Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Veselé celoroční tvoření pro každého

Veselé celoroční tvoření pro každého

VeseleTVORENI
VeseleTVORENI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdybych ji měla cha­rak­te­ri­zo­vat, řek­la bych, že se jed­ná o nápa­di­tou kni­hu se sil­ným pří­bě­hem.

Jan Diblíček, spo­lu­au­tor kre­a­tiv­ní­ho časo­pi­su a autor webo­vých strá­nek, se tvo­ře­ním zabý­vá už mno­ho let. Od čtyř se věno­val tan­ci, v němž zís­ká­val jed­no oce­ně­ní za dru­hým, avšak jeho kari­é­ru před­čas­ně ukon­či­lo zákeř­né one­moc­ně­ní. Vinou dlou­ho­do­bé hospi­ta­li­za­ce i nuce­né­ho kli­du na lůž­ku začal malo­vat a vytvá­řet zají­ma­vé před­mě­ty z nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů. V této pub­li­ka­ci vás krok za kro­kem pro­ve­de svě­tem tvůr­čí­ho nad­še­ní a nevšed­ních nápa­dů. Na obál­ce je spo­lu s ním olym­pij­ská vítěz­ka Barbora Špotáková, s níž jej pojí nejen dět­ství pro­ži­té na Jablonecku u řeky Jizery, ale též lás­ka ke spor­tu.

Baví vás pro­měn­li­vost roč­ních obdo­bí a rádi tvo­ří­te pes­t­ro­ba­rev­né deko­ra­ce pro potě­še­ní své i svých blíz­kých? Tato nápa­di­tá kníž­ka vás nau­čí spous­tu nových tech­nik a posu­ne vaši kre­a­ti­vi­tu zas o kou­sek dál.

Jan Diblíček začí­ná led­nem a kon­čí pro­sin­cem, jsou zde tedy zastou­pe­ny všech­ny svát­ky roku i pří­le­ži­tos­ti k obda­ro­vá­ní pří­buz­ných a přá­tel. S auto­ro­vou pomo­cí si zho­to­ví­te lapač snů z korál­ků a peří­ček, barev­nou obál­ku na čajo­vý sáček, roman­tic­ké valen­týn­ské přá­ní či vese­lou kar­ne­va­lo­vou mas­ku.

Velmi zají­ma­vý­mi veli­ko­noč­ní­mi deko­ra­ce­mi jsou kras­li­ce zdo­be­né potiš­tě­ný­mi ubrous­ky, jež půso­bí vel­mi něž­ně, či mecho­vé kras­li­ce, s nimiž jsem se nikdy před tím nese­tka­la. Hravou atmo­sfé­ru vaší zahra­dě či domo­vu vdech­nou kvě­ti­no­vé kou­le z papí­ru, zajíč­ko­vu hla­vu zas může­te napl­nit slad­kost­mi jako pomláz­ko­vé pře­kva­pe­ní, na dve­ře bytu zavě­sit jar­ní věnec z juto­vé stu­hy a dět­ský pokoj vyšňo­řit barev­ný­mi ptá­ča­ty z poly­sty­re­no­vých kou­lí.

Ke Dni matek lze daro­vat ori­gi­nál­ní trič­ko, tíl­ko či taš­ku s potis­kem, za pomo­ci žeh­lič­ky jar­ní domác­nost vyzdo­bit foa­mi­ra­no­vý­mi kvě­ty, jež půso­bí vel­mi plas­tic­ky a reál­ně. Rozesmějí vás jme­nov­ky k bylin­kám, zho­to­ve­né z kor­ko­vých zátek, za pomo­ci svých dětí si vyzkou­ší­te malo­vá­ní bub­li­na­mi, vytvo­ří­te lout­ku a z kamín­ků od moře vytvo­ří­te strom živo­ta.

Každý z nás tu obje­ví tech­ni­ky či nápa­dy, kte­ré jej oslo­ví, ať už se jed­ná o jed­no­du­ché vese­lé zálož­ky do kníž­ky nebo síto­tisk na Fimu. Pomocí vypa­lo­vač­ky na dře­vo ozdo­bí­te vařeč­ky, z poly­sty­re­no­vé kou­le zas vytvo­ří­te pod­zim­ní kvě­ti­nu, šiš­kám vdech­ne­te podo­bu skřít­ků nebo myšek a na tera­se může­te roz­mís­tit roz­to­mi­lé pavou­č­ky z kame­nů. Kdo se někdy pokou­šel vyře­zat obli­čej z dýně, tak mi jis­tě dá za prav­du, že je to dosti nároč­né. To Jan Diblíček vymys­lel snad­něj­ší meto­du, již sto­jí za to vyzkou­šet. Naše nejmen­ší potě­ší advent­ní kalen­dář s hla­vič­kou Mikuláše i jabl­ka malo­va­ná bíl­ko­vou pole­vou. Skládaná vánoč­ní přá­ní, lucer­na ze zava­řo­va­cí skle­ni­ce a netra­dič­ní bale­ní dár­ků tvo­ří pomy­sl­nou třeš­nič­ku na dor­tu.

Z kaž­dé strán­ky na čte­ná­ře dých­ne radost. Veselé celo­roč­ní tvo­ře­ní pro kaž­dé­ho potě­ší milov­ní­ky kre­a­tiv­ní zába­vy a inspi­ru­je vás k oso­bi­té tvůr­čí čin­nos­ti.

  • Autor: Diblíček Jan
  • Jazyk: čes­ký
  • Počet stran: 128
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Vazba: pev­ná
  • ISBN: 978-80-271-2913-3
  • EAN: 9788027129133
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Vlastní foto & Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,79345 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61506 KB. | 29.11.2022 - 09:26:44