Kritiky.cz > Recenze knih > Veronica Rothová: Divergence

Veronica Rothová: Divergence

Divergence

Divergence je prv­ním dílem ze stej­no­jmen­né dysto­pic­ké tri­lo­gie. Jsme v budouc­nos­ti, ve zni­če­ném Chicagu, kde je spo­leč­nost roz­dě­le­na do pěti frak­cí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se „děti“ roz­ho­du­jí, zda zůsta­nou v té frak­ci, ve kte­ré se naro­di­li, nebo pře­jdou do jiné a razant­ně se jim tak změ­ní život, pro­to­že kaž­dá frak­ce je vel­mi roz­díl­ná od ostat­ních. Tak se musí nyní roz­hod­nout Beatrice Priorová. Vybere si zůstat s rodi­nou, nebo přestou­pí do jiné frak­ce?

Kdo ješ­tě nesly­šel o Divergenci? Předpokládám, že se najde jen vel­mi málo lidí, kte­ří nevi­dě­li fil­mo­vý pla­kát, nemě­li v ruce kni­hu, nebo nezhléd­li trai­ler na někte­rý z fil­mů. Divergentní svět je už tak proflák­nu­tý a zís­kal si spous­tu fanouš­ků po celém svě­tě jako málo­co v posled­ní době. Za to vdě­čí­me autor­ce Veronice Rothové, jejíž kni­ha Divergence byla popr­vé vydá­na, když jí bylo 23 let. Což je níz­ký věk na to, aby se Divergence sta­la spo­leč­ně s Hunger games jed­nou z nej­zná­měj­ších dysto­píí vůbec. Ale je to tak a já nad Veronicou sme­kám, jak bra­vur­ně a do malič­kos­tí vše vymys­le­la a doká­za­la psát tak, že svým sty­lem si pod­ma­ní snad kaž­dé­ho.

Já jsem z Divergence nad­še­ná. Je to pro mě kla­sic­ká, pořád­ná dysto­pie, kte­rá má hla­vu a patu a je kva­lit­ní (v rám­ci dysto­pií). Samozřejmě nemůžu tvr­dit, že young adult lite­ra­tu­ra a pře­de­vším dysto­pie je kva­lit­ní čte­ní, to je sro­zu­mi­tel­né. Ale když pad­ne slo­vo dysto­pie, prv­ní co je, tak mě vždyc­ky napad­ne Divergence a odváž­ná a sym­pa­tic­ká Tris.

Tris je hlav­ní hrdin­kou a asi kaž­dý se s ní po pár strán­kách zto­tož­ní a pro­ží­vá vše, jako by byl v její kůži. Tak tomu bylo i u mě, já jsem se od pří­bě­hu nemoh­la odpou­tat a bylo skvě­lé, jak jsem spo­leč­ně s Tris moh­la odha­lo­vat, co sto­jí za vše­mi frak­ce­mi, proč je Chicago zni­če­né, proč je někdo diver­gent­ní a co to vůbec zna­me­ná. Když jsem si kni­hu popr­vé vza­la do ruky, nápis Divergence jsem poma­lu ani nedo­ká­za­la pře­číst, natož abych vědě­la, co zna­me­ná. Teď se tomu jen směju a jsem ráda, že jsem pozna­la diver­gent­ní svět.

Doslova jsem si plný­mi douš­ky uží­va­la, jak se Tris měni­la, jak se sezna­mo­va­la s nový­mi lid­mi, vytvá­ře­la si kama­rá­dy, začle­ňo­va­la se do spo­leč­nos­ti, což vůbec neby­lo jed­no­du­ché. Připadala jsem si, jako by její život byl něja­ká tábo­ro­vá hra a nechtě­lo se mi ani věřit, že by to bylo sku­teč­né. Záměrně nechci pro­zra­zo­vat, co se v kni­ze dělo, pro­to­že tím bych vás ochu­di­la o čte­nář­ský záži­tek a různá pře­kva­pe­ní. A že jich bylo! Kolikrát jsem se při­stih­la, že jsem na strán­ky zíra­la s ote­vře­nou pusou, krou­ti­la hla­vou a říka­la si, že to už není mož­né.

Kniha je z vel­ké čás­ti zalo­že­na na zkou­má­ní lid­ské mys­li, jed­not­li­vých osob­nos­tí, ctnos­tí a vlast­nos­tí lidí. Lidé jsou vše­li­ja­cí a ten­to pří­běh to krás­ně doka­zu­je – jak umí­me být kru­tí, násil­ní a sobeč­tí, hlav­ně abychom se my měli dob­ře. Násilí, neče­ka­né momen­ty a akč­ní scé­ny – tako­vá je vět­ši­na kníž­ky, pro­to neče­kej­te něja­kou leh­kou dysto­pii, se zami­lo­va­nou a hloupou hlav­ní hrdin­kou. Jo, je tady taky tro­cha roman­ti­ky, ale oprav­du jen tak zleh­ka a celý pří­běh to dělá ješ­tě lep­ším. Obdivuju Tris, jak se umě­la vždyc­ky vhod­ně zacho­vat, byla klid­ná a chyt­rá.

V kni­ze je také spous­ta momen­tů a pří­hod, kte­ré mi utkvě­ly v hla­vě a dlou­hou dobu tam ješ­tě zůsta­nou. Ať už šlo o něja­ké dob­ro­druž­ství, scén­ku či coko­liv jiné­ho – vždy mi to dalo něco do živo­ta a kaž­dá kapi­to­la byla něčím zají­ma­vá a pouč­ná.

Četba pro mě zna­me­na­la pře­de­vším únik před rea­li­tou a skvě­lé odre­a­go­vá­ní. Zasmála jsem se, stra­cho­va­la jsem se, obá­va­la jsem se o živo­ty Tris a jejích přá­tel a jak vše dopad­ne. To je asi to, co čeká­me od čet­by něja­ké sci-fi lite­ra­tu­ry pro mlá­dež, pro­to pokud je Vám young adult lite­ra­tu­ra sym­pa­tic­ká, nevá­hej­te a sáh­ně­te po Divergenci.

 • Autor:Veronica Rothová
 • Žánr:fan­ta­sy pro děti, dysto­pie, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:29.02.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Veronica Rothová: Divergence
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […]
 • Čáry života19. dubna 2017 Čáry života Veronica Rothová, autorka Divergence - jedné z nejslavnějších sérií vůbec, přichází na knižní trh se svou novinkou – Čárami života. Ocitáme se v galaxii, ve které má každý člověk speciální […]
 • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […]
 • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]