Veronica Monet: Vědomá prostitutka

Vedoma prostitutka obalka web

Vedoma_prostitutka_obalka_webÚžasná kni­ha, kte­rá se vul­gár­ně jen může tvá­řit. Opravdu se jí neboj­te a ote­vře­te jí. Rozvinete se jako pou­pě a při dočí­tá­ní posled­ních strá­nek jsem se už usmí­va­la. Snad i osvo­bo­ze­na od pout sexu­a­li­ty buď spou­tá­va­né do nemo­rál­na nebo poni­žo­va­né. Ano, autor­ka je sice pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce, ale své zku­še­nos­ti vlo­ži­la do vel­mi logic­ké­ho a pou­ta­vé­ho čte­ní, kte­ré nepo­hor­šu­je. Ale nao­pak, bez okol­ků odha­lu­je prak­ti­ky i myš­len­ko­vé pocho­dy těch, za kte­rý­mi se muži vra­cí, pro­to­že pros­tě nemo­hou odo­lat. Ona totiž tělem i duší žije ero­tičnem. Magickým a hma­ta­tel­ným.

A tako­vá by občas chtě­la být kaž­dá žena, ne?

Ne, autor­ka oprav­du není cou­ra, ačko­liv se s tím­to ter­mí­nem ve své pra­xi setká­va­la čas­to. Poslední stra­ny své kni­hy věnu­je (nejen žen­ským) obě­tem sexu­ál­ní­ho nási­lí a jsou to nesmír­ně cit­li­vá slo­va s mno­ha tipy a dob­rý­mi rada­mi, jak k těm­to lidem při­stu­po­vat, aniž bys­te jim půso­bi­li ješ­tě vět­ší bolest. I ona tím vším pro­šla…

„Dříve, než jsem se sta­la spo­leč­ni­cí, jsem neby­la schop­ná si sexu uží­vat tolik, jak si ho uží­vám teď. Dokonce i sexu­ál­ní život s mým pří­te­lem byl při­nej­lep­ším sla­bý, a to kvů­li růz­ným věcem, kte­ré jsem si muse­la nejdří­ve vyře­šit. Když se náho­dou obje­vil za mnou, zatím­co jsem myla nádo­bí, hroz­ně jsem se vyle­ka­la, rozzlo­bi­la jsem se a dosta­la strach. Když se o mě otřel nohou, zatím­co jsme spa­li v jed­né poste­li, nasko­či­la mi husí kůže. Věděla jsem, že mu mohu věřit. Věděla jsem, že mne při­ta­hu­je. Tak v čem byl pro­blém?

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Y...
Sledování filmů NIKDY nebylo tak cool | Projektor BENQ W2700 ...
Hovory s TGM – Recenze – 60% Celovečerní režijní debut filmového producenta Jakuba Červenky Hovory s TGM se odehrává v ro...
RECENZE – Návod k použití lásky Autorka: Renáta NázlerováPřeklad: Jana SemelkováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v Č...
Následky Na první pohled složitá kniha, která se ale neskutečně lehce čte. Kniha vypráví příběh ...

… Abych se uzdra­vi­la, muse­la jsem také pro­jít urči­tou eta­pou sexu­ál­ní absti­nen­ce. Absence sexu mi umož­ni­la se spo­jit se svým stře­dem a cítit se i o samo­tě celist­vá. Jako oběť sexu­ál­ní­ho zne­u­ži­tí v dět­ství jsem se muse­la nej­pr­ve zažít v ase­xu­ál­ní podo­bě, než jsem byla opět schop­ná se spo­jit se svou sexu­a­li­tou. Byla jsem okra­de­na o nevin­né dět­ství, a tak jsem se roz­hod­la, že si ho vez­mu zpět. Stala jsem se sama sobě dob­rým rodi­čem a poskyt­la si lás­ku a uzná­ní, kte­ré jsem si zaslou­ži­la jako malá hol­čič­ka.  Některé věci, jako že jsem si tře­ba kou­pi­la panen­ku Barbie nebo autíč­ko Tonku, vám mohou při­pa­dat hloupé, ale byly sou­čás­tí mé ces­ty k zaho­je­ní vnitř­ní­ho dítě­te. Díky léče­ní, kte­ré jsem v obdo­bí absti­nen­ce zaži­la, uzná­vám absti­nen­ci nejen jako plat­nou sexu­ál­ní vol­bu, ale také jako důle­ži­tou zastáv­ku na ces­tě k sexu­ál­ní celist­vos­ti.“

Autorka se čas­to dělí o své nej­in­tim­něj­ší osob­ní zále­ži­tos­ti a to jak fyzic­ké, tak i dušev­ní. Můžete ji na prv­ní pohled odsou­dit, ale tím, jak vás nechá nahléd­nout do hloub­ky své duše a život­ních zku­še­nos­tí, bude­te jí fas­ci­no­vá­ni. Budete jí obdi­vo­vat, bude­te si jí vážit. Prošla v tom­to téma­tu ces­tou, při kte­ré muse­la bojo­vat hlav­ně sama se sebou a najít tu nej­schůd­něj­ší ces­tu, včet­ně hle­dá­ní v his­to­rii pro­sti­tu­ce a muse­la dojít i ke sta­rým bohy­ním, ve kte­rých našla posvát­nou sexu­a­li­tu. Procházela vývo­je, stej­ně jako její inze­rá­ty nabí­ze­jí­cí nej­pr­ve sex, a poté až k léči­tel­ským zážit­kům.  V této kni­ze se podě­lí o to, jak si pora­dit s orgas­mem, s orál­ním sexem, s anál­ním sexem, s G body jak u ženy, tak u muže, tak i s tím, jak vůbec žena půso­bí SEXY, jak svá­dět, jak natá­čet svůj vlast­ní ero­tic­ký film a vůbec – jak si hrát se sexu­a­li­tou, kte­rá je nám nabí­ze­na.

To jsou ty prak­tic­ké zále­ži­tos­ti. Přesto však doká­za­la do toho­to tex­tu vlo­žit srd­ce, inti­mi­tu a odha­lo­vá­ní fatál­ní sla­bi­ny všech mužů – tady zjis­tí­te, co je ta jis­kra, kte­rá nuti­la muže pla­tit jí obrov­ské část­ky za noc… kupo­va­li jí dár­ky a těši­li se z její pří­tom­nos­ti. Možná, co my víme…

… mož­ná je toto návod na vztah

Veronica Monet se po čtr­nác­ti letech roz­hod­la skon­čit svo­ji kari­é­ru pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce. Přestože se jí poda­ři­lo vypra­co­vat se na úpl­nou špič­ku v tom­to obo­ru a muži jí běž­ně pla­ti­li 15 tisíc dola­rů za noc, cíti­la, že při­šel čas na změ­nu. Jak sama říká, důvo­dy byly tři: kon­flik­ty se záko­nem (a to přes­to­že ze svých pří­jmů pla­ti­la daně), nechtě­la už pra­co­vat nahá (chtě­la při­ná­šet svým kli­en­tům radost, aniž se jich muse­la dotý­kat na intim­ních par­ti­ích)) a nako­nec věři­la své intu­i­ci, že napí­še a vydá kni­hu. Od dět­ství sni­la o tom, že bude spi­so­va­tel­kou a vědě­la, že v 45 letech vydá prv­ní kni­hu. Proto ve 44 letech skon­či­la s pra­cí a pře­stě­ho­va­la se do chat­ky v horách a napsa­la kni­hu, kte­rou drží­te v rukou. Kromě psa­ní se Veronica Monet věnu­je pora­den­ství v oblas­ti sexu­a­li­ty, vzta­ho­vé­mu pora­den­ství a meto­dám zvlá­dá­ní hně­vu. Zároveň pro­vo­zu­je webo­vé strán­ky, kde nabí­zí infor­ma­ce a pomoc­nou ruku těm, kdo se chtě­jí zba­vit nad­vlá­dy stu­du a vykro­čit smě­rem k oprav­do­vé­mu já.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2015, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
  • HHhH - Laurent Binet10. prosince 2019 HHhH - Laurent Binet Když nazvete knihu tajemnou šifrou HHhH, tak to budí pozornost. Když navíc zjistíte, že pod onou šifrou se skrývá označení "Himmlers Hirn heisst Heydrich" (Himmlerův mozek se jmenuje […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
  • Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého17. února 2020 Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého Komiksy měly v Československu a posléze i v České republice velkou tradici. Začal to tak nějak legendární Čtyřlístek a pokračuje s tím dodnes. Ale tentokrát o jiném, než o českém […]
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]