ­so­bil havá­rii. Bohužel, musí zůstat v kolo­nii a sna­žit se pře­žít. Android Bishop je pově­řen úko­lem manu­ál­ně navést jiný modul, aby zachrá­nil zby­tek posád­ky a ostat­ní zabez­pe­ču­jí část obyd­le­né kolo­nie.

Zoufalá situ­a­ce mává i se vzta­hy mezi posád­kou, Ripley se upne na Newt a začne se kama­rá­dit s Hicksem, kte­rý ji nau­čí zachá­zet se zbra­ní. Burke tou­ží dostat jed­no­ho z vetřel­ců na Zem pro vědec­ké úče­ly a je ocho­ten pro to obě­to­vat kte­ré­ho­ko­liv z čle­nů posád­ky. Oblíbený nebyl od začát­ku a prá­vě on pře­mlu­vil Ripley, aby se na výsa­dek vyda­la s nimi. Ripley ho pro­kouk­ne po akci, kte­rou zaži­je v labo­ra­to­ři, ve kte­ré ji s Newt Burke zamkl, aby je pou­žil jako návna­du pro vetřel­ce a najed­nou je Burke lehce v háji, pro­to­že je brán jako para­zit a čle­no­vé posád­ky ho pova­žu­jí za zrád­ce. Poručík Gorman je ze vše­ho tak tro­chu v šoku, zaži­je leh­ké zra­ně­ní a vele­ní pře­vez­me Hicks. Vojín Vasquezová je jedi­ná, kte­rá neztrá­cí chlad­nou hla­vu a ve fil­mu půso­bí jako někdo, koho nemů­že vystra­šit ani tisíc vetřel­ců. Je dokon­ce tak dob­rá, že i když v prv­ním boji zemře její oblí­be­ný kole­ga Drake, tak po zou­fa­lé sna­ze ho na posled­ní chví­li zachrá­nit situ­a­ci pře­jde rela­tiv­ně v kli­du. Sjednocuje je ako­rát spo­leč­né čeká­ní na Bishopa s modu­lem.

Často vidí­me, jak se sna­ží řešit svo­ji situ­a­ci a kaž­dý to bere jinak. Je tu zná­zor­ně­na kla­sic­ká hra osob­nos­tí, kaž­dý hra­je svo­jí hru a během fil­mu se pova­hy dost mění. Většinou se uká­že, jaký je člo­věk v nit­ru, pro­to­že jejich zou­fa­lé situ­a­ce donu­tí člo­vě­ka šáh­nout si až na dno svých sil. O tohle nej­spíš Cameronovi šlo, na začát­ku fil­mu se k něko­mu při­rov­ná­me a postu­pem času jak se vyví­jí osob­nost, tak může­me pře­mýš­let nad tím, jak bychom se zacho­va­li my. Po něja­kém čase vetřel­ce už nej­spíš pře­sta­ne bavit hra na koč­ku a myš a začnou jed­nat. Celá kolo­nie se náh­le ocit­ne bez prou­du a pro­puká vše­o­bec­ná pani­ka. Nejvíc v háji je Hudson, kte­rý celý film hýří hláš­ka­mi a hra­je roli nej­vět­ší­ho pani­ka z posád­ky.
Ripley: „Vypli proud.“ Hudson: „Jak to mys­lí­te „vyp­li proud“? Jak moh­li kru­ci­nál vypnout proud? Jsou to zví­řa­ta!“
Když vědí, že jsou téměř v doce­la vel­kém pro­blé­mu, začne se jed­nat. Zavaří se všech­ny mož­né vcho­dy a čeka­jí, co bude dál, pro­to­že detek­to­ry pohy­bu hla­sí, že vetřel­ci jsou stá­le blíž a Hudson začí­ná odpo­čí­tá­vat posled­ní met­ry do stře­tu. Zarážející je, když se bez sebe­men­ších pro­blé­mů dosta­nou přes blo­ká­dy a ješ­tě víc udi­vu­jí­cí je to, když by pod­le detek­to­ru měli být dáv­no v míst­nos­ti. Nastane ticho a všich­ni jako jeden muž se podí­va­jí nad sebe. Hicks poma­lu ote­vře strop­ní poklop a bater­kou nám odkry­je pohled na valí­cí se mon­stra všech růz­ných tva­rů a zrov­na tahle akce je veli­ce dob­ře pod­kres­le­ná hud­bou. Když Hicks zahá­jí pal­bu, začnou vetřel­ci padat do míst­nos­ti a začne dlou­ho­tr­va­jí­cí masa­kr, pro­to­že se nám uká­žou pla­me­no­me­ty, vrha­če gra­ná­tů a střel­ba se ozý­vá snad úpl­ně všu­de. Jako obvykle Burke uti­ká napřed a naiv­ně si mys­lí, že když se zamkne v jiné míst­nos­ti, než ostat­ní, že pře­ži­je. Chyba láv­ky, když se ostat­ní sna­ží dostat k němu, tak se nám uká­že záběr doce­la naštva­ný­ho vetřel­ce a pak už jen sly­ší­me křik, kte­rý sig­na­li­zu­je dal­ší bod pro vetřel­ce. Jako dal­ší při­jde o život Hudson, kte­rý boju­je do posled­ní­ho oka­mži­ku.

S řeše­ním při­jde Newt, kte­rá ostat­ní zavle­če do sple­ti cho­deb slo­že­ných z vět­ra­cích šachet, ve kte­rých se jako jedi­ná vyzná. Jejich soudrž­nost se začí­ná poma­lu roz­pa­dat, pro­to­že prv­ní sku­pi­nu tvo­ří Newt, Ripley a Hicks a ve dru­hé je jen Gorman a Vasquezová. Když se dru­há sku­pi­na ocit­ne v pas­ti, poku­sí se ješ­tě vetřel­ce postří­let, ale kla­sic­ky dojdou nábo­je, tak se spo­leč­ně roz­hod­nout pro gra­nát, kte­rým po výbuchu zatře­sou kom­plexem šachet a Newt se ocit­ne zpět ve hře, pro­to­že se dosta­ne zpát­ky do kolo­nie. Ripley s Hicksem ji neza­chrá­něj a tak Ripley Hickse ulo­ží do modu­lu a jde pro Newt. Cesta tam je doce­la fajn, pod­le loká­to­ru snad­no najde směr, jen­že najde loká­tor a malá nikde. Ozve se křik a Ripley běží roz­ma­sa­kro­vat toho, kdo by na ni jen šáh­nul. Zachrání Newt a ces­tou zpět pot­ka­jí krá­lov­nu. Když jí Ripley zapá­lí všech­na vajíč­ka, tak se krá­lov­na doce­la naštve a roz­hod­ne se pro pomstu. Pronásleduje Ripley celou ces­tu až na plo­ši­nu a ta jí doce­la úspěš­ně uni­ká. Jenže, to by nebyl Cameron, aby to nezdra­ma­ti­zo­val. Plošina je nesta­bil­ní a modul nikde, celá kolo­nie je v pla­me­nech a roz­pa­dá se a jako bonus už krá­lov­ně kou­ká hla­va z výta­hu.

Bishop není žád­nej pod­ra­zák a Ripley i s Newt zachrá­ní. Dorazí na mateř­skou loď a zdá se, že Ripley Bishopovi koneč­ně začí­ná věřit, pro­to­že mu podě­ku­je a podá mu ruku. Z Bishopova hrud­ní­ku jí pří­mo pro­ti očím vyle­ze krá­lov­nin ocas a násled­ně je Bishop roz­tr­žen na dvě čás­ti.
Ripley ráz­ně zakro­čí, navlík­ne na sebe naklá­da­cí­ho robo­ta a jde do boje. Párkrát s krá­lov­nou švih­ne o zem a chce jí vypus­tit do vesmí­ru. Otevřela jeden poklop a chtě­la krá­lov­nu sho­dit dolů, jen­že se tam zří­ti­ly obě a Ripley se sna­ží po žeb­řič­ku vylézt naho­ru. Královna jí drap­ne za nohu a Ripley ze zou­fal­ství ote­vře i dru­hý poklop, kte­rý je základ­ní k tomu, aby všech­no, co na lodi nemá co dělat, spadlo do vesmí­ru. S podi­vem se krá­lov­na drží doce­la dlou­ho a Ripley se taky z žeb­ří­ku nehne, ale povo­lí krá­lov­na a odle­tí do vesmí­ru. Ripley se vydrá­pe ven, zavře poklo­py a nako­nec se všich­ni ulo­ží do jed­no­tek na spa­ní a loď pokra­ču­je na ces­tě domů.
Rozpočet fil­mu byl 20 000 000 $, což je doce­la malá část­ka v porov­ná­ní s tím, kolik film vyne­sl. Bylo to celých 131 000 000 $, z čehož 85 000 000 $ v USA.

James Cameron navá­zal na před­cho­zí prá­ci reži­sé­ra Scotta a bez nad­sáz­ky smí­me říci, že vytvo­řil dal­ší film, kte­rý se zapsal do pově­do­mí divá­ků jako jeden z nej­lep­ších. Jeho hod­no­ce­ní se i přes to, že film byl nato­čen roku 1986, neu­stá­le drží na nej­vyš­ších příč­kách a mno­ho lidí se k němu rádo vra­cí. Získal nálep­ku akč­ní, sci-fi, thriller a v nepo­sled­ní řadě také horor. To je poměr­ně dob­rý mix na to, abys­te vytvo­ři­li jeden z nestár­nou­cích fil­mů naší doby. Snímek plný potvor z vesmí­ru, nebez­peč­ných mimo­zem­ských vajec a hrů­zy na těle­se LV-426.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

Zemřel scé­náris­ta Vetřelce!

Vetřelci

8. January 2010 - 16:38 — Martina Strachotová

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36532 s | počet dotazů: 203 | paměť: 53588 KB. | 22.01.2022 - 01:16:36