Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vesnice (The Village)

Vesnice (The Village)

n200905221018 Vesnice The Village
n200905221018 Vesnice The Village
VesniceM. Night Shyamalan při­chá­zí s dal­ším mys­te­ri­óz­ním sním­kem, jenž nás zavá­dí do klid­né ves­ni­ce poblíž lesa. Všechno ale není tak poklid­né, jak se zdá.

 

 

Rozebírat děj, aniž by se pro­zra­di­la záplet­ka, je vel­mi slo­ži­té. Proto se ome­zím na pou­hé nastí­ně­ní pří­bě­hu. Režisér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě nám ve svém díle před­sta­vu­je spo­le­čen­ství lidí obý­va­jí­cích ves­ni­ci na úrov­ni počát­ku 20. sto­le­tí. Ta je umís­tě­na v hlou­bi lesa, dale­ko od „civi­li­za­ce“. Její oby­va­te­lé, až na něko­lik star­ších, nikdy neo­pus­ti­li toto mís­to, pro­to­že tam ven­ku, za jas­ně vyzna­če­nou hra­ni­cí a na dohled stráž­ních věží, se ve stí­nech pohy­bu­jí Oni.

Podivná stvo­ře­ní, o kte­rých se mlu­ví šep­tem, aby neby­la zno­vu při­vo­lá­na. Kreatury, o kte­rých se téměř nic neví, i ti nej­od­váž­něj­ší se zmi­ňu­jí o setká­ních s báz­ní v hla­se a při­zná­va­jí, že měli jen tolik odva­hy, aby se zmoh­li na něko­lik rych­lých pohle­dů z dál­ky, než dosáh­li bez­pe­čí úkry­tu. Kdysi se star­ší s bytost­mi dohod­li. Byly vyme­ze­ny hra­ni­ce, za kte­ré ves­ni­ča­né nesmě­li a Oni je rov­něž pře­kra­čo­va­li jen v pří­pa­dě, kdy se někte­rý z lidí pro­vi­nil pro­ti doho­dě.

A.BrodyNaštěstí jsou ves­ni­ča­né soběstač­ní. Žijí si poklid­né živo­ty jen občas­ně naru­šo­va­né popla­chem kvů­li nebez­peč­ně blíz­ko se potu­lu­jí­cím les­ním sou­se­dům, kte­ří jed­nou za čas vyko­ná­va­jí „inspekč­ní“ ces­ty do osa­dy. V tako­vých pří­pa­dech se všich­ni scho­vá­va­jí v domá­cích úkry­tech a čeka­jí, až návštěv­ní­ci ode­jdou. Jednou je ale vyvo­le­ný míst­ní sle­pé dív­ky ošk­li­vě pobo­dán zdej­ším bláznem a záro­veň taj­ným cti­te­lem mla­dé ženy. Lékař raně­né­mu nedá­vá šan­ci na pře­ži­tí. Ne bez léků, kte­ré jsou k dostá­ní ve měs­tě. Jenomže tako­vá ces­ta zna­me­ná poru­še­ní doho­dy s les­ní­mi pány a vysta­ve­ní ostat­ních nebez­pe­čí. Během váš­ni­vých dis­ku­sí ale vychá­zí na povrch, že odmí­ta­vý postoj star­ších k ces­tě mimo úze­mí ves­ni­ce nepra­me­ní z pou­hé­ho stra­chu před neu­r­či­tým zlem za hra­ni­ce­mi.

Night Shyamalan se zapsal do fil­mo­vé his­to­rie sním­ky Šestý smy­slZnamení, což je důvo­dem, proč je a bude kaž­dý z jeho násle­du­jí­cích fil­mů podro­ben důklad­né­mu zkou­má­ní a kri­ti­ce. Diváci od reži­sé­ra oče­ká­va­jí pře­ko­ná­ní mož­ná už nepře­ko­na­tel­né­ho, chtě­jí dal­ší Šesté smys­ly a nechtě­jí se spo­ko­jit s ničím men­ším. Patříte-li k této sku­pi­ně, věz­te, že vaše oče­ká­vá­ní nebu­dou napl­ně­na. Přestože film zacho­vá­vá vel­mi podob­nou kon­struk­ci -  pozvol­ný úvod, gra­du­jí­cí děj a násled­né pře­kva­pi­vé odha­le­ní, kte­ré divá­ka při­mě­je k pře­hod­no­ce­ní vše­ho vidě­né­ho, nejde o stej­né tem­po vyprá­vě­ní, ani lát­ku, ze kte­ré by šel vytvo­řit „nový/neokoukaný“ pří­běh. Film je vlast­ně o stan­dard­ních téma­tech: lás­ce, stra­chu a zba­bě­los­ti. To ovšem nezna­me­ná, že je sní­mek ztrá­tou času!

SlavnostMohu-li ale pře­ce jenom dílu cosi vytý­kat, musím při­znat, že zamr­zí nedo­sta­tek pří­le­ži­tos­tí pro kva­lit­ní her­ce, kte­ří se pro­jek­tu zúčast­ni­li, avšak téměř nedo­stá­va­li šan­ci uplat­nit svo­je nespor­né nadá­ní. Rovněž na les­ku nepři­dá poně­kud zdlou­ha­vý úvod. A do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho - vysvět­le­ní na kon­ci, kte­ré sice obrá­tí všech­no naru­by, ale záro­veň nevy­zní­vá pře­svěd­či­vě.

I přes tro­ji­ci výtek (sna­ži­ví jis­tě najdou víc zápo­rů) poklá­dám film za dílo, kte­ré bys­te měli vidět a nechat na sebe půso­bit. Je zají­ma­vé, jak roz­po­ru­pl­né reak­ce doká­zal sní­mek vyvo­lá­vat, a pokud jste ho ješ­tě nevi­dě­li, zamys­le­te se, zda by nestá­lo za to sjed­nat nápra­vu. Dovolte mi ale jed­no dopo­ru­če­ní - neče­kej­te dal­ší mez­ník ve fil­mo­vé tvor­bě a nenuť­te, byť jen v myš­len­kách, reži­sé­ra být otro­kem vlast­ních úspě­chů!

  • Název: Vesnice (The Village)
  • Žánr: Thriller / Horor
  • Délka: 108 minut
  • Rok: 2004
  • Země: USA
  • Režie: M. Night Shyamalan
  • Hrají: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, Cherry Jones, Celia Weston, Jayne Atkinson, Judy Greer, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Liz Stauber, M. Night Shyamalan, Frank Collison

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40255 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56253 KB. | 29.05.2022 - 03:31:27