Kritiky.cz > Pro domov > Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu

Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu

Rekonstrukce bytu je z hle­dis­ka pří­pra­vy stej­ně nároč­ná, jako jeho výstav­ba. Finanční nákla­dy jsou ale v pří­pa­dě rekon­struk­ce niž­ší. Pokud bude­te dob­ře plá­no­vat, celou moder­ni­za­ci bytu může­te finan­co­vat z prá­vě ukon­če­né­ho sta­veb­ní­ho spo­ře­ní.

Pokryje stavební spoření

Odborná pomoc archi­tek­ta, kte­rý kvů­li dob­ré koor­di­na­ci rea­li­za­ce sta­veb­ních pra­cí zho­to­ví kva­lit­ní pro­jekt, vám ve výsled­ku ušet­ří nema­lé nákla­dy. Praxe uka­zu­je, že rekon­struk­ce bytu bez odbor­né­ho pro­jek­to­vé­ho řeše­ní je náklad­něj­ší.

V pří­pa­dě zása­hů do nos­ných kon­strukč­ních prv­ků je důle­ži­té si vyžá­dat sta­no­vis­ko sta­ti­ka. A pokud je to nut­né i sou­hlas ostat­ních vlast­ní­ků. Ještě před zahá­je­ním rekon­strukč­ních pra­cí je dob­ré navrh­nout způ­sob a postup rea­li­za­ce. Kvalitní plán je zákla­dem úspě­chu. Často se však stá­vá, že tato část pří­pra­vy je zpra­co­vá­na povrch­ně a při­ne­se mno­há zdr­že­ní a pře­dě­láv­ky. Odborník při tvor­bě plá­nu uva­žu­je o více vari­an­tách řeše­ní, z nichž vybe­re tu opti­mál­ní. Je samo­zřej­mé, že návrh rea­li­zač­ní­ho postu­pu závi­sí na kon­krét­ních pod­mín­kách.

Rozsáhlejší úpra­vy se dají roz­dě­lit do dvou sku­pin:
• úpra­vy se změ­nou dis­po­zič­ní­ho řeše­ní s nároč­něj­ší­mi zása­hy, se změ­nou ploš­né­ho stan­dar­du – nut­ná kon­zul­ta­ce s odbor­ní­kem

• úpra­vy se zacho­vá­ním původ­ní­ho řeše­ní, bez zása­hu do nos­ných kon­struk­cí, výmě­na vnitř­ních dve­ří, oken, pod­lah, jader – dopo­ru­če­ná kon­zul­ta­ce s odbor­ní­kem

Pro rekon­struk­ci jsou cha­rak­te­ris­tic­ké bou­ra­cí prá­ce v men­ším či vět­ším roz­sa­hu. Zde je nut­né dodr­žo­vat zvlášt­ní před­pi­sy z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti a hygi­e­ny prá­ce. Způsob likvi­da­ce odpa­du ovliv­ní trvá­ní pra­cí. Buď jej odvá­ží­me po čás­tech, nebo pou­ži­je­me kry­té žla­by či zavře­né sklu­zy.
Na tyto prá­ce zpra­vi­dla nava­zu­jí malíř­ské, dlaž­dič­ské a obkla­dač­ské prá­ce, jejichž ukon­če­ní může­me oče­ká­vat do tří až pěti dnů.

  • Srovnání hypotéky a stavebního spoření30. dubna 2020 Srovnání hypotéky a stavebního spoření Nejde jenom o otevření účtu a splácení úvěru, ale také o poplatky s hypotékou i stavebním spořením spojené. Které je výhodnější a jaké jsou úrokové sazby? Jak se situace změní při […]
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Krása divoké přírody13. dubna 2020 Krása divoké přírody Divokou zahrádku nejlépe vytvoříme, využijeme-li barevného efektu květů, které kontrastně vysázíme k sobě. Záhonky stejných barev se nikde neopakují, nevytváří pravidelné shluky a tvary. […]
  • Jak financovat bezbariérové bydlení29. dubna 2020 Jak financovat bezbariérové bydlení  Ve většině případů rodina zůstává dlouhou dobu bez příjmů. Pokud máte úrazové pojištění, musí se absolvovat s pojišťovnou celá řada úkonů, spolu s vyplněním tiskopisů. A […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com