Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích

Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích

pozdvizeni v pompejich

Dvanáctiletá Bára a její rodi­če se před­ne­dáv­nem pře­stě­ho­va­li z Prahy do domu na ven­ko­vě. Báře bylo zpo­čát­ku smut­no a za pře­stě­ho­vá­ní se na rodi­če zlo­bi­la, no nako­nec obje­vi­la dva důvo­dy, pro kte­ré byla ochot­ná rodi­čům to nešťast­né stě­ho­vá­ní odpus­tit. Ten prv­ní je Barča, čer­ná kočič­ka s bílým bříš­kem, náprsen­kou a tlap­ka­mi. Ten dru­hý je kou­zel­ný atlas, kte­rý našla ve sta­ré truhle na půdě.

Když Bára sáh­ne na mapu, pře­ne­se se do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­ne do Pompejí, jed­no­ho z nej­sláv­něj­ších měst Římské říše. Ocitne se na trhu s otro­ky, kde je pro­dá­na. Její nový maji­tel, Lucius Lollius, a jeho rodi­na se ale k otro­kům cho­va­jí sluš­ně, a tak se u nich Bára nemá špat­ně. Poznává běž­ný život a zvy­ky Římanů - ty zají­ma­vé, i ty nechut­něj­ší. Postupně se však zaple­te do záha­dy ztra­ce­ných klí­čů, na jejímž vyře­še­ní závi­sí osud celé rodi­ny Lolliů.

Řím: Pozdvižení v Pompejích je dru­hým dílem série Kouzelný atlas puto­vá­ní časem, kte­rou napsa­la his­to­rič­ka Veronika Válková. Historii při­bli­žu­je pro­střed­nic­tvím pou­ta­vé­ho pří­bě­hu, a tak se při čte­ní nejen poba­ví­te, ale i dozví­te spous­tu zají­ma­vos­tí z minu­los­ti.  Kromě toho se zde navíc obje­vu­je i napí­na­vá detek­tiv­ní záplet­ka, kte­rou Bára samo­zřej­mě pomů­že vyře­šit. Konec je tro­chu ide­a­lis­tic­ký i tajem­ný - Báru si odvá­dí krás­ná Římanka, kte­rá si ji kou­pi­la. Zdá se, že s ní má něja­ké plá­ny, ale jaké, to už se nedo­zví­me, pro­to­že se Bára vrá­tí zpát­ky do pří­tom­nos­ti.

Jediné, co bych vytkla, je cho­vá­ní hlav­ní hrdin­ky. Je jí dva­náct let, ale někdy se cho­vá jako malé dítě, a jin­dy zas jako dospě­lá žena. To však pří­bě­hu neu­bí­rá na čti­vos­ti a je dost mož­né, že vás tak pohl­tí, že si to ani nevšim­ne­te. Veronika Válková totiž ví, jak poba­vit, pou­čit, upou­tat i držet v napě­tí.

Hodnocení: 80%

Řím: Pozdvižení v Pompejích

Autorka: Veronika Válková

Ilustrace: Petr Kopl

Počet stran: 160

Vydáno: Grada, 2017

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,32997 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53240 KB. | 02.12.2021 - 18:45:22