Kritiky.cz > Recenze knih > Veronica Rothová: Aliance

Veronica Rothová: Aliance

Alliance
Alliance
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aliance je tře­tím, závě­reč­ným dílem tri­lo­gie Divergence. Aliance tedy nava­zu­je na dru­hý díl – Rezistenci. Společnost zalo­že­ná na frak­cích je v tros­kách, a když se Tris Priorové spo­leč­ně s její­mi přá­te­li naskyt­ne mož­nost pro­zkou­mat svět za plo­tem - hra­ni­ce­mi měs­ta, nevá­há. Zjistí, že se jim v novém sys­té­mu a pro­stře­dí žije jed­no­duš­ší a svo­bod­něj­ší život, na kte­rý by si mož­ná i zvyk­li. Ale nic není tak růžo­vé, jak se zpr­vu zdá a život za plo­tem tak odha­lu­je skry­té a tem­né prav­dy, kte­ré si žáda­jí činy v podo­bě odpla­ty, bojů a dal­ší vzpou­ru.

Oproti před­cho­zím dílům je Aliance v hod­ně ohle­dech jiná. Autorka Veronica Roth se roz­hod­la Alianci vyprá­vět z dvou pohle­dů, kte­ré se stří­da­jí – a to kla­sic­ky z Trisina, ale i (pře­kva­pi­vě) z Tobiasova pohle­du. Je to pří­jem­ná změ­na, díky kte­ré se dosta­ne­me hlou­bě­ji do poci­tů hlav­ních hrdi­nů. Další změ­nou je změ­na pro­stře­dí – z vel­ké čás­ti je děj toho­to dílu situ­o­ván v novém pro­stře­dí, v novém are­á­lu, kde je jiný sys­tém. Oproti Rezistenci, kde se Tris s přá­te­li neu­stá­le uchy­lo­va­li z mís­ta na mís­to je Aliance v tom­to smě­ru klid­ná. Líbilo se mi pozná­vá­ní nové­ho are­á­lu a sys­té­mu, do kni­hy to při­da­lo něco na ori­gi­na­li­tě a také tak při­by­la spous­ta nových a nezná­mých postav, u kte­rých bylo těž­ké odhad­nout, zda jsou na stra­ně dob­ra či zla. A posled­ní vel­ký roz­díl je v tom, že toto je posled­ní díl a tak se vše schy­lu­je k oče­ká­va­né­mu kon­ci a po celou dobu čet­by jsem vymýš­le­la růz­né způ­so­by, jak to teda dopad­ne.

Ale v jiných ohle­dech Aliance neza­os­tá­vá za svý­mi před­chůd­ci – je zde spous­ta akč­ních udá­los­tí, zvra­tů, děsi­vých pravd a neod­ha­li­tel­ných lží. Vztah mezi Tris a Tobiasem stá­le tro­chu skří­pe, ale opro­ti Rezistenci je tady té roman­ti­ky tro­chu více. V před­cho­zích dílech mi to nepři­šlo zase tak oka­té, ale tady si nemůžu pomoct – mys­lím, že autor­ka chtě­la šoko­vat na kaž­dé strán­ce a stá­le více se zamo­tá­va­la do pří­bě­hu. Nebo spíš takhle – do pří­bě­hu jsem se zamo­tá­va­la já, ale nevím, proč si nemoh­la někte­ré zby­teč­ně kom­pli­ko­va­né pasá­že a zvra­ty odpus­tit, pro­to­že neby­ly vůbec důle­ži­té, jen zabí­ra­ly mís­to v kni­ze. Takže se pak sta­lo to, že jsem někte­ré odstav­ce muse­la číst něko­li­krát, abych si vše urov­na­la v hla­vě a při­šla na to, kdo za co může a kdo a co vlast­ně udě­lal.

Ale jinak je kni­ha skvě­lá stej­ně jako prv­ní dva díly – je plná napě­tí, zvra­tů, roman­ti­ky, kom­pli­ko­va­ných vzta­hů, odpuš­tě­ní, lás­ky, nená­vis­ti. Bylo pouč­né a zají­ma­vé, jak Tobias líčil své poci­ty k rodi­čům, kte­ré nená­vi­dí a milu­je záro­veň. Tyhle momen­ty mi pomoh­ly uvě­do­mit si, jak je důle­ži­tá výcho­va dítě­te a jak dět­ství cel­ko­vě ovliv­ňu­je naši osob­nost a to, jací jsme a bude­me.

Aliance pro mě zna­me­ná skvě­lý závěr slav­né tri­lo­gie, kte­rý nemohl být více emo­tiv­ní, šťast­něj­ší a tragič­těj­ší záro­veň. Celá diver­gent­ní tri­lo­gie urči­tě sto­jí za pře­čte­ní, není to jen o stří­le­ní, povstá­ní, zvrá­ce­ném sys­té­mu a bojo­vá­ní. Knihy mají v sobě něco víc – urči­tou hloub­ku, kte­rá zasáh­ne srd­ce. Podle mě nám autor­ka pří­bě­hem Tris a Tobiase v mno­ha pasá­žích chtě­la něco říct, něco nazna­čit. To se jí poved­lo a já vím, že ješ­tě dlou­ho budu pře­mýš­let nad tím­to neče­ka­ným kon­cem.

Malý tip na závěr: série Divergence byla také zfil­mo­vá­na - Aliance běží v kinech od začát­ku břez­na. Filmové zpra­co­vá­ní je tak­též vel­mi pove­de­né, i když v jis­tých ohle­dech pozmě­ně­né.


  • Autor:Veronica Rothová
  • Žánr:fan­ta­sy pro děti, dysto­pie, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:14.03.2016

Kniha ke kou­pi na: http://www.albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,19437 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61734 KB. | 30.09.2023 - 15:51:10