Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vertigo - Nejlepší film Alfreda Hitchcocka

Vertigo - Nejlepší film Alfreda Hitchcocka

Vertigo
Vertigo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John „Scottie“ Ferguson (James Stewart) vystu­do­val prá­va, ale tuto pro­fe­si vymě­nil za fyzic­ky mno­hem nároč­něj­ší prá­ci poli­cej­ní­ho detek­ti­va. Poté, co má za sebou nepří­jem­ný záži­tek a jeden z jeho kole­gů zahy­ne při pádu z vyso­ké budo­vy, začne se u Scottieho pro­je­vo­vat akro­fo­bie, kvů­li níž nemů­že dále slou­žit u poli­cie. Protože se jed­ná o „finanč­ně nezá­vis­lé­ho člo­vě­ka“, může se během před­čas­né pen­ze zota­vo­vat. Galvin Elster (Tom Helmore), boha­tý loďař a jeho sta­rá zná­most ze stu­dij­ních let, se sestká­vá se Scottiem a žádá jej, aby hlí­dal jeho krás­nou ženu Madeleine (Kim Novak). Obává se, že začí­ná trpět jakousi dušev­ní cho­ro­bou a snad dokon­ce i uva­žu­je o sebe­vraž­dě. Neustále trpí před­sta­va­mi, že ji pro­ná­sle­du­je jeden z jejích mrtvých před­ků. Scottie o tom všem pochy­bu­je, ale když pozná krás­nou Madeleine, sou­hla­sí. Když se Scottiemu poda­ří zabrá­nit její­mu poku­su o sebe­vraž­du, zami­lu­je se do ní...

Alfred Hitchcock prá­vem bývá ozna­čo­ván za jed­no­ho z nej­vět­ších fil­ma­řů všech dob. Jeho mis­trov­ská prá­ce s napě­tím a bou­rá­ním oče­ká­va­né­ho, pře­lo­mo­vé fil­mař­ské postu­py, nesku­teč­ně schop­né a oči­vid­né režij­ní vede­ní a vrcho­lo­vá umě­lec­ká hod­no­ta jeho fil­mů udě­la­la z Hitchcocka dodnes jed­ním z nej­vět­ších fil­ma­řů his­to­rie a i přes fakt, že jeho život nebyl bez posk­vrn­ky (viz celá kauza ohled­ně vzta­hu s hereč­kou Tippi Hedren), pře­sah a obrov­ské kva­li­ty Hitchcockových fil­mů to pros­tě a jed­no­du­še nesma­že. Většině jeho fil­mů se poté nedá nadá­vat jiným způ­so­bem než „ mis­trov­ská díla!“, kte­ré inspi­ro­va­la mno­ho talen­to­va­ných fil­ma­řů a vět­ši­na z nich se dodnes umís­ťu­je na sezna­mech nej­lep­ších fil­mů všech dob. Je při­tom jed­no­du­še nároč­né vybrat Hitchcockův nej­lep­ší film- Provaz, Okno do dvo­ra, Na sever Severozápadní lin­kou nebo Psycho jsou mis­trov­ský­mi díly a zby­tek Hitchcockových fil­mů na tom není o moc hůř. Osobně mám ovšem favo­ri­ta v jed­nom Hitchcockově fil­mu, kte­rý v jeho kari­é­ře shle­dá­vám jako nejlepší- Vertigo!

Vertigo je v mých očích nej­lep­ší Hitchcockův film z něko­li­ka důvodů- Přijde mi fil­mař­sky nej­uhla­ze­něj­ší a nej­vy­spě­lej­ší. Je nej­ví­ce uni­kát­ní a nej­ví­ce paměti­hod­ný. Hitchcockova hra s napě­tím je v rám­ci Vertiga posu­nu­ta ješ­tě o úro­veň výš a veš­ke­ré postup­né budo­vá­ní tem­pa v rám­ci Vertiga fun­gu­je nesku­teč­ně. Vertigo je dost mož­ná nej­kom­plex­něj­ší Vertigův film, kte­rý pojed­ná­vá o posed­los­ti, je sku­teč­ně vychy­tán do nejmen­ších detai­lů a je dost mož­ná i Hitchcockovým fil­mem nej­ná­roč­něj­ším. V kom­plet­ní podo­bě je Vertigo nicmé­ně jed­no­du­še mis­trov­ské dílo, jenž je jed­ním z mála fil­mů, kte­ré k doko­na­los­ti jako­by snad sku­teč­ně nechy­bě­lo nic. I když by se při deba­tě do mor­ku kos­tí mož­ná pře­ce jen pár aspek­tů našlo.

Adaptace romá­nu D’entre les morts dvo­ji­ce Pierrea Boileaua a Thomase Narcejaca si divá­ka zís­ká už úvod­ní­mi hyp­no­tic­ký­mi titul­ky, kte­ré dopro­vá­zí mis­trov­ský soun­d­track Bernarda Hermanna. Hitchcockův čas­tý skla­da­tel vždy při koo­pe­ra­ci s Hitchcockem doká­zal napros­to vystih­nout mra­zi­vou atmo­sfé­ru pří­bě­hů krá­le thrille­rů a celé to tak už tak mis­trov­sky nasta­ve­nou atmo­sfé­ru pro­dá­vá ješ­tě pří­měj­ším způ­so­bem. A úvod­ní titul­ky jsou jed­no­du­še doko­na­lost sama, kte­ré jsou pře­de­hrou mis­trov­ské­ho díla, kte­ré divá­ka čeká.

Papírový scé­nář dvo­ji­ce Aleca Coppela a Samuela L. Taylora Hitchcock pře­mě­nil ve vrchol­nou audi­o­vi­zu­ál­ní hru, kte­rá se může pochlu­bit geni­ál­ní obra­zo­vou kom­po­zi­cí, výbor­ný­mi kame­ro­vý­mi hrát­ky (vůbec popr­vé se zde pou­žil Dolly Zoom, kte­ré je též znám jako Hitchcock shot nebo Vertigo shot), výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny a pře­de­vším tou oči­vid­nou sil­nou režij­ní rukou za kame­rou. Kombinací toho vše­ho vzni­ká jed­no­du­še jeden úžas­ný fil­mo­vý balí­ček, jehož kva­li­tám se násled­ně málo­kte­rý film doká­zal byť jen při­blí­žit.

Už úvod­ní expo­zi­cí do děje se fil­mu poda­ří osvět­lit trau­ma hlav­ní­ho hrdi­ny, vysta­vět jeho cha­rak­ter a pak už to jenom chce chví­li čekat na roz­to­če­ní všech dějo­vých moto­rů. U Vertiga je ale obzvláš­tě důle­ži­té vní­mat veš­ke­ré jed­not­li­vé detai­ly, kte­ré geni­a­li­tu téhle vrchol­né prá­ce krá­le thrille­rů posou­va­jí ješ­tě o kus dál. A pak je tu ta navíc ta nesku­teč­ná výbor­ná gra­da­ce v samot­ném finá­le. Jedno z nejmra­zi­věj­ších, ale pře­de­vším nej­lep­ších fil­mo­vých finá­le všech dob. A prá­vě v závě­ru divá­ko­vi musí dojít jediné- Tady pros­tě vznik­lo něco jedi­neč­né­ho.

Dolly Zoom- Jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších prak­tic­kých fil­mo­vých efek­tů všech dob. Právě Vertigo se může pochlu­bit prven­stvím a jako vůbec prv­ní film v his­to­rii tenhle efekt před­sta­vi­lo. K fil­mů v němž jeho hlav­ní hrdi­na trpí závra­tě­mi (a ten­to fakt v ději pocho­pi­tel­ně sehrá­vá zásad­ní úlo­hu) se tenhle efekt jed­no­du­še hodí, stal se ovšem tak efek­tiv­ním a půso­bi­vým, že se pocho­pi­tel­ně stal pou­ží­va­ný i v jiných pro­duk­cích a došlo tak na něj i v Spielbergových Čelistech, Scorseseho Mafiánech nebo původ­ním ani­mo­va­ném Lvím krá­lo­vi. Jde jed­no­du­še o úžas­ný efekt , pře­kva­pi­vě ovšem za ní ale nesto­jí hlav­ní kame­ra­man Robert Burks. Strůjcem je totiž Irmin Roberts, kte­rý u natá­če­ní Vertiga plnil pozi­ci kame­ra­ma­na dru­hé­ho štá­bu. Což jed­no­du­še doka­zu­je to, že by se „ pod­řad­ní pra­cov­ní­ci“ nemě­li pod­ce­ňo­vat a i oni můžou při­jít s vel­ký­mi nápa­dy a postup­ně se tím vypra­co­vat. Takový Kevin Feige by ostat­ně mohl vyprá­vět.

Hitchcock u Vertiga doka­zu­je své mis­trov­ské vede­ní herců- Výborný James Stewart, vyni­ka­jí­cí Kim Novak nebo též parád­ní Barbara Bel Geddes. Vertigo svým způ­so­bem bere ze všech Hitchcockových fil­mů nej­vět­ší důraz na posta­vy a tím pádem se od samot­ných herec­kých výko­nů více oče­ká­vá. O to více je ale potě­šu­jí­cí, že i v tomhle ohle­du nemá Hitchcockova labu­tí píseň chy­bu.

Vertigo je totiž po všech strán­kách jed­no­du­še doko­na­lým dílem- Vizuálně půvab­né, vypra­věč­sky sil­né a oso­bi­té a herec­ky nesku­teč­ně pře­svěd­či­vé. To vše s výbor­ným soun­d­trac­kem, neče­ka­ný­mi dějo­vý­mi obra­ty a vrchol­nou ukáz­kou toho co děla­lo Alfreda Hitchcocka krá­lem napě­tí. Všichni auto­ma­tic­ky nemu­sí sdí­let názor, že jde o nej­lep­ší Hitchovo dílo...... ale záro­veň se musí uznat, že jde o jeden z jeho nej­vy­maz­le­něj­ších fil­mů. Což už vzhle­dem k jeho počtu vyni­ka­jí­cích sním­ků jed­no­du­še něco zna­me­ná.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,15638 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61838 KB. | 04.10.2023 - 05:13:15