Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Veronica Monet: Vědomá prostitutka

Veronica Monet: Vědomá prostitutka

Vedoma prostitutka obalka web
Vedoma prostitutka obalka web
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vedoma_prostitutka_obalka_webÚžasná kni­ha, kte­rá se vul­gár­ně jen může tvá­řit. Opravdu se jí neboj­te a ote­vře­te jí. Rozvinete se jako pou­pě a při dočí­tá­ní posled­ních strá­nek jsem se už usmí­va­la. Snad i osvo­bo­ze­na od pout sexu­a­li­ty buď spou­tá­va­né do nemo­rál­na nebo poni­žo­va­né. Ano, autor­ka je sice pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce, ale své zku­še­nos­ti vlo­ži­la do vel­mi logic­ké­ho a pou­ta­vé­ho čte­ní, kte­ré nepo­hor­šu­je. Ale nao­pak, bez okol­ků odha­lu­je prak­ti­ky i myš­len­ko­vé pocho­dy těch, za kte­rý­mi se muži vra­cí, pro­to­že pros­tě nemo­hou odo­lat. Ona totiž tělem i duší žije ero­tičnem. Magickým a hma­ta­tel­ným.

A tako­vá by občas chtě­la být kaž­dá žena, ne?

Ne, autor­ka oprav­du není cou­ra, ačko­liv se s tím­to ter­mí­nem ve své pra­xi setká­va­la čas­to. Poslední stra­ny své kni­hy věnu­je (nejen žen­ským) obě­tem sexu­ál­ní­ho nási­lí a jsou to nesmír­ně cit­li­vá slo­va s mno­ha tipy a dob­rý­mi rada­mi, jak k těm­to lidem při­stu­po­vat, aniž bys­te jim půso­bi­li ješ­tě vět­ší bolest. I ona tím vším pro­šla…

„Dříve, než jsem se sta­la spo­leč­ni­cí, jsem neby­la schop­ná si sexu uží­vat tolik, jak si ho uží­vám teď. Dokonce i sexu­ál­ní život s mým pří­te­lem byl při­nej­lep­ším sla­bý, a to kvů­li růz­ným věcem, kte­ré jsem si muse­la nejdří­ve vyře­šit. Když se náho­dou obje­vil za mnou, zatím­co jsem myla nádo­bí, hroz­ně jsem se vyle­ka­la, rozzlo­bi­la jsem se a dosta­la strach. Když se o mě otřel nohou, zatím­co jsme spa­li v jed­né poste­li, nasko­či­la mi husí kůže. Věděla jsem, že mu mohu věřit. Věděla jsem, že mne při­ta­hu­je. Tak v čem byl pro­blém?

… Abych se uzdra­vi­la, muse­la jsem také pro­jít urči­tou eta­pou sexu­ál­ní absti­nen­ce. Absence sexu mi umož­ni­la se spo­jit se svým stře­dem a cítit se i o samo­tě celist­vá. Jako oběť sexu­ál­ní­ho zne­u­ži­tí v dět­ství jsem se muse­la nej­pr­ve zažít v ase­xu­ál­ní podo­bě, než jsem byla opět schop­ná se spo­jit se svou sexu­a­li­tou. Byla jsem okra­de­na o nevin­né dět­ství, a tak jsem se roz­hod­la, že si ho vez­mu zpět. Stala jsem se sama sobě dob­rým rodi­čem a poskyt­la si lás­ku a uzná­ní, kte­ré jsem si zaslou­ži­la jako malá hol­čič­ka.  Některé věci, jako že jsem si tře­ba kou­pi­la panen­ku Barbie nebo autíč­ko Tonku, vám mohou při­pa­dat hloupé, ale byly sou­čás­tí mé ces­ty k zaho­je­ní vnitř­ní­ho dítě­te. Díky léče­ní, kte­ré jsem v obdo­bí absti­nen­ce zaži­la, uzná­vám absti­nen­ci nejen jako plat­nou sexu­ál­ní vol­bu, ale také jako důle­ži­tou zastáv­ku na ces­tě k sexu­ál­ní celist­vos­ti.“

Autorka se čas­to dělí o své nej­in­tim­něj­ší osob­ní zále­ži­tos­ti a to jak fyzic­ké, tak i dušev­ní. Můžete ji na prv­ní pohled odsou­dit, ale tím, jak vás nechá nahléd­nout do hloub­ky své duše a život­ních zku­še­nos­tí, bude­te jí fas­ci­no­vá­ni. Budete jí obdi­vo­vat, bude­te si jí vážit. Prošla v tom­to téma­tu ces­tou, při kte­ré muse­la bojo­vat hlav­ně sama se sebou a najít tu nej­schůd­něj­ší ces­tu, včet­ně hle­dá­ní v his­to­rii pro­sti­tu­ce a muse­la dojít i ke sta­rým bohy­ním, ve kte­rých našla posvát­nou sexu­a­li­tu. Procházela vývo­je, stej­ně jako její inze­rá­ty nabí­ze­jí­cí nej­pr­ve sex, a poté až k léči­tel­ským zážit­kům.  V této kni­ze se podě­lí o to, jak si pora­dit s orgas­mem, s orál­ním sexem, s anál­ním sexem, s G body jak u ženy, tak u muže, tak i s tím, jak vůbec žena půso­bí SEXY, jak svá­dět, jak natá­čet svůj vlast­ní ero­tic­ký film a vůbec – jak si hrát se sexu­a­li­tou, kte­rá je nám nabí­ze­na.

To jsou ty prak­tic­ké zále­ži­tos­ti. Přesto však doká­za­la do toho­to tex­tu vlo­žit srd­ce, inti­mi­tu a odha­lo­vá­ní fatál­ní sla­bi­ny všech mužů – tady zjis­tí­te, co je ta jis­kra, kte­rá nuti­la muže pla­tit jí obrov­ské část­ky za noc… kupo­va­li jí dár­ky a těši­li se z její pří­tom­nos­ti. Možná, co my víme…

… mož­ná je toto návod na vztah

Veronica Monet se po čtr­nác­ti letech roz­hod­la skon­čit svo­ji kari­é­ru pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce. Přestože se jí poda­ři­lo vypra­co­vat se na úpl­nou špič­ku v tom­to obo­ru a muži jí běž­ně pla­ti­li 15 tisíc dola­rů za noc, cíti­la, že při­šel čas na změ­nu. Jak sama říká, důvo­dy byly tři: kon­flik­ty se záko­nem (a to přes­to­že ze svých pří­jmů pla­ti­la daně), nechtě­la už pra­co­vat nahá (chtě­la při­ná­šet svým kli­en­tům radost, aniž se jich muse­la dotý­kat na intim­ních par­ti­ích)) a nako­nec věři­la své intu­i­ci, že napí­še a vydá kni­hu. Od dět­ství sni­la o tom, že bude spi­so­va­tel­kou a vědě­la, že v 45 letech vydá prv­ní kni­hu. Proto ve 44 letech skon­či­la s pra­cí a pře­stě­ho­va­la se do chat­ky v horách a napsa­la kni­hu, kte­rou drží­te v rukou. Kromě psa­ní se Veronica Monet věnu­je pora­den­ství v oblas­ti sexu­a­li­ty, vzta­ho­vé­mu pora­den­ství a meto­dám zvlá­dá­ní hně­vu. Zároveň pro­vo­zu­je webo­vé strán­ky, kde nabí­zí infor­ma­ce a pomoc­nou ruku těm, kdo se chtě­jí zba­vit nad­vlá­dy stu­du a vykro­čit smě­rem k oprav­do­vé­mu já.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2015, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Další slavná herní značka dostanou seriálovou adaptaci27. října 2020 Další slavná herní značka dostanou seriálovou adaptaci Další slavná herní značka dostanou seriálovou adaptaciMahriz MoviesAssassin's Creed se dočká hraného seriálu, ten po zisku práv chystá Netflix. Na pozice producentů usedli Jason Altman a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Preacher - See8. června 2016 Preacher - See Na světě máme již pár dní druhou epizodu seriálu Preacher, tak si pojďme shrnout, co nám tvůrci v čele se Sethem Rogenem nabídli tentokrát. Na úvod musím říct, že rozhodně nejsem tak velký […] Posted in Kritický Klub
  • Titulky k Les Misérables S01E01 - Episode #1.18. dubna 2019 Titulky k Les Misérables S01E01 - Episode #1.1 Ocitáme se v Paříži roku 1815. Do života krásné, leč chudé švadleny Fantiny vstoupí bohatý a krásný Felix. Mají ti dva vůbec nějakou šanci? Nebo je jejich vztah již od začátku odsouzen k […] Posted in Titulky
  • Požárník Sam - Vodní dobrodružství17. června 2019 Požárník Sam - Vodní dobrodružství Už více jak tři desetiletí dobývá dětská srdce Požárník Sam. Britský animovaný seriál, pojednávající o hrdinských činech požárníka Sama a dalšího osazenstva hasičské stanice, je oblíbený […] Posted in Recenze knih
  • Holky pod zámkem - 31. 5. 20172. června 2017 Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 by nguyn-than Posted in Reality show
  • Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin22. února 2013 Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin Detektivní seriály mají vždy velkou diváckou podporu a sledovanost. Je totiž tak lákavé a sympatické sledovat snažení toho správného (detektiva) při chytání těch zlých a špatných […] Posted in TV Recenze
  • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […] Posted in Recenze knih
  • Intouchables - Nedotknutelní - 95%21. dubna 2012 Intouchables - Nedotknutelní - 95% Natočit příběh o postiženém člověku je vždycky velice ošemetná věc. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak to dopadne - buďto  vznikne srdceryvná tragédie, která v každém druhém záběru […] Posted in Filmové recenze
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,71915 s | počet dotazů: 275 | paměť: 60536 KB. | 24.03.2023 - 12:58:02