Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vermontské psycho od Jennifer McMahon

Vermontské psycho od Jennifer McMahon

psycho3 e1548369193417
psycho3 e1548369193417

Příběh se točí oko­lo staré­ho Tower Motelu s 28 poko­ji a bazé­nem, sto­jí­cím ve Vermontu. Kdysi mož­ná skvě­lé mís­to na dovo­le­nou, nyní mís­to, kte­ré­mu se radě­ji pohle­dem vyhne­te, nebez­peč­né a doslo­va se špat­nou pověs­tí.

Když kle­pat Smrt na dve­ře usly­šíš,

napad­ne tě, žes ji už viděl kde­si.

Sotva po scho­dech při­kra­de se blíž,

bude jak noč­ní můra, kte­rá děsí.

Když potom svo­ji tvář v zrca­dle zříš,

pocho­píš, jak podob­ní oba jste si.

Motel kdy­si dáv­no posta­vil děde­ček dvou hol­či­ček jako dárek pro babič­ku. K mote­lu navíc ješ­tě při­sta­věl tajem­nou věž ve sty­lu Londýnského Toweru a uta­jo­va­ný pokoj, o jehož exis­ten­ci nemě­li tuše­ní nejen samot­ní hos­té, ale i někte­ří samot­ní oby­va­te­lé hote­lu. Pokoj, jež měl něco nebo něko­ho uchrá­nit, uvěz­nit tak, aby neu­blí­žil nejen sám sobě, ale i lidem tam ven­ku.

Nyní je to již ale dosti zchát­ra­lá a nebez­peč­ná zří­ce­ni­na, a to i přes­to, že kdy­si dří­ve to byl vel­mi pro­spe­ru­jí­cí a v oko­lí dosti vyhlá­še­ný hotel, kam lidé nejen rádi jez­di­li, ale i sem se vra­ce­li. Nyní tomu už tak neby­lo! 

Už od samot­né­ho počát­ku se tu děly zvlášt­ní věci. Bylo to mís­to opře­de­né dáv­ným rodin­ným tajem­stvím, jež poma­lu na poza­dí horo­ro­vé až duchař­ské téma­ti­ky roz­plé­tá­me a dostá­vá­me se k napros­to neče­ka­né­mu rozuz­le­ní děje.

Celý děj je roz­dě­len do tří  dějo­vých a časo­vých linií, kte­ré bychom moh­ly roz­dě­lit na rok 2013 tj.  sou­čas­nost, kde žije Amy, Piper a Margot již jako dospě­lí.

Dále na léto roku 1989, kdy se všech­no změ­ni­lo, a kdy si všech­ny tři děv­ča­ta uží­va­la úžas­né­ho léta, kdy cho­di­ly den­ně a taj­ně do zaká­za­né­ho, zchát­ra­lé­ho mote­lu na výzvě­dy a pro­zkou­má­va­ly tam sta­ré a již nepo­třeb­né věci. Vypráví o trva­lém přá­tel­ství, prv­ních lás­kách a prv­ních hor­kých polib­cích.

A nako­nec i rok 1961, což je dět­ství Amyny mámy a její sest­ry Rose. Zde poma­lu odkrý­vá­me rodin­né tajem­ství a nezvrat­né pro­kle­tí celé rodi­ny. Dozvídáme se, jak asi beze sto­py zmi­ze­la Rose. Ve sku­teč­nos­ti však netu­ší­me, co se s ní doo­prav­dy sta­lo ane­bo zda nako­nec ode­šla za svých snem do Hollywoodu. Podvědomě však moc dob­ře tuší­me, že asi nikdy neo­de­šla...

Jednotlivé kapi­to­ly se stří­da­jí z pohle­du všech hlav­ních postav. Díky tomu, že pří­běh máme mož­nost tak­to vidět z něko­li­ka stran a úhlu pohle­du, může­me sná­ze číst jed­not­li­vé myš­len­ky osob a aspoň čás­teč­ně pocho­pit jejich jed­ná­ní. V důsled­ky si lze pak celý pří­běh krás­ně dokres­lit a slo­žit jako oprav­do­vou mozai­ku, dílek po díl­ku tak, aby vytvo­ři­la celek.

Dvě linie jsou vsa­ze­ny do minu­los­ti a jed­na do pří­tom­nos­ti. Nejstarší linii tvo­ří dět­ství Rose a Sylvie, tj. dcer samot­né­ho zakla­da­te­le mote­lu The Tower Motel. A dal­ší děj tvo­ří dět­ství Amy (dce­ry Rose), Piper a Margot. Piper s Margot jsou sest­ry a s mote­lem krom své nej­lep­ší kama­rád­ky Amy nema­jí nic spo­leč­né­ho, snad jen to, že si tam cho­dí hrát a uží­vat si jed­not­li­vá dob­ro­druž­ství, až do oka­mži­ku, kdy najdou v taj­né skrý­ši kufr se záhad­nou foto­gra­fií.

Rok 2013 - sou­čas­nost. Amy je už dospě­lá a má svo­je děti. Žije dál se svo­jí rodi­nou v mote­lu, kte­rý již léta nikdo nena­vští­vil, a ve kte­rém občas vídá pří­zra­ky... ale­spoň do doby, dokud nedo­jde k bru­tál­ní hro­mad­né vraž­dě, kdy jako jed­ná pře­ži­je její nejmlad­ší dce­ra Lou. Říká se, že Amy zabi­la a zastře­li­la své­ho man­žel Marka, syna Leviho, a pak sebe. 

„Tři obě­ti, všech­ny mrt­vé. U mrt­vé ležel útr­žek papí­ru. Byla to foto­gra­fie - čer­no­bí­lá podo­ben­ka dvou děv­čat, přes kte­rou se táhl nápis „29 poko­jů“. Přežila pou­ze malá dce­ra Lou, svým vzhle­dem se vel­mi podo­ba­la mat­ce, když byla v jejím věku.“

Začíná nejen poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní, ale i sou­kro­mé pát­rá­ní Piper a Margot. Samy nevě­ří tomu, že by Amy moh­la být hlav­ním viní­kem neštěs­tí. Jaké hrůz­né tajem­ství skrý­vá dva­cá­tý devá­tý pokoj, o kte­rém nikdo nic neví? A proč není nikde zakres­len v plá­nech domu?

A jaké hroz­né rodin­né tajem­ství ukrý­vá? K čemu tato míst­nost, podob­ná domá­cí­mu věze­ní s řetě­zy a oko­vy slou­ži­la? Koho tu věz­ni­ly? Koho měly řetě­zy a oko­vy zadr­žet? A kde ten někdo prá­vě teď je? Uvěří nako­nec v exis­ten­ci pří­zra­ků? Budou mít zados­tiu­či­ně­ní se s nimi setkat? A co tako­vé setká­ní v nich zane­chá?

„Někdy. Ale někdy se změ­ní v straš­li­vá mon­stra s tesá­ky a dápy. Když k tobě v noci při­jdou, budeš mít ošk­li­vé sny. Rozcuchají ti vla­sy a vsa­jí dech. A když si nedáš pozor, spolk­nou tě celou.“

Kniha doko­na­le roz­pra­co­vá­vá téma rodin­né­ho pro­kle­tí, pro­po­je­ní vzá­jem­ných sou­ro­ze­nec­kých vzta­hů, ať už se jed­ná o sester­skou lás­ku a vel­ké pou­to mezi nimi, tak i na dru­hou stra­nu závist a žár­li­vost,  neza­po­mí­ná ani na sílu a kouz­lo přá­tel­ství, prv­ní záchvěvy zami­lo­va­nos­ti u prv­ní dět­ské lás­ky.

Tento vel­mi tajem­ný, až mra­zi­vý horor s duchař­skou téma­ti­kou oži­ve­nou fan­tas­tic­ký­mi prv­ky jako jsou taju­pl­né vzka­zy ze záhro­bí, nad­při­ro­ze­né bytos­ti v podo­bě stí­nů a pří­zra­ků v čte­ná­ři vyvo­lá­va­jí a umoc­ňu­jí poži­tek ze čte­ní, neboť vás z toho­to horo­ru bude pěk­ně mra­zit v zádech.

Autorka navíc celou atmo­sfé­ru pod­trh­la skvě­lým popi­sem pro­stře­dí, jakož­to ponu­rá, chlad­ná, pra­ši­vá až děsi­vá mís­ta, kde vlád­ne zlo a pří­mo na vás dýše chla­dem....

Celý děj je pro­špi­ko­ván doslo­va děsi­vý­mi udá­lost­mi a napí­na­vý­mi scé­na­mi, že se jen tak od čte­ní neod­trh­ne­te. A závěr? Ten vás doslo­va bude šoko­vat, pro­to­že něco tako­vé­ho jste sku­teč­ně neče­ka­li.  Napínavé čte­ní plné zvra­tů, jež roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní!

„Lží někdy není to, co řek­neš, ale to co neřek­neš, co tajíš!“

Moc děku­ji Knihám Dobrovský za recenz­ní výtisk.

Kniha vyšla v edi­ci Knihy Omega.

Vermontské psy­cho kou­pí­te zde.

Vermontské psy­cho

Napsala: Jennifer McMahon

Přeložil: Václav Procházka

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2018

Počet stran: 376

ISBN: 978-80-7585-154-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih
  • Přes práh - román o přátelství a cestě z osamělosti25. června 2022 Přes práh - román o přátelství a cestě z osamělosti Hledáte román plný humoru, ale i moudrosti? Aneta Kollerová Mašková je autorkou knihy Přes práh. Je to její prvotina a myslím si, že se velice povedla. Ráda bych se s Vámi podělila o […] Posted in Recenze knih
  • Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti23. června 2022 Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti Hledáte veselou knihu pro své děti za vysvědčení? Máte rádi pohádky o zvířatech? Tak právě vám je určena novinka s názvem Barunka z Borůvkového statku, jejíž autorkou je Eva […] Posted in Recenze knih
  • Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku19. června 2022 Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku Hororový subžánr s označením slasher je v kinematografii nejvíce zastoupen americkou produkcí. O to to víc je osvěžující, když se na tohle hřiště vydají třeba evropští tvůrci. Filmfanatic […] Posted in Filmové recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • X – sperma, pot a krev18. dubna 2022 X – sperma, pot a krev Hororový žánr to nemá jednoduché. Většina diváků očekává prvoplánovou krvavou podívanou, takže kvalitní gore je obvykle to, co určuje divácký i kasovní úspěch snímku. O to víc cením, když […] Posted in Filmové recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,85242 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56713 KB. | 27.06.2022 - 22:04:14