Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Královna Marie Terezie

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy krá­lov­nin rodokmen a doslov, kde se dozví­te všech­ny důle­ži­té a zají­ma­vé infor­ma­ce z její­ho živo­ta.

Hlavní hrdin­kou nejen těch­to pří­bě­hů, ale i celé série  Kouzelný atlas puto­vá­ní časem, je dva­nác­ti­le­tá Bára. Nedávno se s rodi­či pře­stě­ho­va­la z Prahy na ven­kov. Zlobila se na rodi­če, pro­to­že kvů­li stě­ho­vá­ní při­šla o kama­rá­dy. Ale jsou tu dvě věci, kvů­li kte­rým je Bára ochot­ná rodi­čům pře­stě­ho­vá­ní odpus­tit. Barča, čer­ná kočka s bílým bříš­kem a tlap­ka­mi, kte­rou kou­pi­li s domem, a kou­zel­ný atlas, kte­rý Bára našla na půde ve sta­ré truhle. Jsou v něm nejen mapy Evropy, ale i jiných svě­ta­dí­lů. Stačí sáh­nout na mapu a Bára se ocit­ne v minu­los­ti. Stalo se jí to už něko­li­krát a má na to i důka­zy: ze svých cest časem si při­nes­la tře­ba náhr­del­ník od Karla IV. nebo san­dá­ly z Pompejí.

Jak už název napo­ví­dá, v téhle kni­ze se Bára ocit­ne v době vlá­dy Marie Terezie. V prv­ním pří­bě­hu, nazva­ném Zamilovaný dra­goun, se Bára poku­sí dostat sirot­ka Vojtu z vál­ky. V jed­né pís­nič­ce se zpí­va tohle: „sama krá­lov­na cedu­lič­ku psa­la, aby šohaj­ka z té voj­ny dosta­la...“ A tak se Bára roz­hod­ne, že Vojtovi vypro­sí milost u samot­né Marie Terezie...

Další pří­běh, Tajnosti císař­ských kom­nat, nava­zu­je na ten před­cho­zí. Bára se pořád sna­ží zís­kat milost pro kama­rá­da Vojtu. Dostane se až k Marii Terezii, no její přá­ní být na něja­ký čas prin­cez­nou situ­a­ci poně­kud zkom­pli­ku­je. A taky musí zjis­tit, s kým a proč se krá­lov­na po nocích schá­zí i zor­ga­ni­zo­vat taj­né setká­ní arci­vé­vod­ky­ně Marianny s jejím milým.

V čti­vém pří­bě­hu jsou nená­sil­ně zasa­ze­ny his­to­ric­ké reá­lie dané doby, tak­že je nejen zábav­ný, ale i pouč­ný. Dává mož­nost poznat his­to­ric­ké osob­nos­ti z jejich lid­ské strán­ky a nejen to, při­bli­žu­je, jak asi daná doba vypa­da­la a  co pro ni bylo typic­ké. Zároveň je napí­na­vý a plný dob­ro­druž­ství. Knihy ze série Kouzelný atlas puto­vá­ní časem pova­žu­ji za jed­ny z nej­lep­ších knih pro děti, kte­ré jsem kdy čet­la, a ráda se někdy v budouc­nu vydám spo­lu s Bárou za dal­ším dob­ro­druž­stvím.

Hodnocení: 100%

Královna Marie Terezie

Autor: Veronika Válková

Ilustrace: Petr Kopl

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 336

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68112 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53618 KB. | 18.01.2022 - 20:32:10