Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Vesmírní opičáci - Space Chimps

Vesmírní opičáci - Space Chimps

//
//

S ani­mo­va­ný­mi sním­ky se v posled­ní době sku­teč­ně roz­tr­hl pytel, dis­tri­bu­to­ři na nás tasí stá­le nové a nové titu­ly, jen­že se v tom všem zmat­ku zapo­mí­ná na to nej­dů­le­ži­těj­ší – kva­li­tu. Jak kva­li­ta­tiv­ně dopa­dl nový pří­růs­tek do rodi­ny - Vesmírní opi­čá­ci, to se dozví­te na násle­du­jí­cích řád­kách. Jít na něj či nejít?

Po cel­kem nud­ném a nebo­jím se říci i zka­že­ném trai­le­ru jsem neměl zrov­na moc chu­tí si na tenhle sní­mek zajít, jen­že to padlo na mě a tak jsem šel. Očekával jsem nud­nou věc, kte­rá mě ničím nemů­že oslo­vit a já tak u ní maxi­mál­ně můžu usnout. Jenže to byl, díky za to, omyl. Opičáci pře­ce jen něja­ký ten poten­ci­ál mají a doká­žou vás na celou svo­jí sto­páž cel­kem solid­ně zaba­vit. Což je to nej­dů­le­ži­těj­ší.
Je sice prav­da, že tech­nic­ká strán­ka věci není nijak zázrač­ná, toho už jsme si moh­li všim­nout v ukáz­ce, tohle oprav­du není žád­ný PIXAR, někte­ré sce­né­rie oprav­du vypa­da­li dost chudě, ale když sní­ží­te své náro­ky a bude­te se sou­stře­dit více na poho­du, kte­rá ze sním­ku vyza­řu­je, doce­la vás to chyt­ne. Já vím, opi­čá­ci v kos­mic­ké lodi, to není sice dva­krát ori­gi­nál­ní, ale něko­lik poměr­ně svě­že humor­ných scén vám spra­ví nála­du.
Hlavní hrdi­no­vé jsou v poho­dě, trou­fám si říci, že vám můžou i pad­nout do oka. Najdeme zde i něja­ké to morál­ní pona­u­če­ní, jak už se stá­vá zvy­kem, pokud to ale pře­kousne­te a nebu­de­te si toho moc vší­mat, měli bys­te být spo­ko­je­ni. Příběh je sice jed­no­du­chý, ale tak nějak to všech­no drží pohro­ma­dě, tak­že se z toho sta­la prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá vás nijak neu­ra­zí, ale více­krát se na ní asi taky nepů­jde­te podí­vat.

Pokud máte vol­né odpo­led­ne a je vám tak od 10 do 17 let, s klid­ným svě­do­mím si na tuhle taš­ka­ři­ci zajdě­te. Pobaví vás to, zasmě­je­te se, najde­te tu něko­lik pop-kulturních nará­žek a cita­cí. A dokon­ce ani něž­né pohla­ví nepři­jde zkrát­ka, díky zabu­do­va­ném mini-příběhu o přá­tel­ství, lás­ce, odva­ze a sebe­obě­to­vá­ní pro dru­hé. Škoda jen toho lev­né­ho dabin­gu, kdy už to koneč­ně skon­čí…
//
//

Je prav­da, že na ukáz­ku jsem nadá­val jak špa­ček, ale s postu­pem času a fak­tem, že jsem sní­mek měl mož­nost shléd­nout, musím říci, že jsem byl ve výsled­ku cel­kem spo­ko­jen. Žádný trhák to není, ale pokud se jen chce­te ke kon­ci prázd­nin dob­ře poba­vit, Vesmírní opi­čá­ci jsou tu prá­vě pro vás. Nenáročná kon­zum­ní zába­va je tady…

Naše hod­no­ce­ní: 

5

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Průměr: 2.5 (4x hod­no­ce­no)

Další člán­ky:

Vesmírní opi­čá­ci - Teaser

Vložil Slávek Anlauf, 28. Srpen 2008 - 1:39

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56338 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53666 KB. | 25.01.2022 - 15:23:35