Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Veronika Rubínková

Existují mís­ta, kte­ré v nás na prv­ní pohled vzbu­zu­jí nepří­jem­né poci­ty. Později zjis­tí­me, že se na těch mís­tech ode­hrá­la v minu­los­ti něja­ká tra­gic­ká udá­lost a zane­cha­la tam po sobě trva­lou sto­pu. A prá­vě tako­váh­le mís­ta vyhle­dá­vá Veronika Rubínková, kte­rá vás ve své kni­ze vez­me na pro­cház­ku po deví­ti stra­ši­del­ných loka­li­tách v Čechách a na Moravě.

Společně s ní navští­ví­te sta­vě­ní Christlhof nachá­za­jí­cí se na Klatovsku, ve kte­rém pobý­val maso­vý vrah Ivan Roubal a kte­ré pro­kle­la čaro­děj­ni­ce ve chví­li, kdy ji kame­no­val dav, a Býčí ská­lu, zná­mou díky jed­no­mu z nej­vět­ších arche­o­lo­gic­kých objevů minu­lé­ho sto­le­tí. Vydáte se po nacis­tic­kých sto­pách v Libereckém kra­ji a Krušnohoři a odha­lí­te tajem­ství krva­vé kom­na­ty na zám­ku Nižbor i dáv­né klet­by Českého Švýcarska a zám­ku Jičín. Dozvíte se taky o tajem­stvích moro­vých žen neda­le­ko Lipníka nad Bečvou a pohře­biš­ti ve Smolně a svou tři­nác­tou kom­na­tu před váma ote­vře i Hořovicko.

Veronika Rubínková pro­po­ju­je legen­dy a mýty s fak­ty a při­bli­žu­je nám pohnu­tou his­to­rii vybra­ných míst. Je to oprav­du výbor­ný nápad, pro­to­že nad­při­ro­ze­né věci jsou vel­mi láka­vé a při­ro­ze­ně vzbu­zu­jí lid­skou zvě­da­vost. Je pro­to ško­da, že se zpra­co­vá­ní tak výbor­né­ho téma­tu moc nepo­ved­lo. Vyprávění autor­ky nepůso­bí zrov­na důve­ry­hod­ně a to, jak v jed­not­li­vých pří­bě­zích ská­če v čase, při čte­ní čas­to mate. 

Přesto však kni­hu dopo­ru­ču­ji. Najdete v ní tipy na zají­ma­vé a netra­dič­ní výle­ty s tem­nou atmo­sfé­rou nad­při­ro­ze­na, na kte­rých pozná­te pochmur­něj­ší strán­ky naší his­to­rie.

Hodnocení: 70%

Prokletá a tajem­ná mís­ta Čech a Moravy

Autorka: Veronika Rubínková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 200

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...