Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka

Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka

Vet01
Vet01

Příběh vojen­ské­ho vete­rá­na Martina Illése začí­ná pří­jez­dem do Brna, kde chce začít novou eta­pu své­ho živo­ta. Má sice zku­še­nos­ti z boje, ale jeho plá­ny jsou výraz­ně odliš­né od před­cho­zí­ho vojen­ské­ho sty­lu živo­ta. Rád by za minu­los­tí udě­lal tlus­tou čáru. Není to sice tak snad­né, jak si to před­sta­vo­val, ale postup­ně se setká­vá s lid­mi, kte­ří se k němu cho­va­jí bez před­sud­ků. A ani roman­tic­ká lás­ka se mu nevy­hne.

Vet02

Režisér Jan Hřebejk nato­čil v Brně a oko­lí pro Českou tele­vi­zi roman­tic­ké dra­ma, ke kte­ré­mu napsal scé­nář Marek Epstein. Zkušený scé­náris­ta si zvo­lil netra­dič­ní­ho hrdi­nu a vsa­dil ho do sou­čas­né­ho měst­ské­ho pro­stře­dí, kde se setká­vá s růz­ný­mi typy lidí. Od zadlu­že­né rodi­ny sest­ry až po boha­tou rodi­nu, kam se dostá­vá zce­la náhod­ně po zapo­je­ní do kon­flik­tu na uli­ci. I přes dlou­hé odlou­če­ní od běž­né­ho živo­ta, se doká­že hlav­ní hrdi­na doce­la dob­ře ori­en­to­vat v růz­ných situ­a­cích i mezi­lid­ských vzta­zích. Jeho pří­mo­ča­ré jed­ná­ní i vyja­d­řo­vá­ní bez zábran mu sice chví­le­mi kom­pli­ku­jí život, ale v pod­sta­tě se sna­ží začít pocti­vě pra­co­vat. Nositelem nadě­je v budouc­nost jsou nejen pova­ho­vé vlast­nos­ti hlav­ní­ho hrdi­ny, ale také začá­tek milost­né­ho vzta­hu.

Představitelem hlav­ní­ho hrdi­ny je slo­ven­ský herec Milan Ondrík, kte­rý půso­bí vel­mi sebe­vě­do­mě a je pro roli dob­ře fyzic­ky vyba­ven. I když nechá­vá své posta­vě hod­ně tajem­ství a ukry­té ener­gie, doká­že záro­veň zapů­so­bit svou bez­pro­střed­nos­tí a úsmě­vem. Do role roman­tic­ky zami­lo­va­né part­ner­ky obsa­di­li tvůr­ci fil­mu Marii Poulovou, kte­rá je jako z jiné­ho svě­ta a postup­ně zís­ká­vá na sebe­vě­do­mí a jis­to­tě. Spolu s Ondríkem tvo­ří zají­ma­vý pár. Ve fil­mu mě ješ­tě zau­ja­la celá rodin­ka vliv­né­ho poli­ti­ka, kte­ré­ho hra­je Pavel Kříž. Jeho man­žel­ku hra­je Alena Antalová a syna hra­je Vincent Navrátil. Tahle tro­ji­ce na sebe dob­ře sly­ší a poda­ři­lo se jí vytvo­řit posta­vy, kte­ré nepů­so­bí jed­no­znač­ně a pro­ti hlav­ní­mu hrdi­no­vi mají na sobě hod­ně snobské­ho náno­su.

Ve fil­mu je také daný pro­stor pro nezá­kon­né bit­ky spo­je­né se sáz­ka­mi. Ondrík i kaska­dé­ři si urči­tě při natá­če­ní uži­li. Nedokážu posou­dit, do jaké míry se fil­mo­vé zábě­ry blí­ží rea­li­tě, ale zábě­ry zápa­sů jsou dob­ře sní­ma­né i stři­že­né. Oceňuji kame­ru Martina Šece. Scény pro­bí­ha­jí bez zby­teč­ných řečí a balas­tu. Evokuje to pří­mý boj tak, aby hlav­ní hrdi­na mohl zúro­čit své bojo­vé zku­še­nos­ti, ale je patr­né, že se nechce s komu­ni­tou kolem sáz­ka­řů dál zaplé­tat.

Vet03

Filmový a diva­del­ní reži­sér Jan Hřebejk má na kon­tě úspěš­né fil­my jako Pelíšky nebo Pupendo. Film Veterán půso­bí vůči uve­de­ným fil­mům hod­ně komor­ně, což umož­ňu­je sle­do­vat hlav­ní­ho hrdi­nu a odkrý­vat jeho emo­ce a ener­gii. Scenárista Marek Epstein má za sebou také vel­ké množ­ství scé­ná­řů k fil­mům, kte­ré si zís­ka­ly obli­bu divá­ků (Klec, Vrásky z lás­ky, BrainStorm atd.). Umí dob­ře napsat dia­lo­gy, má smy­sl pro napě­tí i cit pro neče­ka­né zvra­ty v ději. Film Veterán není výjim­kou a obsa­hu­je vše, co jsem již vyjme­no­va­la, ale v úspor­něj­ší ver­zi. Také jsem oče­ká­va­la kom­pli­ko­va­něj­ší záplet­ku a lep­ší návaz­nost děje.

Film mě zau­jal svým námě­tem i herec­ký­mi výko­ny již zmi­ňo­va­ných osob.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry
 • Místo zločinu Ostrava6. ledna 2020 Místo zločinu Ostrava Seriál představí dvojici zdánlivě velmi odlišných kriminalistů – Emu a Honzu. Ona je přímočará a racionální, protože ženám se v této profesi vyčítá, že všechno řeší emocemi, on ve službě […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
 • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
 • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […] Posted in Speciály
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
 • Mission: Impossible - Ghost Protocol26. září 2021 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Skvělé, napí­na­vé, neo­kou­ka­né, koneč­ně hrdi­nou pořád­ný chlap. Palec naho­ru pánům Epsteinovi a Hřebejkovi!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98532 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56231 KB. | 26.05.2022 - 06:36:18