Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Veřejní nepřátelé

Veřejní nepřátelé

VN
VN

Michael Mann se naro­dil roku 1943 v drs­ném prů­mys­lo­vém měs­tě Chicago v Illinois a jeho původ se oprav­du neza­pře. Jeho hlav­ním moti­vu­jí­cím moto­rem, jenž ho popo­há­ní stá­le kupře­du se sta­ly kri­mi­nál­ky, z nichž doká­že vytáh­nout vždy to nej­lep­ší a pře­svěd­čit divá­ky, že svou prá­ci oprav­du umí. Jen tak na ukáz­ku si při­po­meň­me jeho posled­ní kous­ky vytří­be­ných měří­tek jako jsou Miami Vice, Collateral a nebo Insider: Muž, kte­rý věděl pří­liš mno­ho s Al Pacinem.

Pod jeho tak­tov­kou si již zahrá­lo spous­ta slav­ných her­ců a zvuč­ných jmen, kte­ří napo­moh­li cel­ko­vé­mu obra­zu skvě­le nato­če­né kri­mi­nál­ky. U fil­mu neod­vrat­ně se blí­ží­cí­mu na fil­mo­vé plát­na Veřejní nepřá­te­lé tomu nebu­de jinak. Jeho pozvá­ní účin­ko­vat v hlav­ní roli dostal jeden z nej­lé­pe pla­ce­ných holly­wo­od­ských star Johny Deep a to už je samo záru­kou kva­lit­ní­ho fil­mu, o kte­ré se toto svě­tozná­mé jmé­no vždy posta­ra­lo a dou­fej­me, že se i nadá­le sta­rat bude. Jako pro­ti­pó­lem zde může­me zahléd­nout Christiana Bale (Temný rytíř, Terminator: Salvation), jenž stvár­ní ducha­pl­né­ho poli­cej­ní­ho agen­ta Melvina Purvise.

Přesuňme se na chví­li do 30. let Chicagského vel­ko­měs­ta a před­stav­me si tam­ní dobu zužo­va­nou celo­ná­rod­ní hos­po­dář­skou kri­zí. Krizí, jenž při­pra­vi­la nema­lý počet oby­va­tel o veš­ke­ré jejich úspo­ry. Krizí, kte­rá se zapří­či­ni­la o chu­do­bu panu­jí­cí v zákou­tích těch nej­tem­něj­ších uli­ček Chicagského měs­ta. Lidé jsou roze­zle­ní na úřa­dy a hlav­ně na ban­ky, o kte­rých se domní­va­jí, že jsou tou hlav­ní pří­či­nou jejich nepří­jem­né­ho sta­vu. A vtom se na scé­ně obje­vu­je legen­dár­ní posta­va prů­mys­lo­vé­ho měs­ta tři­cá­tých let Johny Dillinger a jeho věhlas­ná par­tič­ka trá­pí­cí měst­ské vyšet­řo­va­te­le nehezkou řád­ků měsí­ců. Johny Dillinger se spe­ci­a­li­zo­val na vykrá­dá­ní bank, což v lidech pro­bu­di­lo veli­ký obdiv a uzná­ní.

Na mís­to, aby na něho hle­dě­li s opo­vr­že­ním skan­do­va­li jeho jmé­no, poma­lu se v jejich očích ztvár­ňo­val jako Robin Hood moder­ní doby, jenž boha­tým bral a chudým dával. V tak cit­li­vé době jakou neod­mys­li­tel­ně Hospodářská kri­ze byla se ani není čemu divit. Johny a jeho kum­pá­ni byli vel­mi vychyt­ra­lí a kluz­cí jak úho­ři. Používali nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ky a postu­py. Zdálo se, že jsou nepo­la­pi­tel­ní a Melvin poma­lu ztrá­cel nadě­jí, že je někdy pola­pí. Když už Johnyho zavře­li do měst­ské cely netr­va­lo dlou­ho a za záhad­ných okol­nos­tí se vytra­til jako pára nad hrn­cem. Vyšetřovatelům uni­kal dlou­hých 13. měsí­ců a pokud by neby­lo zrád­né ženy, jenž kvů­li svým finanč­ním pro­blé­mům napo­moh­la poli­cii při urče­ní jeho pozi­ce, mož­ná by Johnyho nikdo nikdy nechy­til. Osudovým momen­tem se pro něho stá­vá návště­va míst­ní­ho kina, kde byl před vcho­dem zasa­žen něko­li­ka výstře­ly z poli­cej­ních pis­to­lí.

Při natá­če­ní byl pří­to­men syn vyšet­řo­va­te­le, kte­rý se pro Christiana Balea stal veli­ce uži­teč­ným pomoc­ní­kem a rád­cem při natá­če­ní nej­růz­něj­ších scén. Mann pod­le mého názo­ru opět doka­zu­je, že má cit a čuch na dob­ré scé­ná­ře ostat­ně si ten­to spo­leč­ně s Ronanem Bennette napsal pod­le best­selle­ru Bryana Borrougha úpl­ně sám. Film je tako­vé malé retro natá­če­né v digi­tál­ní kva­li­tě, což si mys­lím, že fil­mu jako tako­vé­mu dodá­vá ten správ­ný šmrnc a tím se stá­vá veli­ce zají­ma­vou nabíd­kou pro moder­ní­ho divá­ka. Nejnovější dílo reži­sé­ra M. Manna všem dopo­ru­ču­ji.

Mann je záru­kou kri­mi­ná­lek a Johny Deep zase mis­trem pro­je­vu. Tahle dvoj­ka se urči­tě posta­rá o skvě­lý záži­tek od začát­ku do kon­ce.


Photo © Bonton


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta5. března 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek!21. srpna 2019 Road to Perdition - První úspěšný film režiséra posledních dvou bondovek! Malý Mike Sullivan náhodou u svého táty zahlédne pistoli. Do té doby on ani jeho mladší bráška netuší, čím si vlastně jejich táta vydělává. Rozhodne se to tedy vypátrat. Jeho zvědavost má […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!12. května 2021 Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dnešní době vyspělých počítačových triků. Není tedy divu, že v něm filmaři nalézají zalíbení a že jsou naše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha27. března 2021 Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha Smrtihlav má oproti Anthropoidu jednu obrovskou výhodu - Jasona Clarkea. Tento australský herec zahrál Reinharda fantasticky a jeho charakter vystihl naprosto dokonale. Heydrichův vzestup, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nepřátelé8. září 2020 Nepřátelé Několik lidí různé barvy pokožky se prohání po skomírajícím divokém západě a vzájemně si (ne)sdělují svá traumata ohrožující jejich vlastní duševní zdraví. I takto by šel shrnout snímek […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,37964 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56772 KB. | 29.06.2022 - 15:13:33