Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka

Vet01

Příběh vojen­ské­ho vete­rá­na Martina Illése začí­ná pří­jez­dem do Brna, kde chce začít novou eta­pu své­ho živo­ta. Má sice zku­še­nos­ti z boje, ale jeho plá­ny jsou výraz­ně odliš­né od před­cho­zí­ho vojen­ské­ho sty­lu živo­ta. Rád by za minu­los­tí udě­lal tlus­tou čáru. Není to sice tak snad­né, jak si to před­sta­vo­val, ale postup­ně se setká­vá s lid­mi, kte­ří se k němu cho­va­jí bez před­sud­ků. A ani roman­tic­ká lás­ka se mu nevy­hne.

Vet02

Režisér Jan Hřebejk nato­čil v Brně a oko­lí pro Českou tele­vi­zi roman­tic­ké dra­ma, ke kte­ré­mu napsal scé­nář Marek Epstein. Zkušený scé­náris­ta si zvo­lil netra­dič­ní­ho hrdi­nu a vsa­dil ho do sou­čas­né­ho měst­ské­ho pro­stře­dí, kde se setká­vá s růz­ný­mi typy lidí. Od zadlu­že­né rodi­ny sest­ry až po boha­tou rodi­nu, kam se dostá­vá zce­la náhod­ně po zapo­je­ní do kon­flik­tu na uli­ci. I přes dlou­hé odlou­če­ní od běž­né­ho živo­ta, se doká­že hlav­ní hrdi­na doce­la dob­ře ori­en­to­vat v růz­ných situ­a­cích i mezi­lid­ských vzta­zích. Jeho pří­mo­ča­ré jed­ná­ní i vyja­d­řo­vá­ní bez zábran mu sice chví­le­mi kom­pli­ku­jí život, ale v pod­sta­tě se sna­ží začít pocti­vě pra­co­vat. Nositelem nadě­je v budouc­nost jsou nejen pova­ho­vé vlast­nos­ti hlav­ní­ho hrdi­ny, ale také začá­tek milost­né­ho vzta­hu.

Představitelem hlav­ní­ho hrdi­ny je slo­ven­ský herec Milan Ondrík, kte­rý půso­bí vel­mi sebe­vě­do­mě a je pro roli dob­ře fyzic­ky vyba­ven. I když nechá­vá své posta­vě hod­ně tajem­ství a ukry­té ener­gie, doká­že záro­veň zapů­so­bit svou bez­pro­střed­nos­tí a úsmě­vem. Do role roman­tic­ky zami­lo­va­né part­ner­ky obsa­di­li tvůr­ci fil­mu Marii Poulovou, kte­rá je jako z jiné­ho svě­ta a postup­ně zís­ká­vá na sebe­vě­do­mí a jis­to­tě. Spolu s Ondríkem tvo­ří zají­ma­vý pár. Ve fil­mu mě ješ­tě zau­ja­la celá rodin­ka vliv­né­ho poli­ti­ka, kte­ré­ho hra­je Pavel Kříž. Jeho man­žel­ku hra­je Alena Antalová a syna hra­je Vincent Navrátil. Tahle tro­ji­ce na sebe dob­ře sly­ší a poda­ři­lo se jí vytvo­řit posta­vy, kte­ré nepů­so­bí jed­no­znač­ně a pro­ti hlav­ní­mu hrdi­no­vi mají na sobě hod­ně snobské­ho náno­su.

Více na Kritiky.cz
Zabil Disney Star Wars? Proč Medojedovi opadl zájem o Star Wars? ...
Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř. Jsou to milé potvůrky. Jedna kydá sliz, vrtí ocáskem a obnažuje svůj dokonale vybělený chru...
Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, ko...
Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky Nejnovějším přírůstkem v hotelu Marigold je svůdný a tajemný Američan, Guy Chambers, kter...
Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její...

Ve fil­mu je také daný pro­stor pro nezá­kon­né bit­ky spo­je­né se sáz­ka­mi. Ondrík i kaska­dé­ři si urči­tě při natá­če­ní uži­li. Nedokážu posou­dit, do jaké míry se fil­mo­vé zábě­ry blí­ží rea­li­tě, ale zábě­ry zápa­sů jsou dob­ře sní­ma­né i stři­že­né. Oceňuji kame­ru Martina Šece. Scény pro­bí­ha­jí bez zby­teč­ných řečí a balas­tu. Evokuje to pří­mý boj tak, aby hlav­ní hrdi­na mohl zúro­čit své bojo­vé zku­še­nos­ti, ale je patr­né, že se nechce s komu­ni­tou kolem sáz­ka­řů dál zaplé­tat.

Vet03

Filmový a diva­del­ní reži­sér Jan Hřebejk má na kon­tě úspěš­né fil­my jako Pelíšky nebo Pupendo. Film Veterán půso­bí vůči uve­de­ným fil­mům hod­ně komor­ně, což umož­ňu­je sle­do­vat hlav­ní­ho hrdi­nu a odkrý­vat jeho emo­ce a ener­gii. Scenárista Marek Epstein má za sebou také vel­ké množ­ství scé­ná­řů k fil­mům, kte­ré si zís­ka­ly obli­bu divá­ků (Klec, Vrásky z lás­ky, BrainStorm atd.). Umí dob­ře napsat dia­lo­gy, má smy­sl pro napě­tí i cit pro neče­ka­né zvra­ty v ději. Film Veterán není výjim­kou a obsa­hu­je vše, co jsem již vyjme­no­va­la, ale v úspor­něj­ší ver­zi. Také jsem oče­ká­va­la kom­pli­ko­va­něj­ší záplet­ku a lep­ší návaz­nost děje.

Více na Kritiky.cz
Staříci - 01 ...
Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná ...
Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi? Kdo si myslí, že zajde do obchodu s elektronikou a koupí si 3D televizi bez ohledu na to, co umí...
Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky Vzhledem k tomu, že diabetes typu 2 může vést k závažným zdravotním komplikacím, je důlež...
Z válečného zajatce národním hrdinou. Do kin vstupuje životopisné drama BRANKÁŘ SYNOPSE: Brankář přináší dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Manchester...

Film mě zau­jal svým námě­tem i herec­ký­mi výko­ny již zmi­ňo­va­ných osob.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Veterán
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka
Hodnocení: 3.2 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Skvělé, napí­na­vé, neo­kou­ka­né, koneč­ně hrdi­nou pořád­ný chlap. Palec naho­ru pánům Epsteinovi a Hřebejkovi!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […]
 • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
 • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
 • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
 • Místo zločinu Ostrava6. ledna 2020 Místo zločinu Ostrava Seriál představí dvojici zdánlivě velmi odlišných kriminalistů – Emu a Honzu. Ona je přímočará a racionální, protože ženám se v této profesi vyčítá, že všechno řeší emocemi, on ve službě […]
 • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU
 • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
 • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
 • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet9. června 2019 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
 • Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Musela jste pro roli změnit svůj zevnějšek? Zaprvé nejsem žádná mladice, ale děkuji za lichotku! […]