Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?

125784 600 0 fit

V Helsinkách je nale­ze­na mrt­vá žena slav­né­ho spi­so­va­te­le. Na vraž­dě je hod­ně zvlášt­ní to, že sedí ve slav­nost­ních čer­ných šatech u sto­lu s děsi­vým škle­bem a ješ­tě chví­li před smr­tí stih­la zavo­lat na tís­ňo­vou lin­ku. Na mís­to vraž­dy se dosta­ne mla­dá vyšet­řo­va­tel­ka Jessica, kte­ré je pří­pad svě­řen. Až poz­dě ji dojde, že vrah tam celou dobu pobý­val s nimi v oble­ku vyšet­řo­va­te­le. Ale vrah je už dáv­no pryč. Mezitím man­žel mrt­vé, slav­ný spi­so­va­tel Roger Koponen, má bese­du v Savonlinně, dale­ko od domo­va, když se dozví­dá o smr­ti své ženy. Následně je pře­pra­vo­ván poli­cií zpět do Helsinek, aby ho moh­li podro­bit výsle­chu. Vražda jeho ženy se nápad­ně podo­bá moti­vu vraž­dy v jeho kni­ze. Během ces­ty je jejich auto une­se­no a na mís­tě se najdou dvě oho­ře­lé mrt­vo­ly, jeho a poli­cist­ky. V jeho romá­nu zemře muž a žena uho­ře­ním.

Policisté jsou tím zne­po­ko­je­ni a ihned začí­na­jí stu­do­vat kni­hu, aby vědě­li, jaké vraž­dy mohou ješ­tě čekat. Vražd je v sérii knih Hon na čaro­děj­ni­ce mno­hem více. Kdo má vraž­dy na svě­do­mí? Postupně to vypa­dá, že pacha­te­lů je více. A proč má poli­cie pocit, že jim někdo před­ha­zu­je sto­py jako kos­ti hla­do­vým psům a oni je přes­ně násle­du­jí? Co tím pacha­tel či pacha­te­lé sle­du­jí? Jessice na tom pří­pa­du něco úpl­ně nese­dí a má tako­vý zvlášt­ní pocit, i sny, jako by to s ní nějak sou­vi­se­lo. Plete se, nebo je na tom něco prav­dy?

Postupně při­bý­va­jí dal­ší mrt­ví, kte­ří zemře­li stej­ně jako v kni­ze. Policie má pode­zře­ní, že Roger Coponen nako­nec neze­mřel, pro­to­že je nato­čen na zázna­mu z met­ra. Kdo byl ale tedy upá­len s poli­cist­kou? Policie stá­le nemů­že při­jít na motiv a hlav­ně, kdo za tím vězí.

Kromě pří­bě­hu o vyšet­řo­vá­ní vražd se line kni­hou pří­běh Jessici, kdy čte­nář poma­lu pood­krý­vá její minu­lost. Proč má Jessica luxus­ní byt, na kte­rý by z poli­cej­ní­ho pla­tu nikdy nedo­sáh­la, ale při­tom to tají a nao­ko žije v oby­čej­né gar­son­ce? Co skrý­vá její minu­lost? Odpovědi čeka­jí v kni­ze…

Kniha bez něja­kých vel­kých okol­ků rov­nou sko­čí do akce, k veče­ru, kdy je zabi­ta prv­ní oběť. Čtenář je tak hned vta­žen do děje a s napě­tím sle­du­je, jak se to bude vyví­jet dále. Další napě­tí v mno­hem men­ším měřít­ku před­sta­vu­je odkrý­vá­ní pří­bě­hu Jessici. Tyto linie se tam pro­lí­na­jí a dohro­ma­dy se sna­ží odpo­vě­dět na mno­ho otá­zek. Myslím, že do posled­ní chví­le nemá čte­nář poně­tí, jak kni­ha dopad­ne a kdo je vlast­ně vrah.

Kniha se mi čet­la vel­mi dob­ře, vyho­vo­va­lo mi, že v kni­ze chy­bí něja­ké detail­ní popi­sy vražd, detai­lů mrt­vol, vraž­dě­ní apod, vel­mi oce­ňu­ji psy­cho­lo­gic­kou lin­ku kni­hy. S napě­tím  jsem sle­do­va­la Jessičin pří­běh a čeka­la, jak to do sebe zapad­ne, proč tají svou minu­lost. Od kni­hy se mi odtr­há­va­lo těž­ko, děj byl pou­ta­vý, vykres­le­ný, zají­ma­vé zvra­ty. Ale po dočte­ní kni­hy jsem nevě­dě­la, co si mys­let. Závěr mě tedy hod­ně zkla­mal. Místo odpo­vě­dí na mno­ho otá­zek se čte­nář dozví jen názna­ky moti­vu pacha­te­lů, tedy kro­mě toho, že to v hla­vě nemě­li vlast­ně v pořád­ku a pat­ři­li dá se říci k něja­ké sek­tě. I pří­běh Jessici je hod­ně zvlášt­ní. Trochu jsem ze zakon­če­ní měla pocit, že ač autor kni­hu vel­mi dob­ře roze­psal, tak jako kdy­by nako­nec nevě­děl, proč psal, co tam psal a jak to vlast­ně vysvět­lit, tak nechal konec více­mé­ně ote­vře­ný, bez odpo­vě­dí na otáz­ky, kte­ré vyvsta­ly. Rozuzlení mi při­šlo už tako­vé hod­ně pře­fa­bu­lo­va­né a po dočte­ní jsem měla pocit, že nic tak uje­té­ho, jsem už dlou­ho nečet­la. A při­tom si mys­lím, že je toho kon­ce ško­da. Čtenář by si zaslou­žil dostat odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré vznik­nou.


Kniha: Věrný čte­nář

Autor: Seeck Max

Nakladatelství: Cosmopolis

Počet stran: 392

Žánr: detek­tiv­ní romá­ny, thrille­ry

Hodnocení: 75 %

  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,17123 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46899 KB. | 21.01.2021 - 16:05:53