VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.

Pravodla

Pravidlo prů­švi­hu je návo­dem. Návodem pro osa­mě­lé a zhr­ze­né. Ženy, samo­zřej­mě. Románů pro osa­mě­lé a zhr­ze­né muže není mno­ho, muži si v obdo­bích kri­zí kni­hy o kri­zích zjev­ně nečtou a hle­da­jí útě­chu v jiných sfé­rách živo­ta. Ženy jsou mul­ti­funkč­ní, a tak si tako­vé kni­hy čtou, a ved­le toho tak­též hle­da­jí v jiných sfé­rách, co se těm muž­ským podo­ba­jí jako vej­ce vej­ci… Alkohol, wor­ko­ho­li­če­ní, pří­le­ži­tost­ný sex a našly by se i dal­ší akti­vi­ty, či pasi­vi­ty. „Nejsem ani prv­ní ani posled­ní, kdo si čeká­ní na osu­do­vý pro­těj­šek se vše­mi pěti P (pra­chy, penis, posluš­nost, pra­co­vi­tost a palác) krá­tí rekre­ač­ním sexem.“

S hlav­ní hrdin­kou Evou se na začát­ku pří­bě­hu potká­vá­me na začát­ku vel­ké­ho zkla­má­ní, kdy se původ­ní plá­ny bor­tí jako hrad z pís­ku a minu­lost se tvá­ří jako jeden vel­ký otaz­ník. Její vnitř­ní mono­lo­gy by moh­ly při­po­mí­nat slav­nou Bridget Johnsonovou. „Zalévám instant­ní kávu a při­tom mi dojde, že v pomuchla­ném tri­ku a tep­lá­cích posle­pu vyhráb­nu­tých z prá­del­ní­ho koše musím vypa­dat jako totál­ní lúzr.“ Krize střed­ní­ho věku, ujíž­dě­jí­cí vlak mateř­ství a mlá­dí, nad­vá­ha, sebe­lí­tost a done­ko­neč­na se opa­ku­jí­cí téma muž­ské špat­nos­ti a nedo­sta­či­vos­ti se obje­vu­jí téměř na kaž­dé strán­ce. „Nedoplatil mi nikdy nic.“

Autorka nás pro­vá­zí zra­ně­nou hrdin­či­nou psy­ché, kte­rá ale pro­dě­lá­vá osob­nost­ní růst. Za sebou při­tom nechá­vá prázd­né lah­ve od čer­ve­né­ho vína a neko­neč­né množ­ství hrn­ků se zaschlý­mi zbyt­ky instant­ní­ho kafe. Čekání na pana Božského nás pře­ne­se dokon­ce za oce­án. Opouštěná a opouš­tě­jí­cí Eva má při vyprá­vě­ní své­ho pří­bě­hu pro­stor sle­do­vat čte­ná­ře, zda ji bed­li­vě vní­má a občas ho vybí­zí k vět­ší pozor­nos­ti. „No tak pochop­te, že jsem se z Borise ješ­tě neu­zdra­vi­la.“ Nebo: „To mi pověz­te, jak jsem moh­la sama se sebou vydr­žet? Takhle si ubli­žo­vat!“

Nejblíže se rea­li­tě blí­ží věč­né dia­lo­gy s mat­kou, kte­rá volá téměř vždy nevhod, ale o to nalé­ha­vě­ji. Její neko­neč­né mono­lo­gy o tom, co prá­vě uva­ři­la a násled­ně sněd­la, se táh­nou celým dějem jako čer­ve­ná nit.

Vyprávění ply­ne v tem­pu smě­rem vpřed, pří­běh se vejde do hori­zon­tu něko­li­ka dní a smě­řu­je neo­myl­ně k oče­ká­va­né katar­zi. A jaké z toho ply­ne pou­če­ní? Sečteno a pod­tr­že­no, muž­ský svět jest při­jat na milost, ale ten žen­ský je stej­ně lep­ší!

Spisovatelka, redak­tor­ka, autor­ka tří knih. Matka a babič­ka. Milovnice jíd­la, chůze a ency­klo­pe­dií o zví­řa­tech. Tolik z infor­ma­cí na pře­ba­lu kni­hy.

VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo prů­švi­hu. Frýdek-Místek: Alpress, 2016. Klokan (Alpress). ISBN 978-80-7466-940-8.

Knihu si samo­zřej­mě může­te kou­pit pří­mo v nakla­da­tel­ství.


Ohodnoťte článek


Obrová Zdenka

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veselí - kniha o návratu domů17. prosince 2018 Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? Neváhejte a pusťte se do čtení novinky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pracuje […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem20. ledna 2018 Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem Román pro ženy vyprávěný z chlapské perspektivy. Román retrospektivní. Román téměř růžový. Příběh muže, který se dívá do hlavně padesátky vypráví o tom, jak nedořešená minulost kontaminuje […]
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […]
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […]
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
  • STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač20. května 2016 STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozvánka, lístek, vstupenka do odlišného bytí, kde se jako v každé správné […]
  • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
  • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […]
  • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
Doporučujeme...