Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka?

Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka?

Rebecca L Johnson1
Rebecca L Johnson1

Abbey, Hanna a Talika zdár­ně pro­plou­va­jí ško­lou pro vete­ri­ná­ře. Nyní při­šel dal­ší úkol. Pan McPhail, jejich uči­tel péče o zví­řa­ta, měl u sebe svou bor­der kolii Drovera a oko­lo něj bylo na hra­ze­ní asi tucet dívek, pro­to­že momen­tál­ně sle­do­va­ly Abbey na jejím tem­pe­ra­ment­ním koni Pepperovi, kte­rá si zrov­na vybí­ra­la mla­dé­ho vol­ka, aby ostat­ním uká­za­la, jak se oddě­lu­je dobyt­če ze stá­da. Samozřejmě, že ji pan McPhail pomá­hal na svém honác­kém koni Calovi. Podařilo se to bez potí­ží a Hanna neskrý­va­la svůj obdiv k Pepperovi a samo­zřej­mě i k Abbey. Hodina skon­či­la a Talika jen se smí­chem pozna­me­na­la, že bude ráda, když její poník jmé­nem Pudink ujde dvě stě met­rů aniž by se někde popá­sal - s tím že se spo­ko­jí.

Hanna se jen divi­la, jak je to vůbec mož­né, že Pudink je čím dál tlus­těj­ší. Zatím se měla děv­ča­ta dosta­vit na pora­du, kte­rou jako vždy ved­la sleč­na Sterlingová a pokaž­dé měla spa­de­no na dív­ky, když něco pro­ved­ly. Koneckonců byla ředi­tel­kou a co ješ­tě víc, Hannina sest­ra zva­ná Šerif jí byla výraz­ně nápo­moc­ná. Slečna Sterlingová ozná­mi­la na schůzi, že se chys­tá Zemědělská výsta­va ve Vrbovém údo­lí. Jelikož v tom měla ško­la tra­di­ci, nehod­la­la ředi­tel­ka ten­to rok něco měnit, navíc oče­ká­va­la výbor­né výsled­ky, jak bylo zvy­kem.

Abby se mimo jiné­ho při­hlá­si­la na lek­ce zdo­be­ní dor­tů v domně­ní, že je pove­de sleč­na Finchová, ale bohu­žel pro ni to byla paní Bristowová. Odpoledne po vyu­čo­vá­ní, kdy měly zased­nout k domá­cím úko­lům, Abbey pro­hlá­si­la, že s ní šijou všich­ni čer­ti a tak se hol­ky roz­hod­ly potré­no­vat koně na jízdár­ně. Abby se dokon­ce při­hlá­sí do sou­tě­že na odchy­tá­vá­ní telat, což bude doce­la neleh­ký úkol, vzhle­dem k tomu, že ke to hol­ka a navíc bude muset sou­pe­řit klu­ci z neda­le­ké ško­ly. Začne ješ­tě pil­ně­ji tré­no­vat, avšak zasáh­ne dal­ší pohro­ma - jeden z poní­ků váž­ně one­moc­ní a bude se muset najít lék, kte­rý ho uzdra­ví.

Druhý díl, stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Kdo má rád zví­řa­ta, tak ten roz­hod­ně nepro­hlou­pí, když si tuto kni­hu pře­čte. Obálka stej­ně bez­vad­ná jako u prv­ní čás­ti. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 120 stran.

  • Autor: Rebecca Johnson
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 16. 08. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80837 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56590 KB. | 28.06.2022 - 04:09:34